Pasen betekent: Jezus leeft en... maakt mijn leven anders! (Pasen)

Thema: Pasen betekent: Jezus leeft en... maakt mijn leven anders! (Pasen)
Tekst: Romeinen 1: 4
Tekstgedeelte(n): Johannes 20: 1-23
Romeinen 1: 1-7
Door: Ds. Ton de Ruiter (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen)
Gehouden te:

Capelle a/d IJssel op 30 april 2000

Aanwijzingen voor de Liturgie

Votum en zegengroet
(Ochtenddienst: Ps. 20: 3)
(Ochtenddienst: Wet)
(Ochtenddienst: Ps. 20: 4)
(Middagdienst: Ps. 20: 3-4)
Gebed
Lezen: Johannes 20: 1-23
Gez. 24: 2, 4-5
Tekst: Romeinen 1: 4 (hierbij lezen Romeinen 1: 1-7)
Preek
Lied 221: 1-3
(Middagdienst: Geloofsbelijdenis)
Gez. 19: 3-4
Gebed
Collecte
Lied 217: 1-4
Zegen

Jezus stond op uit de dood, uit het graf. Maar waarom is dat paasgebeuren nu belangrijk voor u en jou? Als iemand dat zo heel direct aan je vraagt, wat zou je dan zeggen? U...?

Als antwoord zou je kunnen zeggen (en dat is tegelijk de samenvatting van de preek):

Pasen betekent: Jezus leeft en… maakt mijn leven anders!

Pasen is:
  1. heel bijzonder
  2. de kernboodschap van de Bijbel
  3. bepalend voor mijn geloof en leven

1. Pasen is heel bijzonder

Wat zegt Paulus hier over de Here Jezus?
Eerst even vers 3… [ Lezen: Romeinen 1: 3 ]
Naar het vlees / uiterlijk gekeken, is Jezus gewoon een mens, geboren uit het geslacht van David. Een mens als wij.
Hierover bestond geen twijfel. Iedereen wilde wel geloven dat Jezus een mens was.

Maar dat Jezus ook Gods Zoon is, dat kon je niet echt zien. Paulus zegt in vers 4: DAT zag je pas bij zijn opstanding. Toen werd dat verklaard, bewezen.

Soms vroegen mensen: 'Jezus, U zegt dat U de Zoon van God bent - maar laat dat eens zien?'.
De tekenen en wonderen die Hij deed waren nog geen bewijs!
Ook Mozes deed grote wonderen: maakte een pad door de zee; gaf brood uit de hemel. Maar daarom was Hij nog niet zelf God.
En Elia en Elisa en anderen - ze hebben ook zieken genezen en doden opgewekt. Maar daarom waren zij zelf God niet of Gods Zoon.
Maar Jezus zegt dat wel: 'Ik en de Vader zijn één. Wie Mij gezien heeft, heeft God gezien. Dus: Ik ben God'.
Maar Hij zag er uit als een gewoon mens. Daarom geloofden velen Hem niet. Zelfs op Golgota spotten ze nog: 'als U dan Gods Zoon bent, kom dan van het kruis af! Bewijs het dan. Laat dan gewoon aan uw uiterlijk zien dat U God bent.'
Maar Jezus gaf zo'n bewijs niet. Waarom niet? Omdat Hij juist moest leven als mens; voor ons in de plaats, als echt mens God dienen, tot zijn dood toe.
Jezus noemde als enig bewijs dit: 'breek deze tempel af en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen' (Johannes 2). Dat was eigenlijk een raadsel. Johannes zegt er ook bij: pas achteraf begrepen we dat Jezus het over zijn lichaam had.
Ook zei Jezus een keer: "Jullie willen zo graag een teken van de hemel hebben; jullie zullen het teken van Jona krijgen: zoals Jona drie dagen in de buik van de vis was, zo zal Ik drie dagen in de aarde zijn. Echt dood en begraven; maar dan zal God Mij weer opwekken. Ik zal opstaan".
Jezus was als een mens, tot zijn dood toe. Een totaal gaaf mens, vol liefde voor God en zijn naasten; maar wel als een mens. Zijn goddelijke heerlijkheid bleef onzichtbaar. Dat Hij Gods Zoon is, dat moest je geloven.
Het echte bewijs - dat kwam onverwacht. Zelfs zijn discipelen verwachtten het niet. Ze hadden Jezus zien sterven - en nog wel aan een kruis - als een machteloos en vervloekt mens. Na Goede Vrijdag konden ze het niet meer geloven dat Hij Gods Zoon was. Had Jezus toch te groot van zichzelf gesproken? Hebben wij, discipelen, ten onrechte in Hem gelooft?

Maar toen... kwam HET BEWIJS. Paaszondagmorgen - de opstanding!
God stuurde een engel om het graf te openen. God wekte Hem op; deed Jezus opstaan uit de dood en het graf. Want iemand die echt heilig geleefd heeft kán niet in de greep van de dood blijven. Die moet leven! De dood hoort niet bij heiligen. En Jezus heeft geen enkele zonde gedaan; ook niet toen Hij zei dat Hij Gods Zoon was. Ook dat is dus waar! De opstanding bewijst het.

Jezus leefde dus ook op Golgota, waar Hij als gekruisigde en vervloekte leed en stierf, als een heilige; volkomen liefdevol. Daarom hebben dood en graf geen recht op Hem en kan de dood Hem niet vasthouden. Hij is te sterk. Deze Heilige hoort niet in de dood en in het graf. Daarom moet Hij er uit. De dood is ook een gevolg van onze zonde. Maar alle straf op onze zonden heeft Hij volledig gedragen, betaald tot de laatste cent - dus heeft de dood geen recht meer op Jezus.
Daarom is Zijn opstanding heel bijzonder: God wekt Hem op, maar tegelijk staat Hij zelf op.
Hij had gezegd: "Ik zal deze tempel, mijn lichaam, weer opbouwen". En Hij deed het. Door zijn volkomen liefde heeft de dood geen greep op Hem. Hij had gezegd: "Ik heb macht mijn leven af te leggen en het weer op te nemen". En Hij deed het!
Hij is weer levend geworden - maar niet zoals het dochtertje van Jaïrus of Lazarus of zoals de jongeling te Naïn - die werden levend gemaakt, maar zij waren toen gewoon weer de oude. Ze zijn weer gestorven. Maar Jezus heeft nu een nieuw onsterfelijk lichaam. Hij leeft voor altijd. De dood heeft echt totaal geen macht meer over Hem. Hij heeft de dood overwonnen door Zijn heiligheid / liefde.

Zijn opstanding is daarom anders, meer dan alleen maar herleven.
Johannes en Petrus hebben dat ook gezien in het graf. Het was echt anders dan bij Lazarus. De doeken en windsels - die vormden gewoon nog de huls die om het lichaam had gezeten; maar het was een lege cocon. Daarom dacht Johannes toen hij even het graf in keek: o, het lichaam ligt er nog, en hij ging het graf niet in. Maar toen Petrus even later wel naar binnen ging, zag hij dat er geen lichaam meer in de lege huls zat. Jezus was gewoon uit de cocon. "Geen dood en graf hield Hem omkneld, geen doeken of windsels - Hij overwon die sterke Held".
Toen Johannes dat zag geloofde hij, zo staat er (Johannes 20: 8).
Bij Lazarus was dat wel anders. Die moest uit de grafdoeken en windsels gehaald worden. Maar Jezus heeft een verheerlijkt lichaam. Wil Hij verdwijnen, dan verdwijnt Hij. Wil Hij verschijnen, dan doet Hij dat waar Hij wil. Ook 's avonds: geen muur of gegrendelde deuren hielden Hem tegen.

Heiligheid en liefde horen niet in de dood. Daardoor is Jezus overwinnaar, onsterfelijk en verheerlijkt. Wel weer echt mens - tastbaar, voelbaar, verstaanbaar; Hij kan eten en drinken. Maar tegelijk... toch heel anders: verheerlijkt.

Dood en graf - de grootste machten die het leven van een mens machteloos maken - ze zijn door Jezus overwonnen. Hij heeft nu de macht over de dood en het dodenrijk. Als Thomas Hem zo ziet jubelt hij: mijn Heer en mijn God! Het is dus toch waar wat U altijd gezegd hebt. U hebt eeuwig leven!

Pasen zegt: Jezus, de gekruisigde, is de Zoon van God. Hij is ook overwinnaar. Hij leeft, ook in 2019. Een levende Heer, die niet alleen vroeger geleefd heeft. Nee, Hij leeft en is bij me. Die Jezus die uit liefde voor u, jou en mij aan het kruis ging. Wij zijn nooit alleen!

2. Pasen is de kernboodschap van de Bijbel

Pasen is ook de kern van het evangelie. Paulus schrijft er al direct over in het opschrift van deze brief. Maar ook verder in het Nieuwe Testament blijkt het.
* Als er in Handelingen 1 een nieuwe apostel gezocht wordt, zeggen de elf discipelen: "er moet iemand van Jezus' volgelingen mee getuige worden van... zijn opstanding". De kern van de evangelisatie en zending is: vertellen dat de gekruisigde Jezus echt leeft.
* In Handelingen 4: 33 lezen we: dat "de apostelen met grote kracht hun getuigenis geven van... de opstanding van de Here Jezus".
* Van Paulus wordt gezegd (Handelingen 17: 18) dat Hij het evangelie brengt van Jezus en... van de opstanding.
* In 1 Korintiërs 15: 14 schrijft hij: "als Christus niet is opgewekt dan is onze prediking zonder inhoud, en dan is ook uw geloof zonder inhoud". Dan is alles leeg.
* In Filippenzen 3 zegt Paulus: we kunnen in dit leven zijn kracht ook leren kennen. Jezus is opgestaan uit de dood en wil ook ons van dode zondaren maken tot nieuwe levende mensen. Hij heeft de kracht om ons nu al te laten opstaan uit zonden en kan ons nu al als nieuwe mensen laten leven. Dat wordt werkelijkheid, nu al, voor iedereen die echt met Jezus omgaat.
* Als Petrus zich herinnert hoe hopeloos hij was toen Jezus dood was, dan zegt Hij: door de opstanding werden we als het ware wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding is alles anders. Want onze Heer, Jezus, leeft. En Hij heeft alle macht, ook in mijn leven en mijn omstandigheden. Hij heeft me lief. Daarom kijk ik nu anders naar mijn leven en allerlei gebeurtenissen. Ik hoef nooit wanhopig te zijn. Want Jezus regeert en houdt van me. We zijn echt altijd veilig in Jezus' handen. Vertrouw Hem maar.

Het is duidelijk - zonder opstanding heeft de kerk geen levende Heer. En dan is ons geloof waardeloos, zonder inhoud. De kern van het geloof is: Jezus leeft en wij mogen leven wandelen / leven met de Levende.

3. Pasen is bepalend voor mijn geloof en leven

Dat moeten we nooit vergeten: Pasen betekent: we hebben een levende, machtige Jezus, die bij ons is. Vergeet nooit dat Jezus bij je is! Echt. Zie dat als de werkelijkheid van jouw leven. Ook al is Hij onzichtbaar. Geloof en weet het vast en zeker! Vertrouw op Jezus, die onzichtbaar bij je is. Altijd.
Het gevaar is steeds dat we het vergeten of dat we het wel geloven, maar toch in de praktijk niet echt op Hem vertrouwen. Al heel gauw na de opstanding waren er zulke mensen.
In Korinte - in de tijd van Paulus - geloofden velen niet meer in de opstanding.
En vandaag zijn er helaas veel gedoopten in ons land, die wel Pasen vieren, maar toch niet echt in de opstanding van Jezus geloven. Dat Hij leeft, echt leeft en bij ons is met zijn macht en zijn liefde - dat geloven ze niet echt. Dood is immers dood.
Maar zulke mensen en dominees, die dit niet meer geloven, noemen zich ten onrechte christen. Want christenen geloven in de Levende.
Zonder de Levende Jezus kun je best heel religieus en vroom zijn, maar GEEN CHRISTEN!

Gelukkig ben je als je gelooft wat Pasen zegt: dat de Here Jezus leeft en bij ons is. Onzichtbaar maar wel echt. Hij is naast me. Dat geloof is een kracht in je leven.
Want alleen de levende Jezus kan ons echt rust geven en vaste hoop in allerlei omstandigheden. Ja, ook als de dood dreigt en echt aanwezig is. Onze Heer die bij ons is, is immers sterker dan wie of wat ook! En door Hem zijn wij ook overwinnaars. Door Hem. Door ons aan Hem vast te houden.

Hij, Jezus, leeft en is met liefde en inzet met u, jou en mij, met ons bezig. Wat wil Hij dan? Nou, Hij wil ons helpen om echt te gaan leven als Hij. Jezus wil ons helpen om echt te gaan lijken op Hem, in ons doen en laten en in ons denken en voelen! Dat u en jij net zo liefdevol wordt. Dat dezelfde geest van heiligheid ook u, jou en mij gaat beheersen: zijn Heilige Geest. Zo wil Hij zijn Licht verder laten schijnen in onze wereld! Doordat Hij onze harten gaat vullen met dezelfde liefde die in Hem is.

Als wij moeten lijden of sterven wil Hij, de Levende, ons troosten, bemoedigen en kracht geven om het vol te houden; net als Hij op Goede Vrijdag. Dat ook wij gaan bidden voor mensen die ons leven kwetsen of kapot maken. Hij wil ons vol maken met liefde, net zoals Hij dat was en is! Hij wil wandelen met ons opdat ook wij God en onze naasten gaan dienen zoals Hij.

Soms hoor ik een gelovige zeggen: ik zie weinig verschil tussen mezelf en ongelovigen om me heen. Maar als er geen verschil is: vraag je dan eens af of jij wel echt met Jezus wandelt; met de Levende naast je; geloof dat Hij naast je is, overal waar je bent; jij en Hij horen bij elkaar, zijn één. Dat is onze nieuwe identiteit. Jij bent als gelovige nooit alleen maar mens. "Jij bent jij + Jezus". Jij bent iemand met de Geest van Jezus in je = de Heilige Geest. Vergeet dat niet, geloof het. Dan ga je al meer kijken en doen zoals Hij.
Het kan niet anders: als we echt met Hem wandelen, dan worden we al meer bewogen met mensen om ons heen, net als Jezus. Dan kom je onder zijn invloed.
En Gods geboden en de zo wonderlijke regels die Jezus geeft in de Bergrede, beginnen al meer vanzelfsprekend te worden: bidden voor je vijanden en liefhebben die jou benadelen. Liefdevol blijven in allerlei omstandigheden. Dat groeit als gevolg van je leven met de Levende; als je wandelt met deze Jezus, waarover de evangeliën vertellen.
Geloven is: in je dagelijks leven wandelen, je werk doen met Jezus bij je... (in de auto; in bedrijf; in huis). Dan leer je de rust kennen, dat je met lichaam en ziel eigendom bent van Hem, naast je! Dat je altijd en overal in zijn liefdevolle aandacht bent. Veilig onder zijn leiding.

In Pasen geloven is: steeds de hulp van jouw levende Heer naast je vragen; en vertrouwen dat Hij door zijn kracht je helpt om te leven zoals Hij; om te kiezen te doen als Hij.
Jezus wil jou helpen God lief te gaan hebben als Hij; je naasten lief te hebben zoals Hij zijn naasten liefhad op aarde; zelfs aan het kruis. Hij, de Levende, wil ons zo tot echt eeuwig levende mensen maken; tot volgelingen van Hem, die wandelen met Hem! Daarvoor gaf Hij zijn bloed op Golgota en betaalde Hij voor al onze zonden. Om ons nu ook met zijn zegen, zijn liefde te gaan vervullen, zodat wij gaan leven als Hij. Zo is Hij in jou en u in deze wereld aanwezig en wil Hij zijn licht laten schijnen. Hij was en is het Licht der wereld. Maar met Hem bent u het vandaag, zijn lampen. Als wij maar wandelen met Hem.

Het lijkt misschien ongelooflijk; maar Jezus heeft er zelfs om gebeden, dat Hij en wij één zouden mogen worden. Dat dus in onze harten en hersens dezelfde liefde zou heersen als in zijn hart en hersens (Johannes 17: 20-23); opdat de wereld zou erkennen dat Jezus werkelijk leeft.

Altijd liefdevol zijn. Als je daar eerlijk over nadenkt - wie zucht dan niet en ziet dan geen tekorten in z'n leven? Voelen we hoe hart we onze levende Heer naast ons nodig hebben?

Gelukkig, Hij leeft om ons te vervullen met zijn liefde en zo ons te laten delen in zijn overwinning. We mogen echt veel van Hem verwachten. Oefen daarom deze week eens nadrukkelijk in het leven met Hem naast je; kijk af en toe even opzij. Echt; Hij is er. Hou je aan Hem vast. Grijp zijn hand even; ja, gewoon doen. Zo oefen je je te leven in die werkelijkheid van Pasen en Pinksteren: Jezus als de levende bij je. Dit praktische geloof maakt ons echt tot andere mensen.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar