Over Gods wil (Deel 2: Betrek de Here bij alles wat je doet)

Thema: Betrek de Here bij alles wat je doet
Tekst: Spreuken 3: 5-6
Tekstgedeelte(n): Genesis 50: 15-21
Handelingen 21: 1-14
Spreuken 3: 5-6
Door: Ds. W.M. van Wijk (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Deventer)
Gehouden te: Dronten op 7 oktober 2001; Wezep op 14 oktober 2001; Sneek op 28 oktober 2001
Opmerking WMvW: De preken in de prekenserie Over Gods wil kunnen los van elkaar gelezen worden. De eerste preek gaat met name over een biddend omgaan met Gods geopenbaarde wil. De tweede preek over een biddend omgaan met Gods leiding in je leven. Indien ze in serie gelezen worden, kunnen ze het beste in deze volgorde gelezen worden.
1: Mar01v35 - Jezus bidt dat Hij Gods wil zal doen
2: Spr03v05 - Betrek de Here bij alles wat je doet
Extra:

Werkblad bij de preek Spr03v05:

Klik om te vergroten voorzijde en Klik om te vergroten achterzijde.

Dit werkblad is bedoeld als begeleiding in de dienst voor kinderen van de leeftijd van de basisschool.

Reacties: wmvanwijk@home.nl

Aanwijzingen voor de Liturgie

Votum en zegengroet
Ps. 61: 2-3
(Ochtenddienst: Wet)
(Ochtenddienst: Ps. 86: 4
Gebed 1
(Middagdienst: Ps. 69: 11)
Lezen: Genesis 50: 15-21; Handelingen 21: 1-14
Ps. 121: 1-4
Tekst: Spreuken 3: 5-6
Preek
Ps. 37: 2, 16
(Middagdienst: Geloofsbelijdenis: Gez. 3 of 4 of voorgelezen met aansluitend een passend lied)
Gebed 2
Collecte
Lied 460: 1, 3-4
Zegen

Gebed 1 - Gebed om de Heilige Geest

Here God we willen schuilen in de schaduw van uw vleugels.
Uw naam is een sterke toren, waar we veilig zijn.
We hebben zelf weinig kracht.
We staan onbeschermd voor de pijlen van de vijand.
Als u zelf niet bij ons zou zijn en beloofd had met ons mee te gaan, dan waren we er hopeloos aan toe. Zoals uw knecht Mozes bad: doe ons van hier niet optrekken, als u zelf niet mee gaat - zo bidden we dat vandaag. Gaat u alstublieft met ons mee, anders kunnen we niet verder. De dag van morgen tegemoet. De toekomst in.
U belooft, dát u meegaat. U hebt uzelf er toe verplicht. Daar doen we dan ook een beroep op. En geef dat we onderweg niet omkomen. Weest u altijd wakker; waakt u over ons.
Zegent u ons.
We zijn bij elkaar in deze dienst.
Om te zingen, te bidden, bijbel te lezen, de preek te beluisteren.
Laat het ons raken; aan het denken zetten; vertrouwen geven; richting wijzen.
Is het misschien niet de preek, dan wel een lied, een woord, een zin, een gedachte. Maar bovenal: geeft u uw Heilige Geest.
We verlangen er met heel ons hart naar om u te ontmoeten en uw heerlijkheid te zien.

Amen.


Preek

Leidt God mijn leven?
Voor veel kerkmensen zal dat geen vraag zijn.
De belijdenis van Zondag 10 (van de Heidelbergse Catechismus) is in hun hart gegrift: alle dingen vallen ons toe uit Zijn hand.
Denk ook aan de psalmen, bijvoorbeeld Psalm 23 en Psalm 73: Hij leidt mij in rechte sporen, naar zijn raad. En denk ook maar aan Psalm 121, dat we zongen. Een psalm waaruit volop vertrouwen spreekt.

Maar hoe weet ik nu wat Hij wil? Hoe Hij mij leidt?
Dat gaat niet automatisch. Ik moet zelf ook kiezen, beslissingen nemen.
Toch roept het vragen op.
God leidt mijn leven. Goed, maar hoe?
Ik noem een paar voorbeelden:

We gaan nu niet in op deze voorbeelden. Elk verschilt ook weer van de ander.
Duidelijk is in elk geval: er zijn geen pasklare antwoorden.
In de bijbel vind je niet één twee drie antwoord op je vragen.

Sta je dan met lege handen?
Moet je dan maar zelf zien wat je doet? Nee!
De Here geeft ons juist wel houvast, richting, doel!
Daarom luisteren we naar de woorden uit het boek van de wijsheid.

Betrek de Here bij alles wat je doet

Dan zorgt Hij dat alles (uiteindelijk) goed komt!

  1. Vertrouw op eigen inzicht niet
  2. Ken Hem in al uw wegen
  3. dan - belooft Hij - zal Hij uw paden recht maken

Let er op, dat het woord weg hier iets anders is dan de weg van Gods wet.
Het is je levensweg.
Hij leidt je leven, maar het zijn uw wegen. Je moet zelf die weg gaan.

Geeft de bijbel aanleiding om te denken aan Gods leiding?
Jazeker. Een paar voorbeelden uit de bijbel maken dat duidelijk. Eerst een paar voorbeelden uit het Oude Testament:
De knecht van Abraham, Eliëzer krijgt de opdracht om op zoek te gaan naar een vrouw voor Isaak. Daarvoor moet hij een reis maken naar de familie in Mesopotamië. Onderweg vraagt hij van de Here een teken. De Here maakt zijn reis voorspoedig: het eerste meisje bij de bron blijkt de beste te zijn! (Genesis 24: 1-21).
Het leven van Mozes is door God geleid: zijn geboorte en bewaring door middel van het rieten mandje; daarna een periode van opvoeding in het paleis; nadat hij iemand dood heeft geslagen slaat hij op de vlucht, verblijft in het land Midjan en trouwt daar, krijgt daar twee kinderen. Tot de Here hem roept en terugstuurt naar Egypte om het volk te bevrijden. (Exodus 2 e.v. )
Denk aan de geschiedenis van Saul. Op zoek naar de ezelinnen van zijn vader, komt hij terecht in Rama, bij Samuël. Op de terugweg zalft Samuël hem tot toekomstig koning van Israël. (1 Samuël 9-10).
De geschiedenis van Ester is ook een mooi voorbeeld. Ook al wordt de naam van God in het boekje Ester niet genoemd, doordat zij koningin wordt, wordt het joodse volk in Perzië gered van de vernietiging door de jodenhater Haman.

Dat God het leven van mensen leidt, zie je ook in het Nieuwe Testament.
Zacharias, de priester die samen met Elisabet zijn vrouw kinderloos bleef, werd juist op de bepaalde tijd uitgeloot om te dienen in de tempel.
De geschiedenis van Maria, moeder van Jezus, de komst van een engel, de dromen van Jozef, de ontmoetingen met de herders en de wijzen, de vlucht naar Egypte... dat alles spreekt van een bijzondere leiding van de Here.
Denk er ook maar aan hoe de Here het leven van zijn apostelen heeft geleid: Petrus, Paulus, Johannes.

We kijken nu wat langer naar leven van Jozef.
Jozef, de meesterdromer! Zo kennen z'n broers hem. En hij maakt zich daar helemaal niet geliefd mee! Z'n broers krijgen een steeds grotere hekel aan hem, zo erg dat ze hem op een geschikt moment in een diepe put gooien: van die kerel zijn we af!
Jozef in de put: stel je voor! Stel je voor dat je een gesprekje met zou kunnen beginnen!
Jij zegt tegen Jozef in de put: Hé, joh, God leidt jouw leven! Wat jou overkomt is ten goede!
Wat denk je, hoe hij zou reageren?
Ik denk, dat Jozef zou roepen: Hou je praatjes maar voor je! Ik wou dat ik dood ging. Ik crepeer hier! Zeg weet jij wat het is, om dagen achter de karavaan aan te moeten sjouwen? Vastgebonden. De hoge heren hoog en droog op hun kamelen - ik er achter aan sjokken: 'brandend zand en nergens water'. Wat zeg je? Ten goede? Kom nou! Makkelijk gezegd!
O ja, gaat Jozef verder, even kwam het bij me op! Toen ik bij Potifar terecht kwam. Had God er toch een bedoeling mee gehad? Dáár had ik het goed. Ten minste: als het gaat om eten en drinken. Een goed leven, wel hard werken. Niks mis mee. M'n familie? Die zal ik wel nooit meer terugzien. Maar ja, toen kwam die oversekste vrouw van Potifar - d'r eigen man was er ook nooit. Ze was ook wel mooi en aantrekkelijk... maar 't werd mijn ondergang. Dat haar man haar geloofde, dat begrijp ik nog nooit.
Heb jij wel eens in de gevangenis gezeten, onschuldig? Mooie praat: Zó heeft God dat geleid? Nou, mooi niet!
En... toch: ik sta er wel van te kijken. Moet je zien! Ik ben nu onderkoning van farao! Onvoorstelbaar. Een jongen uit de put; een jonge kerel uit de kerker - opgeklommen tot rechterhand van farao! Ongelooflijk! Ik kan er zelf nog niet bij.
Dan komen daar een stuk of tien kerels graan kopen! Mijn broers! Ze knielen voor me!
Zo zou Jozef hebben kunnen praten, denkt u ook niet?

En later als vader Jakob gestorven is... Wat doet Jozef dan? Zegt hij dan: Ha, nu zal ik... Nu kan ik heerlijk m'n woede koelen? Nee, ik zal niks!
Dat denken de broers in elk geval: bang dat Jozef zich zal wreken.
Jozef troost zijn broers. Nu zie ik, dat het niet voor niks was! God heeft het ten goede gedacht! Juist om een groot volk in het leven te behouden!
Jozef bleef trouw aan God. Nu ziet hij dat zijn leven, de ups en downs een betekenis hebben in een groter geheel, een plan: om zijn volk in het leven te behouden.

Zo heeft God de weg van Jozef recht gemaakt.
God kwam met Jozef tot een doel: het behoud van de familie van Jakob, het volk van God.
God kwam met Jozef op het punt, waar Hij hem wilde hebben. Wel heel anders dan Jozef van had gedroomd...

Kijk, let nu maar weer op de woorden uit Spreuken: Ken hem in al uw wegen.
Kennen: dat is veel meer dan weten wie Hij is.
Kennen, dat is: Hem er in betrekken, Hem vertrouwen, liefhebben, volgen.
Dat is: de Here advies vragen, om wijsheid vragen. Juist als je geen uitdrukkelijk gebod van de Here hebt - maar veel ruimte om te kiezen, zélf te beslissen. Zoek de wijsheid en de weg van de Here.
Daarvoor heb twee punten, waar je houvast aan hebt. Twee punten, die iedereen kent uit dat kinderliedje: Lees je bijbel, bid elke dag.
1. Lees je bijbel! Daar put je wijsheid uit. Daaruit leer je dat de Here te vertrouwen is.
2. Bid elke dag! Bid om wijsheid, eerlijkheid, zuiverheid - bid om de Heilige Geest. Bid om een zuiver geweten.
Juist op een kruispunt van beslissingen moet je éérst kijken of de Here iets met zoveel woorden in de bijbel gebiedt of verbiedt.

Neem even het voorbeeld van verkering met een ongelovige. Zegt de bijbel daar iets over? Ja, nou en of! Er is een duidelijke aanwijzing: Ga geen ongelijk span aan met een ongelovige (2 Korintiërs 6: 14). Een gelovige en een ongelovige in een huwelijk is een ongelijk span: je loopt scheef, mank. Dat kán niet samengaan! Als je in zo'n situatie zit, vraagt dat veel van je! Eerlijk zijn en blijven voor God. Bidden tot God, dat Hij je de kracht zal geven om te doen wat Hij graag wil.
Of het voorbeeld van de broeder, die op tal staat en gekozen is. In de bijbel kun je niet vinden, of jij nu die persoon bent, die dit werk moet gaan doen. Wél zegt de bijbel: wie geroepen wordt tot het ambt, bedenkt, dat het een goede zaak is. Omdat het Wóórd betrouwbaar is (1 Timoteüs 3: 1). Daarna vraag je jezelf af: Kan ik die roeping tot het ambt volgen in míjn situatie met míjn gaven? Daarbij moet je jezelf goed kennen en kritisch zijn op jezelf. En tegelijk weten en vertrouwen: Als God mij roept, Hij belooft ook dat Hij me bekwaam zal maken.

Nuchterheid is nodig. De Here vraagt niet bóven je vermogen; vraagt je niet om boven stand te leven en te werken. Maar Hij sluit aan bij de gaven, die Hij zelf in u gelegd heeft.
Hoe dan ook: Betrek Hem in alles wat je doet! Overleg met Hem.
Bid dat je trouw aan Hem blijft.

Een ander voorbeeld van Gods leiding vinden we in de geschiedenis van Paulus. In het boek Handelingen lazen we daarover.
Opvallend in het boek Handelingen is een zekere dubbelheid. Een samengaan van aan de ene kant 'bovennatuurlijk' ingrijpen (door een droom of visioen, de Heilige Geest maakt iets duidelijk) en aan de andere kant een menselijk proces van beslissingen en plannen.
U ziet dat bijvoorbeeld in Handelingen 18: 9-10. De Here maakt duidelijk dat Paulus in Korinte moet blijven, want Hij heeft veel volk in deze stad. En zo blijft Paulus daar anderhalf jaar werken. Maar in Handelingen 15: 36 lezen we dat Paulus zelf het initiatief neemt en een plan maakt om op reis te gaan: Zeg Barnabas, lijkt je dat niet een goed idee om al die plaatsen te bezoeken, waar we het evangelie hebben gebracht? Dat markeert het begin van de tweede zendingsreis.
In Handelingen 20: 22-23 lezen we dat Paulus zich bewust is en het ook zegt, dat hij door de Geest gebonden naar Jeruzalem reist. De Geest weerhoudt hem niet, maar dringt hem er juist toe. Maar in Handelingen 21: 11 lezen we dat de profeet Agabus door de Heilige Geest spreekt en dat hij en andere mensen juist proberen Paulus te weerhouden om naar Jeruzalem te gaan. En als Paulus niet te overtuigen blijkt, dan zeggen de gelovigen: de wil van de Here geschiede? De wil van de Here? Het lijkt meer er op dat Paulus' koppigheid het wint!
Dat betekent dat het lang niet altijd duidelijk is en voor iedereen overtuigend wat Gods weg met je is. Het is een complex. De Geest stuurt en dringt mensen en predikers van het evangelie bepaalde richting op. Aan de andere kant kiezen mensen zelf, beslissen zij zelf. Soms uitdrukkelijk na gebed en vasten, soms ook helemaal niet.

Hoe leidt de Here je leven? Soms brengt Hij je, waar je zelf nooit aan had gedacht, wat je niet gehoopt had of van gedroomd had. Heel vaak leidt Hij je via je eigen beslissingen en keuzes, die je biddend en in afhankelijkheid maakt.
Als je in alles maar Hem kent, met Hem contact houdt. In alles voor Hem een zuiver geweten houdt.

Dán maakt Hij zijn belofte waar: dan zal Hij uw paden recht maken.
Een recht pad, zoals Psalm 23 zegt: Hij leidt mij in de rechte sporen?
Nee, het kan soms heel kronkelig zijn en vol met diepe gaten en kuilen.
Hij zorgt dat je behouden op het eindstation aankomt.
Hij zorgt dat je het doel altijd in het oog houdt.
Hij maakt het kwade goed, zegt Psalm 121. Dat is een belofte voor onderweg, waar je verder mee kunt. En geen zoethoudertje!
Doelgericht:
Leef tot zijn eer!
Leef naar zijn gebod!
Heb God lief, vertrouw Hem!
Ook al verbergt Hij zijn vriendelijk gezicht soms achter een duistere voorzienigheid!
Leef als mens voor God
Leef als vrij mens in Christus
Leef in zijn wereld - naar zijn toekomst toe.

Ik sluit de preek af met een paar richtlijnen.

  1. Ken Hem in alles - bid om wijsheid, inzicht, afhankelijkheid, gehoorzaamheid. Bid om een geest van geloof, hoop, liefde.
  2. Bid om zelfkennis: wees eerlijk, kritisch op jezelf: wat zijn je motieven? Waarom wil je iets? Ben je gericht op: 'zoek éérst zijn koninkrijk'? Ben ik gewetensvol bezig?
  3. Kijk naar je gaven! Hoe kun jij op jouw plek de Here dienen? Wees reëel! De Here vraagt geen dingen, die u niet kunt; waar geen mogelijkheden voor zijn (sociaal, financieel, opleiding).
  4. Vraag advies aan anderen: vaak oudere, wijzere gelovigen; mensen, die je kunt vertrouwen; die niet perse je gelijk geven, maar je zicht kunnen verbreden. Mensen die een diepe band met de Here hebben.
  5. Ten slotte: wees nuchter! Je kunt op een punt komen, dat je zegt: Man, wat gaat het jou aan! Niet eigenwijs, maar verantwoord voor Gods aangezicht. Ik dien de Here zo! Ik volg Jezus! Doe jij/u dat ook maar!

[ voor de preeklezer: herhaal de vetgedrukte woorden ]

Gods wil - zonder meer duidelijk uit de bijbel.
Gods leiding: volg Hem - ken Hem in al uw wegen - dan zal Hij uw weg recht maken!

Amen.


Gebed 2 - Dankgebed

Here God, trouwe vader door Jezus Christus,
we vertrouwen ons aan u toe.
U bent een God van dichtbij - niet ver weg - ook al lijkt dat soms wel zo.
U zegt zelf, dat u onze wegen récht zult maken.
Dat u ons leidt naar het eindpunt.
Daar vertrouwen we op.
U weet hoe moeilijk het is om dat vertrouwen vast te houden.
We zíen het eindpunt niet,
kunnen het alleen geloven.
Geef dat we uitzicht houden daarop. En dat ons geloof niet beschaamd wordt.

U bemoeit zich met ieder van ons, heel persoonlijk.
U gaat een weg met ons: groot en klein, man, vrouw, jongen, meisje.
U gaat een weg met ons als gemeente van de Here Jezus.
We willen ons dan ook aan u toevertrouwen.
Blij willen we zijn in u. Trouw zijn aan u. Geef de begeerte van ons hart.
Zegen op onze levensweg, voor alle momenten, dat we een keuze moeten doen, beslissing moeten nemen. Laat ons willen en doen geleid worden door uw Geest, bepaald worden door de wil om u lief te hebben boven alles; om de naaste lief te hebben als onszelf.
Bewaar ons voor egoïsme, red ons daarvan; red ons van hebzucht; van de jacht naar welvaart, alsof we daardoor gelukkig zouden kunnen worden.

Afhankelijk zijn we. Juist als het zomaar opeens kan omslaan. Geluk in ongeluk, welvaart in armoe; voorspoed in tegenspoed. Gezondheid omslaat naar ziekte.

We bidden voor hen die ziek zijn, die vastlopen. Die het psychisch moeilijk hebben, geen innerlijke harmonie kennen. We bidden voor mannen en vrouwen die getrouwd zijn: die in hun relatie iets mogen laten zien van uw liefde. Maar wat is dat moeilijk. We ervaren hoe gebroken ons bestaan is. Toch geloven we in de helende kracht van de Geest. We bidden voor jonge mensen: verkering, verloving op weg naar het huwelijk. Zegen hen in de keus voor een jongen of een meisje. Ook is het seksueel moeilijk om rein en zuiver te leven. Help hen.
We bidden voor jongeren: thuis, kinderen op basisschool, voortgezet en beroepsonderwijs.
Zegen ons allen. Thuis, in beroepsarbeid, in de kerk. Maak ons tot trouwe volgelingen van Jezus Christus. Opdat onze levensweg een heilsweg wordt.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar