De Hemelvaart van de Here

Thema: De Hemelvaart van de Here
Tekst: Zondag 18
Tekstgedeelte(n): Johannes 14: 1-17
Zondag 18
Door: Rev. G. Ph. van Popta (predikant Ancaster Canadian Reformed Church, Ancaster, Ontario)
Gehouden te: Amersfoort
Vertaald door: David de Vos
Taalkundige aanpassingen: Richard J.C. Vos

Aanwijzingen voor de Liturgie

Lezen:
Johannes 14: 1-17
Tekst: Zondag 18

Zingen:
Ps. 24: 1-2, 4-5
Gez. 24
Ps. 73: 10
Ps. 56: 3
Gez. 2: 4
Ps. 47

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus,

Zondag 18 gaat over datgene wat we belijden over de hemelvaart van de Here Jezus Christus. Eerst willen we iets zeggen over wat er nu precies gebeurt is bij die hemelvaart.
Er is tegenwoordig veel twijfel en scepsis over de opstanding van Christus. Zo ook over zijn hemelvaart.
De mens van de twintigste eeuw vindt het moeilijk te verteren dat een persoon gewoon vanaf de grond opstijgt, de lucht in.

Daarna zullen we kijken naar de hemelvaart van Christus vanuit het perspectief dat Hij, door middel van zijn hemelvaart, hemel en aarde weer met elkaar heeft verenigd.
Hij heeft de hemel en de aarde weer met elkaar verenigd; Hij blijft dit doen door de loop van de tijd heen; en op de laatste dag, als Hij terug komt, zal Hij deze vereniging tot een volledige en gezegende werkelijkheid maken.

Ik verkondig u het schitterende nieuws van de hemelvaart van Christus onder dit thema:

De Here Jezus Christus is naar de hemel opgevaren

  1. Het feit van zijn hemelvaart
  2. De waarde van zijn hemelvaart
  3. De terugkeer van zijn hemelvaart

1. Het feit van zijn hemelvaart

Wij geloven in Jezus Christus die naar de hemel is opgevaren.
Dat is wat we belijden.
Wij geloven dat onze Here Jezus Christus, veertig dagen nadat Hij uit de dood was opgestaan, naar de olijfberg is gegaan met z'n discipelen, en toen in het volle zicht opsteeg in de lucht.
En zijn discipelen zagen Hem gaan, totdat een wolk hun het gezicht belemmerde.

Zo beschrijft de bijbel de hemelvaart van de Here Jezus in Handelingen 1.
We lezen het in de Bijbel en dus geloven we het.
We geloven dat het een historisch feit is, want we geloven wat de bijbel zegt.

Maar, en dit zal u niet verbazen, er zijn veel mensen die niet geloven dat Jezus lichamelijk naar de hemel is opgestegen.
Velen zullen zeggen: wat de Bijbel zegt over de hemelvaart van Jezus brengt allerlei natuurwetenschappelijke problemen met zich mee.
Om te beginnen, het druist in tegen de wetten van de natuur.
Ze zeggen dat het idee van een lichaam dat van de aarde omhoog gaat, de lucht in, een aanfluiting is voor de wet van de zwaartekracht.
Dingen vallen naar de grond; ze stijgen niet uit zichzelf op.

Echter, deze kritiek op de belijdenis van de kerk over de hemelvaart van Christus snijdt geen hout.
Het is gebaseerd op het denkbeeld dat lichamen van menselijke wezens gewoonweg niet kunnen opstijgen vanaf de grond.
Want, wat weten we eigenlijk over het lichaam van de Here Jezus Christus nadat Hij is opgestaan uit de dood?
We weten, uit de evangeliën, dat zijn lichaam een diepgaande verandering heeft ondergaan na Zijn opstanding.
Hij kon eten en drinken; Hij kon worden aangeraakt en vast gepakt, maar Hij kon ook zomaar verschijnen en zomaar weer verdwijnen.
Hij kon een kamer binnenkomen terwijl de deuren dicht waren.

Verder getuigt de Bijbel dat Jezus ook God is.
Zonder twijfel, staat God, die de verschillende wetten van de natuur geschapen heeft, boven die wetten, Hij is niet aan ze gebonden.

Iemand anders zegt: Als de Bijbel de hemelvaart van Jezus Christus beschrijft, lijkt het te suggereren dat het om een echte plek gaat, ergens vlak boven de aarde.
We weten natuurlijk dat dat niet waar is.
Ruimtesondes, die jaren geleden de ruimte ingestuurd zijn, hebben nog maar net de planeet Uranus gepasseerd.
Ze bevinden zich nog steeds binnen ons sterrenstelsel.
Na jaren van reizen is men nog steeds niet in de buurt gekomen van een concreet aanwijsbare plek genaamd 'Hemel'.

Het is waar dat de Bijbel vaak op een nuchtere manier praat waar de hemel en de aarde zijn.
De aarde is hier beneden; de hemel is daarboven.
Echter, de Bijbel suggereert nergens dat de hemel ergens vlak boven de aarde zit.
In Handelingen 1: 9 staat dat toen Jezus omhoog ging een wolk Hem aan het zicht van de discipelen onttrok.

Het staat er eenvoudig.
Een wolk nam Hem weg.
Wat was dit voor een wolk?
Betekent het dat een regenwolk hun het zicht op Hem blokkeerde.
Of heeft deze wolk te maken met de majesteit van God, zoals het woord 'Wolk' vaak gebruikt wordt in het Oude Testament. En dus dat Jezus in deze wolk in een oogwenk verplaatst werd naar de hemel.

In het Oude Testament hebben wolken vaak een symbolische betekenis.
Denk aan de wolkkolom die voor Israël uitging toen ze door de woestijn zwierven.
Die wolk symboliseerde de aanwezigheid en majesteit van God.
En in het Nieuwe Testament, in Openbaring lezen we dat Jezus zal terugkomen op de wolken en dat wij in de lucht opgenomen zullen worden in de wolken.

In Matteüs 17, waar het gaat over de verheerlijking van Jezus, lezen we ook over een wolk.
Jezus, Petrus en Johannes waren op de berg toen een heldere wolk hen omvatte en God de Vader sprak met hen vanuit die wolk.

Zou de wolk die Jezus uit het gezicht van de discipelen weg nam niet hetzelfde soort verschijnsel zijn geweest als dit - dus niet gewoon een regenwolk die het uitzicht blokkeerde op Hem?
Zou het niet een wolk zijn geweest, symbool staand voor de kracht, majesteit en heerlijkheid van God, die Jezus in de tegenwoordigheid bracht van zijn Vader.

Ja, er zijn vragen te stellen rondom de hemelvaart van Jezus.
Hoe is het precies gebeurd?
Hoe kon Hij opstijgen vanaf de grond de lucht in?
Wat was precies de aard van de wolk?
Er kunnen vragen zijn, maar, geliefden, er is geen twijfel.
We accepteren dit door het geloof.
Net zoals we de opstanding van Jezus door het geloof accepteren, zo accepteren we het feit van zijn hemelvaart door het geloof.
De discipelen konden dit feit ook alleen maar door het geloof accepteren.
Toen Hij nog bij hen was, vertelde Hij dat hij naar de Vader moest gaan.
We lezen hierover in Johannes 14.
Hij zei dat Hij naar zijn Vaders huis moest gaan om een plaats te bereiden voor zijn volk.
Deze woorden moesten de discipelen geloven.

En toen Hij was opgenomen moesten de discipelen geloven, dat Hij inderdaad naar de hemel was gegaan.
Want ze hadden echt niet kunnen zien wat er gebeurd was nadat de wolk Jezus uit hun zicht wegnam.
Terwijl ze omhoog bleven kijken verscheen er een engel die hen vertelde dat Hij naar de hemel was gegaan.

Ze moesten dat woord van de engel geloven. Ze moesten dat woord geloven door het geloof.
Ze moesten geloven dat Jezus, inderdaad, was opgevaren naar de Vader. En dat Hij zichzelf niet gewoon verplaatst had naar een ander deel van Palestina.

Welnu, ook wij zullen dit door het geloof hebben te accepteren.
We hebben het getuigenis van de Here Jezus zelf, van de engel, en van de discipelen die Jezus zagen opstijgen.
We hebben hun woord, opgeschreven in de Heilige Schrift.
Laten we dat woord geloven.
Laten we er geloof in hebben.

Is het belangrijk dat Jezus naar de hemel is opgevaren?
En waarom is het belangrijk dat wij geloven dat Hij is opgevaren naar de hemel?
Wat doet het er eigenlijk toe?
Het is belangrijk… want toen Jezus opgevaren is, de hemel in, heeft hij de aarde en de hemel met elkaar verenigd.
Hij heeft de schade ongedaan gemaakt die wij hadden veroorzaakt in de hof van Eden.

Toen God de hemel en aarde had geschapen was er geen pijnlijke scheiding tussen deze twee.
God kwam en sprak met de man.
Hij liep in de tuin.
Maar toen Adam had gezondigd was dat allemaal voorbij.
Adam sloeg een vreselijke wig tussen de hemel en de aarde.
Die wig was de zonde / ongehoorzaamheid
De zonde scheidde de aarde van de hemel.
Er kwam een absolute tegenstelling tussen de hemel en de aarde: de hemel was zondeloos; de aarde zondig.
De aarde werd de tegenpool van de hemel.

Toen de Here Jezus de hemel inging heeft Hij hemel en aarde herenigd.
Door zijn gehoorzaam werk op aarde heeft hij de wig tussen hemel en aarde verwijderd.
Zoals Paulus zegt in Efeziërs 1: 10: al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten.
En zoals de apostel zegt in Kolossenzen 1: 20: Christus heeft de hemel en de aarde verzoend door het bloed van het kruis.

Jezus Christus, de tweede Adam, heeft de schade van de eerste Adam ongedaan gemaakt.
Jezus Christus is de eerste man, de eerste mens die de hemel binnenging, in z'n volle recht, gebaseerd op eigen verdienste.
Er zijn anderen geweest, zoals Elisa en Henoch, die opgenomen zijn in de hemel, maar zij gingen niet omhoog op hun eigen kracht, staande op hun eigen recht.
Jezus heeft dat wel gedaan.
Hij is volmaakt gehoorzaam geweest aan de wil van God.
Zijn beloning was dat God hem uit de dood deed opstaan.
En omdat zijn gehoorzaamheid aan zijn Vader volledig was, kon Hij opvaren, de hemel in.

Dit is heerlijk nieuws, geliefden.
Want het betekent, dat de weg terug naar de Vader, open is.
De weg die de eerste Adam had gesloten, is door de tweede Adem weer heropend.
Die scheiding tussen hemel en aarde bestaat niet meer.

De hemel is nu open.
Het staat wijd open voor hen die geloven in Jezus Christus.
Het staat wijd open voor de mensen die trouw en gehoorzaam blijven aan Hem.
De poorten van de hemel zijn open gegooid voor hen die bij Christus horen, die in Christus zijn, die leden van Christus zijn.

Zo ontvangen wij grote troost als een geliefde -iemand die de Here lief had en gediend heeft- heen gaat.
Wij mogen weten dat die geliefden niet verdwenen zijn.
Nee, ze zijn heen gegaan om te zijn met hun, en onze, Here.
Zij zijn de Here gevolgd door de poorten van de hemel. Poorten die Hij heropend heeft.
En wij mogen weten dat wij, als wij de Here liefhebben, Hem ook zullen volgen.

De hemel staat alleen open voor hen die hun vertrouwen stellen in Jezus Christus.
Als u uw zonden nog niet heeft laten wegnemen door geloof in Jezus Christus, dan is de wig van de zonden er nog steeds voor u.
Dan werkt uw zonde nog steeds als een onwrikbare wig tussen hemel en aarde.
Als u niet uw zonde belijdt, berouw hebt van u zonde, en u bekeert tot een leven uit geloof, zal de hemel voor u een gesloten realiteit zijn.

Geloof in Jezus Christus.
Waarom zou u niet die wig van de zonde, die wig van scheiding verwijderd willen hebben?
Geloof in Christus en leef in vreugde onder een open hemel.

2. De waarde van zijn hemelvaart

Wij hebben eerst stil gestaan bij het feit van de hemelvaart van onze Here Jezus Christus.
Wij zullen nu stil staan bij het nut van zijn Hemelvaart.

Eigenlijk hebben we dit al een beetje aangeroerd.
De eerste waarde van zijn hemelvaart is dat de hemel nu open is voor ons.
Het is erg moeilijk en zelfs zinloos te praten over het feit van de hemelvaart zonder te spreken over de waarde daarvan voor ons. Onze Here Jezus Christus heeft het gedaan voor onze verlossing en teneinde voor Zijn Vader een volk vrij te kopen die Hem zou liefhebben en dienen.

Maar wij zien in Vraag en Antwoord 49 [van de Heidelbergse Catechismus] nog drie voordelen die wij genieten omdat Christus naar de hemel is gegaan.
Door deze middelen is Hij, door de geschiedenis heen, bezig de hemel en aarde dichter en dichter bij elkaar te trekken.
Hij heeft al de wig van scheiding verwijderd: maar feit is dat er nog steeds afstand bestaat tussen hemel en aarde.
Maar Christus is aan het werk om ze bij elkaar te brengen. Zodat aan het einde van de tijd het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen op de aarde en God en mens samen zullen wonen.
Er zal geen afstand meer zijn.
Dat is het doel waar Jezus Christus naar toewerkt.
Hoe doet Hij dat?

Allereerst, is Hij in de hemel onze advocaat voor het aangezicht van zijn Vader.
Een advocaat neemt het voor iemand op.
Een advocaat spreekt namens iemand anders, en dan denken wij in het bijzonder aan een gerechtshof.

Nu dan, wij hebben zo'n advocaat.
Wij kunnen hierover lezen in 1 Johannes.
In deze brief spreekt Johannes veel over de gemeenschap die wij met de Vader hebben.
Maar deze gemeenschap is nog niet volmaakt.
Omdat wij constant aan het zondigen zijn, slaan wij continu de wig terug tussen God en ons.

Wat doet onze advocaat dan voor het aangezicht van God, de almachtige rechter?
Hij bepleit onze zaak. Hij neemt het op voor ons.
Waar wijst Hij dan heen?
Naar het offer dat Hijzelf voor ons gebracht heeft.
Want onze advocaat is niemand anders dan onze grote Hoge Priester die zichzelf geofferd heeft als een offer om de wig van scheiding tussen God en ons te verwijderen.
En als wij, in pure dwaasheid, weer beginnen te timmeren aan de wig, dan gaat onze advocaat Jezus voor ons bidden.
Hij gaat door met zijn bemiddelingswerk.
Hij gaat tussen ons en de Vader staan en zegt: " Vader, ik heb voor al hun zonden betaalt. Vergeef het hun alstublieft".

Op deze manier trekt Jezus ons naar de hemel.
Wij zijn geneigd de hemel van ons weg te duwen.
Als het aan ons overgelaten zou worden, zouden wij juist de scheiding en vervreemding die Adam gecreëerd had opnieuw vestigen.
Maar Christus staat ons dat niet toe.
Hij bewaart ons in de verlossing die Hij voor ons heeft binnengehaald.
Hij doet dat door zijn constante voorspraak voor ons op basis van zijn enige offer aan het kruis.

Zoals Paulus zegt in Romeinen 8, omdat de Here Jezus voor ons pleit kan niets ons scheiden van de liefde die God ons bewezen heeft in Jezus Christus.

Dit is de eerste waarde genoemd in Antwoord 49.
De tweede is dat we in Hem nu ons vlees in de hemel tot een onderpand hebben, dat Hij als Hoofd ons, zijn leden, tot zich nemen zal.
Door middel van deze tweede waarde zien wij weer dat onze Here Jezus ons naar zich toetrekt - ons naar de hemel trekt.

Zoals u weet is onze Here Jezus zowel God als mens, menselijk en Goddelijk.
Dat hebben wij gezien in de Zondagen 5 en 6.
Deze grote waarheid wordt herhaald in Vraag en Antwoord 47 en 48 van de catechismuszondag van vandaag.
Als Antwoord 49 zegt dat wij ons vlees in de hemel hebben, dan onderstreept dat de menselijke natuur van Jezus Christus.
Hij is vlees van ons vlees.
Hij is niet meer onder ons in het vlees.
Nee, Hij is weg van ons, in de hemel.
Wat zijn Goddelijke natuur betreft, is Hij wel onder ons.
Maar wat zijn menselijke natuur betreft is Hij in de hemel.

Nu kunt u bij uzelf denken: "Wat heb ik daaraan?
Zou het niet beter zijn als Jezus nog onder ons was in het vlees?"
Maar dan vergeten wij, dat onze Here Jezus aan het werk is om de hemel en de aarde, om God en ons, weer bij elkaar te brengen.
Toen Jezus, een man als wij, behalve zonder de zonde, de hemel inging, toen gebeurde er iets heel moois.
Toen is één van ons, iemand met wie wij een fysieke relatie hebben, de hemel in gegaan!
Jezus werd onderdeel van het menselijk geslacht.
En toen Hij naar de hemel voer, toen mocht één van ons, onze broeder, in de tegenwoordigheid van God komen.

En Hij verblijft daar als een onderpand, als een belofte dat wij zullen volgen.
Hij is onze hoofd, wij zijn de ledematen van zijn lichaam.
Hoofd en lichaam horen bij elkaar.
Zijn tegenwoordigheid in de hemel is voor ons een zekere belofte, een garantie dat ook wij op een zekere dag opgenomen zullen worden in de hemel.

De Here Jezus zelf heeft het gezegd toen Hij nog op aarde was.
In Johannes 14 zegt Hij dat Hij moest gaan om een plaats te bereiden voor zijn leden zodat ook zij konden gaan, waarheen Hij ging.
En in Johannes 17, toen Christus in gebed was met zijn Vader, zegt Hij over ons: "Vader, hetgeen U Mij gegeven hebt - Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn".

Zo verzekerd is de apostel Paulus van de hoop dat wij eens met Christus in de hemel zullen zijn, dat Hij in Efeziërs 2 schrijft alsof het al zover is.
Hij zegt dat God ons mede met Christus heeft opgewekt en ons ook met Christus een plaats geeft in de hemelse gewesten.
Het is alsof wij er al zijn.
Middels Christus ons hoofd zijn wij er al.

Maar alleen zij die door geloof leden van Christus zijn kunnen dit zeggen.
Bent u lid van Christus, door geloof?
Geloof in Christus.
Wees een lidmaat van Zijn lichaam.
En wees getroost met de wetenschap dat in Christus u al in de hemel bent.
Wees getroost met de wetenschap dat allen die in Jezus Christus geloven, en zijn leven aan Hem geven, Hem ook zullen volgen.

De derde waarde van Christus hemelvaart is dat Hij ons zijn Geest als tegenpand zendt; door zijn kracht zoeken wij wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God, en niet wat op aarde is.

Zoals de Here Jezus zijn discipelen, in Johannes 14 en op andere plaatsen, vele malen heeft beloofd, stuurde Hij zijn Heilige Geest.
Op de Pinksterdag heeft Hij zijn Geest aan de Kerk geschonken.
Door middel van zijn Geest vertroost Hij ons, en wijst ons de weg om te wandelen in de wegen van waarheid en gerechtigheid.
Toen de Here zijn Geest uitstortte, nam Hij weer een grote stap voorwaarts in zijn program om hemel en aarde te herenigen.
Want nu hebben we niet alleen ons vlees in de hemel: wij hebben ook Gods Geest hier op aarde.
God woont in ons midden, door zijn Geest.

En wat doet de heilige Geest?
Hij overtuigt ons ervan dat wij eens helemaal verenigd zullen zijn met Christus.
Hij is ons tegenpand.
Christus, ons vlees in de hemel, dient als onderpand dat wij eens bij Hem zullen zijn.
De Geest van Christus op aarde dient als tegenpand van diezelfde zalige waarheid.
Bovendien richt Hij ons naar Christus in de hoge.
Hij maakt dat wij onze harten naar de Here opheffen.
Hij treedt binnen in onze levens zodat wij die dingen zoeken die boven zijn.
Hij helpt ons in onze zwakheden.
Hij geeft ons kracht zodat wij de verzoeking kunnen weerstaan om die wig tussen God en ons terug te slaan.
Door middel van de Heilige Geest trekt onze Here Christus ons dichter en dichter naar Hemzelf toe.
De Heilige Geest geeft kracht zodat wij ons niet hechten aan de dingen van deze aarde.
Hij geeft ons kracht zodat wij ons hechten aan Christus, die in de hemelen is.

Geliefden: laat de Geest in u harten werken!
Weersta Hem niet.
Blokkeer het werk niet wat Hij in uw leven wil verrichten!
Bedroef de Heilige Geest niet door te volharden in zonde en ongeloof.
Open u hart voor Hem.
Geef Hem de ruimte om u dichter en dichter bij Christus te brengen.

Door de geschiedenis heen, vanaf zijn hemelvaart, is de Here Jezus bezig geweest om hemel en aarde weer bij elkaar te brengen.
Dat is zijn doel.
Hij doet dat niet alleen op brede schaal: Hij doet dit op wereld niveau.
Hij doet het ook op individueel niveau: in het leven van een ieder van ons: persoonlijk.

En op de jongste dag zal zijn werk voltooid zijn.

3. De terugkeer van zijn hemelvaart

Christus is niet alleen naar de hemel gevaren; Hij verblijft er niet alleen voor ons nut; Hij komt ook weer terug om te oordelen de levenden en de doden zegt Antwoord 46.
[ Volgende week, in Zondag 19, zullen we zien wat het betekent dat Christus komt om te oordelen de levenden en de doden, dus laten we dat tot volgende week liggen. ]
We kijken [ liever even ] naar de terugkomst van Christus in het licht van zijn arbeid om hemel en aarde weer te verenigen.

Want, als Christus weer komt, neemt Hij de hemel mee.
Hij zal de hemel naar de aarde brengen.
Het werk van het ongedaan maken van de schade -de scheiding veroorzaakt door Adam en onze zonden- zal dan kompleet en volmaakt zijn geklaard.

En daar kijken wij toch naar uit?
Vandaag zijn wij blij dat onze Here Jezus Christus de wig van de zonde heeft verwijderd.
Maar, wij zien uit naar nog iets beters.
Wij zien uit naar een toekomst waar alles nieuw en volmaakt zal zijn.
Door het prediken van Gods woord, en het werk van de Heilige Geest, genieten wij van een heerlijke gemeenschap met Jezus Christus; maar het verlangen om Hem te zien met onze ogen blijft groeien in onze harten.

Zoals Petrus geschreven heeft in 1 Petrus 1: 8, "Hem heeft u lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft u, zonder Hem nu te zien, en u verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde."
Er komt een dag dat wij hem zullen zien.
Johannes zegt in 1 Johannes 3: 2, wij weten dat als Hij geopenbaard wordt wij hem zullen zien zoals hij is.
Wij zullen Hem met onze eigen ogen aanschouwen.
Wij zullen Hem omhelzen met onze armen en handen.

Christus heeft beloofd dat Hij spoedig zal komen.
Hij is onderweg.
Hij heeft al grote voortgang geboekt in zijn werk, in het klaar maken van een plek voor ons, en in het klaar maken van ons voor die plek.
En als Hij komt, neemt Hij het nieuwe Jeruzalem met zich mee.
Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn.
Deze zullen voor eeuwig herenigd zijn door het werk van Christus.
Openbaring 21 zegt dat de woonplaats van God tussen zijn mensen zal zijn.
God en zijn volk zullen samen leven.
Nooit zal er ooit meer een scheiding zijn.

Wat een heerlijke dag wordt dat.
Bent u er klaar voor, geliefden?
Bent u bezig u gereed te maken?
Wees er klaar voor.
Laat het niet aan u voorbij gaan.

Kijk op naar Christus die de wig van de zonde tussen God en ons verwijderd heeft.
Stel al uw hoop op Hem.
Zoek de dingen die boven zijn.
Kijk uit naar het nieuwe Jeruzalem waar wij eeuwig met God zullen wonen.
Wordt niet geobsedeerd met de dingen van dit leven.
Hier blijft niets voor eeuwig.
Het wordt allemaal vervangen door een nieuwe hemel een en nieuwe aarde.

Geloof in Christus, zoek Hem, en weet dat uw leven veilig geborgen is bij Christus in de hemel.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar