De Geest van Christus is gekomen: lang zullen we leven

Thema: De Geest van Christus is gekomen: lang zullen we leven (Pinksteren)
Tekst: Romeinen 8: 10-13
Tekstgedeelte(n): Handelingen 2: 1-13
Handelingen 10: 44-48
Romeinen 8: 1-17
Door: Ds. W. Dijksterhuis (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Dokkum)
Gehouden te: Dokkum op Pinksteren 1998
Benodigdheden: Een paperclip en een magneet

Aanwijzingen voor de Liturgie

Gez. 26a: 1, 3, 5
Lezen: Handelingen 2: 1-13; Handelingen 10: 44-48; Romeinen 8: 1-17
Ps. 139: 1, 3
Tekst: Romeinen 8: 10-13
Geloofsbelijdenis: Gez. 3
Gez. 28

Gemeente van onze Heer, Jezus Christus,

• Alles valt naar beneden: de wet van de zwaartekracht (jongens en meisjes)
Alles valt naar beneden.
Het kleine zusje valt zich een buil uit de buggy.
En een bal kun je niet zo hoog schoppen dat 't hij niet meer terug komt vallen op het veld.
Zelfs een veertje zweeft -als er geen wind is- langzaam naar beneden.

Alles valt naar beneden.
Niet omdat wij dat willen, we hebben er niet voor gekozen.
Maar omdat dat een vaste regel is.
Een wet… waaraan alles, ook wijzelf, moet gehoorzamen.
Of je nou wilt of niet.
De wet van de zwaartekracht.

• Mensen lopen vast in de wet van God…
Je hebt ook wetten waarbij je wel een keuze hebt.
Geen beginsel waaraan je willoos onderworpen bent,
maar een leefregel, zoals de wet van God.
Tien geboden en evenzoveel opties.
Gods wil is duidelijk: u zult, u zult niet…,
maar de keuze is aan ons.

Natuurlijk kies je voor gehoorzaamheid aan de Here God!
Als geroepen gelovige heb je ontzag voor je God en Vader.
'Godvrezend leven' dat heb je ook beloofd, toen je belijdenis deed.
Natuurlijk wil je de wet van God gehoorzamen!
Want wat Hij daarin van je vraagt is niet alleen goed,
maar het betekent werkelijk leven.
Leven zoals de Here het ontworpen heeft:
liefde voor God en liefde voor je medemens.
Wie wil er nu niet echt leven?

Broeders en zusters, we willen allemaal leven, écht, voluit en werkelijk,
in liefde en vrede met God en mensen.
Laat dat voorop staan!
We willen allemaal, maar kunnen we dat ook?
Loop je nu niet tegen een andere wetmatigheid op:
"Ik ben niet in staat om de wet van God te gehoorzamen"!
Vaak wil ik dat wel, maar meestal lukt me dat niet.
Net zoals ik zou willen zweven als een vogel in de lucht,
maar de zwaartekracht me met beide benen op grond houdt,
net zo houdt mijn eigen onmacht me op de grond.
In de regels van Gods wet wordt het leven zichtbaar, …grijpbaar
maar ik kan er niet bij komen, vleugellam door mijn zondige zelf.

Bij mijn Openbare Geloofsbelijdenis heb ik -eerlijk gemeend- antwoord gegeven op de derde vraag [van het formulier]. Ik heb beloofd vol ontzag te leven naar Gods wet.
Maar net als de zwaartekracht me aan de grond houdt,
blijf ik een sterfelijk mens, gevangen in mijn eigen onmacht,
vér van het leven van Gods wet.

En toch heb ik als thema…

De Geest van Christus is gekomen: lang zullen we leven

  1. Hij werkt op Gods initiatief
  2. Hij vraagt om onze inzet


De Geest van Christus is gekomen: lang zullen we leven

1. Hij werkt op Gods initiatief

1.1. (bijbel) Handelingen 2 en 10: Gods Geest zette mensen in beweging…
Broeders en zusters, gevangen in onmacht, vér van het leven, dat is niet alleen typerend voor gelovigen in onze tijd, in onze gemeente.
Kijk nou eens naar de apostelen even na het jaar 0.
Door Jezus Christus in eigen Persoon meegenomen in het grootste avontuur van hun leven.
drie jaar lang mee in een intensieve cursus opgeleid tot apostel.
Bestemd om met het evangelie van Jezus Christus de hele wereld over te gaan.
Als overtuigende ooggetuigen, gezonden door Jezus Christus, om anderen te overtuigen.
En dan, zelfs helemaal aan het einde van de cursus, durft Petrus er nog niet eens voor uit te komen, dat hij bij Jezus hoort. Drie keer ontkent hij het glashard.
En als de Heer Jezus naar de hemel gaat, beseffen zijn eigen apostelen niet wat er gebeurt…! Hoe kunnen zij ooit zijn apostelen worden?
Meer nog dan wij vlak in de buurt van het Levende Woord, Jezus Christus.
En toch, zoveel tekort, zoveel onvermogen…

"Jullie zullen kracht krijgen, wanneer de Heilige Geest over jullie komt en jullie zullen mijn getuigen zijn. In Jeruzalem, in de regio Judea en zelfs in Samaria, ja zelfs tot het uiterste uiteinde van de aarde."
Dat zijn de laatste woorden, waarmee Jezus Christus hen achterlaat op aarde.
Woorden die werkelijkheid worden.
Dat kon niemand ontgaan: tien dagen later brengt het geluid van de Geest een mensenmassa bij elkaar in Jeruzalem.
Het kon niemand ontgaan, immers tien dagen later hoorde ieder in zijn eigen taal de boodschap van het evangelie.
En het kan ons ook niet ontgaan, dat die zelfde apostelen die tien dagen eerder nog helemaal met de zaak verlegen waren, nu ineens anderen in verlegenheid brengen (Handelingen 2: 12).
Als boodschappers van het evangelie in alle wereldtalen, precies zoals Jezus gezegd had.
Zo vol met de kracht van de Geest dat hun publiek er helemaal door overweldigd is.
Zo enthousiast dat ze wel dronken lijken.
Getuigen van Jezus. Petrus voorop.
3000 mensen komen die dag tot geloof.
Niet het tekort, maar de overvloed valt op….
Wat de kracht van de Geest met sterfelijke mensen kan doen!
Wat een toekomst als God Zelf het initiatief neemt,

1.2. (tegenwerpingen) Toen wel, maar nu niet…
Een pracht van een geschiedenis, broeders en zusters.
Alsof je nieuwe mensen wakker ziet worden, als herboren.
Maar, waar zie je dat tegenwoordig nog zo gebeuren? Waar zie je dan nog zoveel enthousiasme, zoveel overvloed van de Geest?
Betekent dit verhaal meer voor ons dan een mooi verhaal over vroeger?
Vallen in onze dagen de zonde en het tekort niet veel meer op?
Noem nou eens zo'n Reveil als dat in Jeruzalem, toen!
De mensen, zelfs geroepen gelovigen, zij hebben een zondige aard en zullen steeds het verkeerde zoeken.
't Is een wetmatigheid, zoals de zwaartekracht
Hebben wij wel een keuze?

1.3 (toestemming): mensen hebben geen keuze
Nee, inderdaad, mensen hebben aanvankelijk geen keus.
Paulus schrijft het ook aan de gemeente van Rome: "de wet is zwak door het vlees."
Met andere woorden: de wet laat het leven zien, maar je kunt door de wet van God het leven niet bereiken. Een sterfelijk mens kan dat niet.
Nee, inderdaad de mensen hebben aanvankelijk geen keus. De wet brengt hun niet naar het leven met God en medemensen. Sterfelijke mensen leren door de wet van God juist het tegenovergestelde kennen: hoe zij hun doel (het leven) missen, hun zonde dus en uiteindelijke het oordeel en de dood.
Mensen kunnen daar, hoe goed zij het ook bedoelen, niets aan veranderen.
Broeders en zusters, mensen die beweren dat mensen het goede willen en zeggen ook te kunnen bereiken, moet je wantrouwen. Buiten de gemeente en erbinnen.
Mensen kunnen de wet aanvankelijk niet houden.
Even eerder schrijft Paulus: "Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn ze nutteloos geworden; er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één." (Romeinen 3: 11-12)
Niemand die Gods wet houdt daarom, zelfs niet één. …
Ook niemand die zal leven? Zelfs niet één?

-Degenen die nog belijdenis gaan doen, durven jullie eigenlijk nog wel belijdenis te doen?-

1.4 En toch de boodschap van de Bijbel: geen oordeel
Paulus is heel beslist over het onvermogen van mensen om de wet te houden.
En toch is zijn brief aan de gemeente van Rome helemaal geen sombere brief.
Lees het begin van ons hoofdstuk:
"Geen vonnis voor hen die bij Christus Jezus horen." (Romeinen 8: 1).
Dus de wet, waardoor je je eigen zonde leert kennen, veroordeelt je niet.
Toch leven.
Want God de Vader stuurde Christus naar de aarde om aan de 'zwakheid van de zonde' een einde te maken.
Broeders en zusters, dat betekent niet dat Hij een soort schadeverzekering is die ons tekort dekt. Nee! Het is nadrukkelijk niet zo dat het niet uitmaakt wat je doet omdat je 'toch verzekerd bent' door Jezus Christus. Hij betaalt wel. Als je er maar om vraagt.
Jezus Christus was als een commando die door zijn opdracht in vijandelijk gebied uit te voeren -zijn lijden en sterven aan het kruis- de vijand op zijn eigen terrein versloeg.
Dat heeft enorme consequenties, want…
Machteloosheid hoeft mensen van God niet langer te stempelen, want de zonde is verslagen.
Belangrijkste doel: door God geroepen mensen gaan de wet van God weer houden, de kracht van de door Christus gestuurde Geest, maakt dat mogelijk.
Dat maakt van de wet van God, die zonde en dood brengt, een wet die weer leven brengt door kracht van de Geest.
Sinds Christus' dood en weer herleven, kunnen mensen ook weer opleven.
Broeders en zusters, door de kracht van de Geest van Christus heb je weer een keus.
Een werkelijke keus om te leven in vrede binnen de contouren van Gods wet.
Die keus kun je maken door de kracht van de Geest van het leven.
Zoals de apostelen opleefden toen die Geest in Jeruzalem kwam.
Dat is de boodschap van Paulus: de komst van de Geest betekent leven en toekomst.

Jongens en meisjes, de zwaartekracht trekt ieder en alles naar de grond.
Hoe hoog je een bal ook schopt, hij komt altijd weer naar beneden.
Al wil ik nog zo graag door de lucht zweven.
Het lukt me niet als span ik me ook een hele dag in, door steeds weer omhoog te springen.
Al wil ik nog zo graag, ik heb geen keus, maar landt altijd weer op de grond.
Hoe hard ik deze paperclip ook omhoog gooi [doen] hij komt toch weer terug.
Behalve als er een kracht is die sterker is dan de zwaartekracht.
En die paperclip mee omhoog trekt, zoals deze magneet [doen], dan blijft hij ineens wel in de lucht. Omhoog gehouden door de kracht van boven.
Precies zo trekt de kracht van de Geest je omhoog uit de macht van de zonde.
Zelf kun je dat niet, maar met Hem kan het wel omdat Hij je trekt.
Gestuurd door God de Vader en zijn Zoon.
Gods initiatief geeft mensen het initiatief weer in handen.
De Geest maakt weer echt leven mogelijk voor sterfelijke mensen,
door ze opnieuw de keus te geven het leven te zoeken.

De Geest van Christus is gekomen: lang zullen we leven

Aandachtspunten:

  1. Hij werkt op Gods initiatief
  2. Hij vraagt om onze inzet

2. Hij vraagt om onze inzet

2.1. (tegenwerping): de mensen hebben een keus de wet te houden, de zonde speelt geen rol
Geroepen gelovigen hebben opnieuw de keus echt te leven. Want Christus Jezus lijden en sterven en zijn Geest, die daarna kwam, maken het mogelijk dat de wet van God weer door gelovigen gehouden (vervuld staat er) wordt (Romeinen 8: 4). … Ja, ja…
Betekent dat nou, dat Christus ons verlost heeft zodat wij onszelf kunnen verlossen?
Immers we hebben weer de keus om Gods wet te houden? Betekent dit dat de zonde geen rol meer voor ons speelt, dat de weg naar het leven voor ons open ligt?

Nee, …Paulus had dit gedeelte van de brief niet hoeven schrijven als dat zo was.
Waarom zou hij de geroepen gelovigen van Rome duidelijk maken dat ze een verplichting hebben, maar niet aan de zonde (om te leven naar het vlees, zoals Paulus dat noemt). - vers13
Waarom zou hij Romeinse gelovigen wijzen op hun verplichting met hulp van de kracht van de Geest tegen de zonde te vechten, haar uit te schakelen (de werkingen van het lichaam doden, schrijft Paulus). Vers 13.
Waarom als mensen -eenmaal verlost door Jezus Christus- Gods wet kunnen houden zonder rekening te houden met de zonde? Waarom, als de zonde geen rol meer speelt?
Paulus schrijft (vers 3) dat de zonde gevonnist is, dat is wat anders dan dat de kracht van de zonde ons niet meer kan beïnvloeden.
Broeders en zusters, zoveel goed bedoelende gelovigen, die werkelijk dachten dat de zonde geen rol meer mocht spelen in hun leven, zijn zo hard onderuitgegaan. Niet op hun hoede voor de kracht van de zonde, werden ze een weerloze prooi voor zonde die er opeens toch bleek te zijn.

2.2 teleurstelling
Goed dan. Door Jezus Christus is de zonde veroordeeld, maar ze heeft nog wel zoveel macht dat ze je kan beïnvloeden. Wat schiet je nu op met zo'n evangelie?
Wat een teleurstelling!
En wat zie je dan om je heen in Christus' gemeente? Onder het klinken van de woorden van de verlossing van de zonde door Jezus Christus, gebeurd er zoveel zonde.
Inderdaad de macht van de zonde is groot, dat hoeft niemand ons nog duidelijk te maken!
Liefde voor God? Ach hoeveel vrome volzinnen worden er niet in Christus' gemeente uitgesproken? En intussen gaat sommigen toch zoveel mogelijk zijn eigen gang?
Liefde voor de medemens? Mocht je willen! Kijk nou eens om je heen. Hoeveel pijn doen juist mensen in Christus' gemeente -geroepen gelovigen!- elkaar niet aan.
Daar raak je als jongere toch helemaal niet van overtuigt? Van zo'n evangelie
Ik heb het de catechisanten vaker horen zeggen.
-Zou je nog wel belijdenis doen?-
Van zo'n godvrezend leven komt toch niets terecht (3e vraag van het formulier).

2.3. wel evangelie en eigen verantwoordelijkheid
Inderdaad, de zonde is nog machtig! Zelfs na het lijden, sterven en weer opstaan van Christus.
Je ziet het overal om je heen. Dat valt niet te ontkennen.
Toch wil dat niet zeggen dat je niets aan het evangelie hebt. Het is echt goed nieuws want er is toch heel veel veranderd. Geroepen gelovigen, zoals jullie, hebben weer een keus!
Nog niet om zonder zonde te leven, maar wel om aan zo'n leven te beginnen!
Je kunt weer kiezen voor Gods wet, voor het leven dat daarin vast ligt.
Voor liefde, voor vrede, … voor leven. Je bent niet langer gehandicapt.

Laat je niet in verwarring brengen door de zonde die je in je eigen gemeente nog om je heen ziet.
De kracht van een magneet trekt een paperclip boven de zwaartekracht uit naar boven. Maar als ik hem vasthoud blijft hij beneden.
Een paperclip is een dood ding. Die heeft niets te kiezen, niets te willen.
Maar door God geschapen levende, verantwoordelijke mensen wel.
Zelfs geroepen gelovigen die de keus gekregen hebben om aan een nieuw leven te beginnen, houden zich als worden ze omhoog getrokken door de kracht van Geest,
soms met alle kracht vast aan hun oude leven. Maken een verkeerde keus. En als je ze er op aanspreekt, zeggen ze dat ze nu eenmaal zondige mensen zijn. Dat ze geen keus hebben.
Ze zeggen dat wat God vraagt niet kan.
Dat is niet waar! Geef er nooit gehoor aan! Want zij die dat zeggen, zeggen dat Jezus Christus voor niets gestorven is. Dat de zonde niet gevonnist is. Dat de Geest hun geen kracht geeft. Zij die dat zeggen geloven de boodschap van het evangelie niet.
Geloof nooit zogenaamde realistische gelovigen, die nu eenmaal zondigen omdat het niet anders kan, dat is gelogen… zij zijn al heel lang geleden hun geloof kwijtgeraakt.

Belijdenis doen kan! Je kunt God beloven aan een nieuw leven te beginnen! Echt waar. Je kunt kiezen voor het leven.

Paulus geeft je een grote belofte mee (vers 11).
Als de Geest van God in je woont.
God die Jezus uit de dood opnieuw tot leven bracht.
Dan zal diezelfde God ook jullie sterfelijke lichamen levend maken door de kracht van diezelfde Geest die in jullie woont. Levend zoals zijn Zoon.
Zal
levend maken ook jullie. Die kracht is sterker dan de zonde.
Houd je daaraan vast in werkelijk geloof.

Je hebt zonde van mensen die niet anders willen, in Christus gemeente.
Zij veroordelen zichzelf.
En al die andere zonde die je ziet is overgebleven zonde, voor zolang als het duurt.
Kijk naar hen, je broeders en zusters, ze leveren een gevecht tegen de zonde.
Met hulp van de kracht van de Heilige Geest. Een bitter gevecht, soms verliezen ze een slag. Dat is de zonde de je ziet. Maar ze verliezen de oorlog niet. De zonde kan hun bedreigen maar niet kapotmaken. Want de Geest van God woont in hen. En die zal hen levend maken, dat geloven ze vast. Dat is ook zo.
Daaraan herken je hen ook! Aan berouw over hun zonde, en aan hun wens naar een nieuw leven. Je ziet het aan hun inzet dat te bereiken, met de kracht -de Geest- die God geeft.

Je kunt belijdenis doen en je kunt God beloven aan een nieuw leven te beginnen.

Want de Heilige Geest is op aarde gekomen en sindsdien zie je overal tekenen van leven. In Jeruzalem waar het goede nieuws in alle talen van de wereld klonk en op één dag 3000 tot geloof kwamen.
Overal waar mensen belijdenis doen van hun geloof dat de Heilige Geest hen in hun hart gaf.

Die belijdenis is een teken van leven. Van de kracht van de Geest.

Doe gerust belijdenis! Vertrouw op Gods belofte en neem je verantwoordelijkheid.
U die allang belijdenis gedaan hebt.
En jullie die het nog willen gaan doen.
Maak de keus en laat je dragen door de kracht van de Geest.

Weet dan dat de God van alle genade, die je in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, je na een korte tijd van lijden en strijd, zal volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. (1 Petrus 5: 10-11)


De Geest van Christus is gekomen: lang zullen we leven.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar