Jezus wil ons bevrijden

Thema: Wat is vrijheid?
Tekst: Vrijheid
Tekstgedeelte(n): Galaten 5: 1-6
Galaten 5: 13-24
Door: Ds. Ton de Ruiter (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen)
Gehouden te: Enkhuizen en Dronten op 5 mei 2002

Aanwijzingen voor de Liturgie

Votum en zegengroet
(Morgendienst: Ps. 50: 1-2)
(Morgendienst: Wet (geboden zijn regels die horen bij vrijheid: God bevrijde Israël en gaf hen toen de wetten, de tien geboden; vrijheid zonder regels is onmogelijk))
(Morgendienst: Ps. 50: 7, 11
(Middagdienst: Ps. 50: 1-2, 7, 11)
Gebed
Lezen: Galaten 5: 1-6 en Galaten 5: 13-24
Gez. 23: 5-6
Tekst: VRIJHEID
Preek
Lied 460: 1-4
(Middagdienst: Geloofsbelijdenis: Gez. 3)
Gebed
Collecte
Ps. 147: 1, 4
Zegen

Het evangelie wil ik u verkondigen door het woord vrijheid centraal te zetten. We vinden vrijheid allemaal belangrijk (we vieren al meer dan 55 jaren bevrijdingsdag).

Wereldwijd is er een hunkering, een diep verlangen naar vrijheid. Je komt het overal tegen.

Op allerlei manier hunkeren mensen naar vrijheid. Je komt het overal tegen.
Daarom wil ik vandaag iets laten zien van de vrijheid die Jezus geeft.

En de Bijbel is ook vol van 'vrijheid'.
Alleen de naam Jezus al = bevrijder.
En Jezus zei: "De Geest van de Here is op Mij, om aan armen het evangelie te brengen, om aan gevangen vrijheid te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid". En Hij deed het.
Jezus verkondigde en gaf mensen een geweldige bevrijding - groter dan die na de Tweede Wereldoorlog! Zodat volgelingen van Hem zelfs ín concentratiekampen die vrijheid beleefden.
Jezus zegt ook (Johannes 8: 36): "Wanneer Ik u vrijgemaakt heb, zult u ECHT vrij zijn".
En Paulus schrijft: "Opdat wij ECHT vrij zullen zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Hou stand en laat u niet weer een slavenjuk opleggen" (Galaten 5: 1).
In de Bijbel is "vrijheid" echt een centrale zaak. Wie door Jezus behouden is, is en wordt door Hem vrijgemaakt. (dat is een heerlijke en heel goede invulling voor de naam 'vrijgemaakte' kerken.)
Dus: de wereld enerzijds, en de Bijbel anderzijds, zijn vol van het woord vrijheid.
Dat komt even mooi uit.

Maar wat is de bevrijding die Jezus geeft?
Er is nog veel meer over te zeggen, maar ik wil u verkondigen dat Jezus ons bevrijdt van drie kernzaken, die mensen gevangen houden en die daarom grote invloed op ons leven hebben.

Jezus wil ons bevrijden

  1. van angst en zorg (angstige bezorgdheid)
  2. van onszelf (ons eigen ik)
  3. van schuld (en schuldgevoelens)

1. Jezus bevrijdt ons van angst

In de tijd van de Bijbel waren veel mensen bang voor boze geesten, ongrijpbare machten. In veel Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en Oosterse volken is die angst nog veel aanwezig. Het leven is immers onzeker.
Maar dat is bij ons ook zo. Weet u of u er volgende week nog bent?
Met al onze techniek kunnen ook wij alle kanker en ongelukken niet voorkomen. In onze moderne wereld is er altijd nog veel onzeker. Velen kennen in zich een zorg en ook wel eens angst. Ziekten, rouw, verdriet; het kan er zomaar zijn. Ja, ook bij ons.
Trouwens, bijgeloof is er ook in onze wereld.
- In hoge hotels is vaak geen 13e verdieping; ze tellen na de 12e gewoon verder met 14. Want veel mensen willen niet op de 13e verdieping overnachten.
- Bijgeloof, angst voor het onbekende. Pas hoorde ik dat enkele bedrijven serieus de sterren laten raadplegen als ze belangrijke beslissingen willen nemen.

Hoeveel mensen lopen in ons land niet dagelijks met stress, vanwege zorgen of angsten voor iets dat hen zou kúnnen overkomen?

Iedereen weet: als je op een of andere manier ergens bang voor bent, ben je niet vrij. Maar waar moet je heen met je angsten vanwege zorgen en onzekerheden, waar het leven vol van is?
Hoor, Jezus zei: "Kom tot Mij en Ik zal u rust geven". Hij houdt van ons. Hij stierf voor ons, na de angsten der hel doorleeft en overwonnen te hebben. Hij is opgestaan en is bij ons met zijn Geest. Naast mij, u en jou! En Hij heeft echt alle macht in hemel en op aarde. Ook al die dingen waar wij bang voor kunnen zijn (ziekten, ongelukken, rampen, vijanden, onrecht en wat ook); alles is onder zijn voeten. Hij is Heer, Koning; Hij is sterker en wil ons helpen; zeker, vaak anders dan wij dachten, maar toch; Hij is bij ons en houdt ons vast. Als je dat beseft is de kracht van alles wat angst aanjaagt gebróken. En zo begint er een diepe vrijheid in ons binnenste te komen door vertrouwen op Hem: bevrijding van angsten en zorgen. Door je toe te vertrouwen aan Koning Jezus.
De Heer is mijn machtige Herder, mij ontbreekt niets - ook al gaan we soms door van die pijnlijke en diepe dalen van duisternis - Zijn stok en staf behoeden ons (Psalm 23). Hij houdt ons vast en in zijn hand zijn we veilig - als wij Hem maar volgen en blíjven volgen.
Ja de noden kunnen echt groot en zwaar zijn. Maar: "Groter dan de Helper is de nood toch niet". Jezus is groter dan welke nood ook. En niets kan ons scheiden van zijn liefde.
Dit zeiden en ervoeren mensen, die onnoemelijk zwaar geleden hebben bij ziekten en in concentratiekampen. Ook vandaag belijden en beleven broeders en zusters dat in allerlei zorgen en ziekten. En ook broeders en zusters, die om het geloof in gevangenissen zitten, tussen vijanden; met zorgen over hun gezinnen. Het vertrouwen op Jezus bevrijdt hen van verlammende angsten. Ja, ze kennen wel zorgen, maar de Heer is hun Herder. En wie Hem volgt en op Hem vertrouwt zal niet teleurgesteld worden. In de gevangenis of in welke moeite ook staan zulke christenen in de vrijheid! Hoe? Doordat ze zeker weten: Jezus is bij ons.
Ook Paulus zegt in de Galatenbrief: wij zijn echt vrij, ook al maken we allerlei moeiten mee. Vrij van angstige zorg.
Hier is nog best meer over te zeggen. Maar nu gaan we over naar het tweede.

2. Jezus bevrijdt ons van ons eigen ik, van onszelf

Jezus zegt in Johannes 8: "ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde". En een slaaf is niet vrij.
Veel mensen denken dat ze geen zonden doen, omdat ze bij zonden denken aan grote misdaden als moord, overspel en diefstal. Maar Jezus zegt: ieder gebrek aan liefde is zonde. Wie zichzelf dus belangrijker vindt dan z'n naaste of God, wie zichzelf meer liefheeft dan God of z'n naaste, is een slaaf van z'n eigen ego. Is onvrij.
Je leeft dan uit angst of zorg dat jij er minder van zal worden als je God en je naasten dient of liefde geeft.
En algemeen weet iedereen, dat het verkeerd is jezelf op de voorgrond te zetten. Dat is een slechte eigenschap. Dan maak je het samenleven met jou moeilijk of onmogelijk.
In alle landen klinkt het ongunstig of slecht als je van iemand zegt: "hij of zij is een egoïst; denkt egocentrisch; heeft eigendunk, is eigenwillig, eigenwijs; is nogal zelfingenomen; is uit op zelfverheerlijking; is nogal ingenomen met zichzelf; heeft medelijden met zichzelf; vindt zichzelf zo belangrijk".
Overal in de wereld worden deze zaken gezien als een soort verslaving aan jezelf, aan je eigen ego. Alsof de hele wereld draait om jouw persoontje, om je eigen ik, je eigen welzijn.
Wie veel over zichzelf praat en maar weinig belangstelling heeft voor anderen, is nóóit een aantrekkelijk mens. Dan geef je je eigen ego een te grote plaats. Je bent dan een slaaf van jezelf: onvrij!

Iemand schreef: "We kunnen soms zo verdiept zijn in onze eigen belangen en verlangens, dat we weinig aandacht meer hebben voor anderen. Dan zitten we opgesloten in een donkere kleine kerker van ons eigen ik. Dat is de meest bekrompen en ongezondste gevangenis die er is. En geregeld kruipen we daar allemaal in. Ja, veel mensen in de westerse wereld zitten in hun innerlijke gevangenis opgesloten, terwijl ze in weelde baden en het goed hebben wat omstandigheden betreft. Maar ze zijn innerlijk slaaf van zichzelf. Eigen ik, eigen bestaan, eigen doelstellingen beheersen hen. En ze worden al a-socialer".

En inderdaad - ons eigen ik zit zomaar in de weg. We denken zomaar dat iets doen voor God of voor een ander onze vrijheid belemmert. En die zorg of angst maakt dat we niet echt vrij zijn om te doen wat goed is. Egoïsme belemmert ons.

Maar Jezus Christus, die vrijwillig de dood in ging en alle angsten overwonnen heeft en in de hel vol liefde bleef, Hij is opgestaan, leeft. Hij is naast ons en kan ons van onze verslaving aan onszelf bevrijden.
Hij kan ons vrij maken van ons egoïsme en vol van liefde. Door wedergeboorte. Dan word je nú al een nieuw mens. Jezus komt met zijn Geest in je hart. En Hij maakt je al losser van je eigen ik en van je eigen belangen. En je merkt het: het draait niet meer om jezelf. Onze van nature gesloten persoonlijkheden gaan zich als een bloem naar de zon, openen voor Jezus. We beginnen echt te leven voor Hem en voor onze naasten. We ontvangen de vrijheid om echt lief te hebben.
In plaats van de begeerten van het vlees, gaan de begeerten van de Heilige Geest ons beheersen (Galaten 5). Dat wil en kan alleen Jezus geven. Door Hem krijgen wij kracht om liefde te kunnen geven - ook aan zondaren - ja, zelfs aan vijanden. Net als Hij. Ongelooflijk maar waar! Dat is pas vrijheid.

3. Ten slotte: Hij bevrijdt ons van schuld

Schuldgevoelens worden vaak gezien als iets ongezonds, als iets dat aangepraat is. Vaak wordt geprobeerd mensen duidelijk te maken dat schuldgevoel niet nodig is: "verkeerde dingen gedaan? Ach je deed het toch niet zomaar. Het was begrijpelijk. Psychologisch verklaarbaar, dus... je hoeft je niet schuldig te voelen. Anderen zouden het misschien ook wel doen in die situatie".
Maar ook hulpverleners ontdekken meer en meer dat dat onjuist is.
Dan neem je mensen immers hun verantwoordelijkheid af. En mensen voelen zich vaak terecht schuldig. Misdaden mogen psychologisch verklaarbaar en begrijpelijk zijn, maar daarom dééd je ze wel. Je draagt echt meer of minder verantwoordelijkheid voor die misdaden.
En als je mensen tegenkomt die zich na verkeerde daden gewoon niet schuldig voelen - die mensen missen iets, zeg je dan. Ze hebben geen geweten. Hulpverleners en politie komen dat steeds vaker tegen. Helaas. Dat is zorgelijk. Velen hebben blijkbaar geen geweten meer.
Algemeen weten we ook: wegpraten en wegdrukken van schuld is niet goed, want het komt vaak later weer terug. Schuldgevoelens worden vandaag terecht veel meer serieus genomen.
En een tijdje geleden zei een ongelovige in een interview: "ja, ik voel me schuldig om dingen die ik gedaan heb. Maar ik moet verder. Wat ik dan weleens mis is vergeving. Dat hebben christenen wel. Ik heb niemand... die mij vergeven kan".

De Bijbel zegt het ook al eeuwen heel helder: verkeerde daden wegstoppen in de doofpot of wegdringen in een verborgen hoekje van je hart, ís geen oplossing. Oprechtheid, openheid, eerlijk schuld erkennen en belijden is de bijbelse weg, zowel naar God toe als naar medemensen toe. Dat lucht pas echt op. Dan raak je de schuld kwijt. De Bijbel zegt: zonder te vragen om vergeving ben je niet echt vrij. Dan blijven relaties verstoord, beschadigd. En dat kleurt je omgang met anderen.
Ieder mens voelt dat aan. Onbeleden schuld blijft zitten - maakt dat je iets te verbergen hebt, je wordt kwetsbaarder, onvrij.

Dagelijks vergeving van zonden zoeken en ontvangen is onder gelovigen vaak iets gewoons geworden. Maar het is niet iets gewoons. Het is heerlijk bevrijdend. Neem er de tijd voor als schuld en schuldgevoel je neerdrukt. Pak de vergeving aan en sleep je schuld niet verder mee. Geloof de vergeving na je gebed. Jezus droeg echt onze straf. Door Hem is er echt bevrijding van schuld mogelijk. En dat lucht echt op. Dat geeft ruimte. Jezus verlost.
En vrijheid begint vaak met vergeving! Dat is het begin van innerlijke, geestelijke vrijheid.
Daarover gaat het ook in Galaten 5.

We worden dus op drie manieren vrij: 1. vrij van angst (door de koningsmacht van Jezus); 2. vrij van ons eigen egoïsme (door de Geest van Jezus); 3. vrij van schuld en schuldgevoelens (door de dood van Jezus).

Dan ten slotte nog de vraag: wat wil Jezus met deze vrijheid bereiken?

Antwoord: door deze bevrijding wordt het voor ons mogelijk om echt te leven zoals God het bedoeld heeft. Leven in vrijheid, waar de hele wereld naar op zoek is en waar boeken over gaan en allerlei liedjes over zingen.
Jezus geeft vrijheid. Dankzij Hem draait het leven niet meer om mijzelf, maar om God en om onze naasten. Mijn leven krijgt ook een doel wat verder reikt dan dit bestaan. Dankzij Jezus wordt u / word jij een mens áls Jezus. De liefde wordt bij u, jou en mij beheersend, zoals bij Jezus.
Kijk, zegt Galaten 5: 22: de vrucht van de Geest komt tot ontwikkeling: [ lezen: Galaten 5: 22 ]

Maar er is maar één weg om deze geestelijke vrijheid te vinden.
Jezus zegt: wie zijn leven verliest aan Mij, die zal het echte leven in vrijheid vinden.
Waarschuwend zei Hij er achteraan: wie zijn leven zal willen behouden (en dus niet de leiding aan Jezus geeft), zal het echte leven nóóit vinden; ja zelfs het leven dat je hebt zal je dan ook verliezen.

Leven met Jezus en voor Jezus en door Jezus. Dan zul je de vrijheid vinden en ga je je voelen als een vis in het water. Dan gaat ook de liefde heersen en dan leef je pas echt. En anders bevredigt het leven ook nooit.
Er zijn ook ongelovigen, die ontdekt hebben dat het fijner is om veel weg te geven dan om veel te krijgen (zaliger te geven dan te ontvangen). Maar zíj kennen alleen het horizontale geven, dienen - alleen naar hun medemensen.
Christenen leren ook het verticale dienen: het dienen van God, ja, ook in het alledaagse leven. Zij geven zichzelf, wijden zich toe aan God, in hun dagelijks werk en in hun dagelijkse relaties. En dat geeft een diepere vreugde. Dan kom je als mens helemaal in je element. Dan kan het echte leven pas echt door breken.

M'n broeder, zuster, jongen, meisje: Jezus is onze bevrijder. Hij bevrijdt ons, opdat wij zullen leren lief te hebben. Als we dat niet leren, wordt vrijheid hol en raken we het ook zomaar kwijt. Maar Jezus wil in ons de vruchten van de Geest laten groeien. En dat geeft een vrijheid die eeuwig is.
Dank U wel, Here Jezus. Een grotere bevrijder dan U bestaat er niet!

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar