Jezus wordt beproefd op zijn bereidheid en toewijding om zichzelf te offeren

Thema: Jezus wordt beproefd op zijn bereidheid en toewijding om zichzelf te offeren
Tekst: Matteüs 4: 1
Tekstgedeelte(n): Matteüs 3: 11 - 4: 11
Door: Ds. Ton de Ruiter (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen)
Gehouden te: Enkhuizen op 2 april 2000
Opmerking RJCV: Kan afzonderlijk van het vorige deel gelezen worden.
De prekenserie bestaat uit: 1Jo04v19 (Deel 1), 1Jo04v16b (Deel 2)

Aanwijzingen voor de Liturgie

Votum en zegengroet
Ps. 136: 1-2, 6, 21 (beurtzang: 1 allen; 2 regels 1-2 door mannen + jongens, regels 3-4 allen; 6 regels 1-2 door vrouwen meisjes, regels 3-4 allen; 21 allen)
(Morgendienst: Wet)
(Morgendienst: Ps. 119: 6)
Gebed
Lezen: Matteüs 3: 11 - 4: 11 (even inleiden dat we midden in de preek van Johannes de Doper beginnen)
Ps. 121: 1-2 (roep hierbij op: bedenk dat Jezus zo zong en leefde als ook deze psalm zingt)
Tekst: Matteüs 4: 1
Preek
Gez. 14: 1 (tussenzang)
Preek (vervolg)
Ps. 62: 1, 3-4 (beurtzang: regels 1-3 allen, regel 4 vrouwen + meisjes, regel 5 mannen + jongens, regel 6 allen)
(Middagdienst: Geloofsbelijdenis: Gez. 3)
Gebed
Collecte
Liedboek Gez. 481: 1-4
Zegen


Voordat mensen een bepaalde baan of functie krijgen, is er vaak eerst een proefperiode. Waarom zo'n proeftijd?
Voor de baas, voor het bedrijf, om te zien of je geschikt bent voor het werk en om te zien of je je in wilt zetten voor dit werk en je wilt geven aan dit bedrijf. Als het bevalt wordt de benoeming blijvend of vast gemaakt.

Zo werkt God ook wel. Kijk maar naar Jezus. Ook Hij krijgt een soort proef, proeftijd. Met het oog op zijn werk onder de mensen en met het oog op zijn lijden en sterven.
Bij de doop in de Jordaan wordt Jezus om zo te zeggen officieel vanuit de hemel aangewezen als Gods bijzondere Knecht. Hij moet nu met zijn werk gaan beginnen. Maar eerst laat God Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn brengen voor een test / proeftijd.
Jezus moet kennis maken met het werk. En nu zal blijken: kan Jezus dit zware werk aan, en: wil Hij dit werk ook echt aanpakken? Daarna zal het werk pas echt gaan beginnen.

Jezus wordt beproefd op zijn bereidheid en toewijding om zichzelf te offeren

  1. Hij wordt echt beproefd
  2. Hij slaagt glansrijk

1. Hij wordt echt beproefd

Soms wordt de vraag gesteld: waren de verzoekingen wel helemaal echt? De Here Jezus was toch Gods Zoon, zelf God. Hij was krachtig en kon toch niet zondigen?!
Jawel, maar vergeet niet dat Hij vrijwillig echt mens geworden is; echt mens, zoals u, jij en ik.
Filippenzen 2: 5 en vervolg: "Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, is aan de mensen gelijk geworden". Dat is echt zo. Alleen zonder de zonde in zich (Hebreeën). Verder echt helemaal gelijk; een mens, een broer van ons. Al het hemelse, zijn goddelijke kracht heeft Hij vrijwillig achtergelaten in de hemel. Gods Zoon werd echt mens, zwak en klein, zoals u, jij en ik. Zo zegt Paulus het onder andere in Filippenzen 2.
Dus hij was een zwak schepsel gelijk, net zo afhankelijk van God als jij. Zijn kracht moest Hij ontvangen van God; er om bidden en Hij moest op God vertrouwen. Hij moest leven van wat God Hem zou géven. Net als wij (hij moest ook bidden, vragen, zijn hand ophouden!).
Zijn goddelijke macht en kracht liet Hij om zo te zeggen achter in de hemel. In ieder geval wilde Hij er geen gebruik van maken op aarde.
Ja, maar… die wonderen en genezingen dan?!

Nou, denk eens aan bijvoorbeeld Elia en Elisa. Ook zij hebben zieken genezen en doden levend gemaakt door de Geest van God die op hen was. Niemand trekt de conclusie dat zij dus ook echt zonen van God waren. Nee, ze waren mensen en deden de wonderen door de kracht van de Gods Geest. Zo deed ook Jezus die dingen door krachten die de Geest van God Hem gàf.

Gods Zoon, was op aarde vrijwillig ècht mens. Vergeet dat alstublieft nooit. Anders is het evangelie helemaal niet zo spannend meer. Hij moest net zo goed om van alles vragen als wij. Dat maakt het des te boeiender! Daarom kan Hij ook zeggen: volg Mij. Doe als Ik.

Natuurlijk, zijn werk was uniek, bijzonderder dan het werk van welk mens ook. Maar het was ook bij Hem echt nodig dat de Heilige Geest op Hem kwam (bij zijn doop in de Jordaan). Die moest Hem steeds zeggen en laten aanvoelen wat Hij moest doen; die gaf Hem ook de wijsheid en de krachten ervoor.
Net als Saul en David en anderen inzicht en krachten ontvingen van de Geest. Jezus was net zo afhankelijk als zij, als wij. Hij wilde zo leven, vrijwillig! Wij hebben er niet voor gekozen. Hij wel.

Maar - net als Saul en David en ieder mens, zo wordt ook Jezus na zijn zalving beproefd. Zo stelt God ieder mens op de proef: wilt u op de plaats en met de gaven die u ontvangen hebt dienstbaar zijn? Zo ja, dan kan de Here met u verder werken. Zo nee, dan stokt het en worden we minder bruikbaar voor Hem. Zo gaat God met mensen om. Zo gaat God de Vader dus ook met zijn mensgeworden Zoon, Jezus, om.

Hij is net gedoopt in de Jordaan. Toen riep God vanuit de hemel: "dit is mijn zoon de geliefde, in wie Ik een welbehagen heb".
Deze woorden herinneren aan Psalm 2. God verklaart: kijk, hier is Mijn Koning; Hem stel ik aan. Maar dán wordt de Here Jezus beproefd. Matteüs 4: 1 "..." [ lezen: Matteüs 4: 1 ]

En Jezus voelt: het gaat nu spannend worden. En wat doet Hij dan? Hij gaat bidden en vasten - zich helemaal op God richten en smeken om hulp, om kracht om trouw te blijven.
Want Hij wil echt bereid zijn tot dienen, tot trouw; Hij wil toegewijd aan God zijn. Dat zal de voorwaarde zijn om de hoge positie van verlosser van mensen te mogen zijn! Toewijding, gewilligheid moet blijken: Hij wil echt voor God en zijn naasten leven en daarvoor zichzelf verloochenen.
De Heilige Geest leidt Jezus naar de woestijn. Daar zal een eerste examen afgenomen worden.

En Jezus was mens. Na dagenlang vasten krijgt Hij honger. En dan komt de proef. De verleiding door Satan. Maar dan blijkt het dat Jezus, Gods Zoon, echt mens wil blijven. Hij wil als mens echt helemaal afhankelijk blijven van God en van wat God de Vader Hem geeft.
Ja, zijn begeerte naar brood is op een gegeven moment ontzettend sterk (hij at 40 dagen niets zegt de dokter Lucas nadrukkelijk); na veertig dagen volledig vasten is een mens echt op z'n uiterste. Dan zijn de reserves op en gaat je lichaam zichzelf opeten van de honger.
Het moet verschrikkelijk geweest zijn. En dus zal de verleiding sterk zijn geweest om toch even gebruik te maken van de goddelijke kracht die Jezus heeft: even een paar broodjes maken. Dat kon Hij wel. Maar Jezus bleef bij zijn keus. Nee, ik wil als afhankelijk mensje leven. Ik wil vertrouwen op mijn hemelse Vader, dat Hij voor me zorgt, hoe zwaar het leven ook is.

Voel je dat, jongens en meisjes: hier krijgt Jezus eigenlijk al een voorproefje van Golgota. Hoe groot zal straks de drang / verleiding worden om gewoon van het kruis af te komen en het onrecht, de spot en de helse verlatenheid te ontvluchten. Jezus kon het. Maar nee, onze Heer kiest er ook dan voor om afhankelijk mens te blijven en te blijven hangen en dood te gaan voor u, jou en mij. Vrijwillig echt afhankelijk blijven van Vaders hulp en kracht. "Vader, in Uw handen beveel ik mijn Geest!".
Voelt u hoe Jezus hier in de woestijn kennismaakt met het echte werk? Hij wordt beproefd: wil je trouw blijven? Dit werk blijven doen?

Broeders en zusters, jongens en meisjes: vergeet nooit: Jezus moest zich nooit noodgedwongen schikken in zijn lijden. Altijd deed Hij vrijwillig wat de Geest van God Hem aanwees om te doen. En tijdens de proeftijd in de woestijn bewees Hij dat Hij liever een stervend lichaam wilde hebben dan Vader ontrouw zijn. Liever verschrikkelijke, onmenselijke honger, dan zijn opdracht opgeven, zijn werk loslaten. Liever sterven dan u / jou en mij loslaten.

Laten we Hem aanbidden door samen te zingen Gez. 14: 2.
[ zingen: Gez. 14: 2]

2. Hij slaagt glansrijk

Jezus leert hier waar het in zijn werk op aankomt. Wat er gevraagd gaat worden: zijn leven.
Wist Hij dat niet dan? Jazeker. Maar Hij leerde het nu uit ondervinding. Zoals we in Hebreeën 5: 7-8 lezen: "Tijdens... uit hetgeen Hij heeft geleden". [ lezen: Hebreeën 5: 7-8 ]

Hij heeft geleerd wat gehoorzaamheid was in de praktijk en uit ondervinding. Geleerd, hoe diep dat gaat en hoe ver.
Weten dat je gehoorzaam moet zijn is nog iets anders dan het werkelijk in de praktijk zijn. Zeggen dat je trouw wilt zijn is niet zo moeilijk, maar als dat echt gevraagd wordt, moeten we het steeds wéér leren. Dan kost het vaak wéér strijd. Dat was ook voor Jezus zo. Hij moest steeds weer de moed en de kracht zoeken bij zijn Vader, als afhankelijk mensje. Daar koos Hij ook voor: Hij heeft veel gebeden: Help Me, Vader.

Jezus werd beproefd in de woestijn en tegelijk getraind en voorbereid op zijn grote werk als Priester en Koning.
Hij werd - net als wij - tijdens zijn leven op aarde geschoold. Waarom? Nou om zijn taak aan te kunnen. Zo werd Hij onze Koning die uit ervaring precies weet waar het op aankomt in ons leven. Zo is Hij onze Helper geworden die altijd precies weet waar het in onze situaties om gaat.

Jezus zelf heeft de leerschool van het leven met God doorlopen tot het uiterste en Hij weet nu als Meester precies wat wij nodig hebben aan lessen. Ja Hij weet wat wij nodig hebben om ons voor te bereiden op onze taken straks in zijn koninkrijk. Hij leerde dat via beproevingen en verzoekingen. Verwonder u niet, broeders en zusters, jongens en meisjes, als beproevingen en verzoekingen u treffen. Dat hoort bij het leven hier op aarde. Want hier worden wij voorbereid onze plaatsen en posities in het Koninkrijk van God.
Zelfs de zondeloze Jezus werd er geschoold, voorbereid op die toekomstige taak.

En net als Adam en Eva vóór de zondeval. Ook in het gave paradijs was het de bedoeling dat zij via beproevingen en verzoekingen zouden leren en groeien, geschoold worden. God wilde hen ook toen ontwikkelen, wijzer maken. Zij moesten al sterker worden in de liefde voor God, in de trouw aan God. Vandaar het proefgebod. Opdat de mens door middel van die boom van kennis van goed en kwaad geoefend zou worden en door beproeving heen zou leren trouw te zijn en op een hoger niveau zou komen. Helaas ging het fout. Maar God had echt met dat proefgebod het goede met Adam en Eva voor: een leven met meer liefde voor God; met een sterkere band met God. Ook zij moesten de gehoorzaamheid nog leren in de praktijk. Getraind worden.

Laten wij daarom in ons leven de oefeningen (moeilijke situaties) niet proberen te ontvluchten, maar ze bewust beleven en aanpakken; want als we Gods lessen eigenlijk niet willen leren, dan zullen we niet op het niveau komen waar God ons wil hebben. Bedenk hierbij dat het niet gaat om prestaties maar om de vraag of we trouw en gehoorzaam zijn. Dat geldt voor intellectuelen net zo goed als voor een verstandelijk gehandicapte. Of we nu veel of weinig gaven ontvangen hebben - God meet of we trouw willen zijn aan Hem en aan onze naasten. Liefdevol zijn en bereid tot dienst - dat is het punt waar Hij op let. Dat zal op de dag van het gericht op tafel komen. Was dat in uw hart en leven? Hoe sterk was bij u de trouw en liefde naar God en je naasten?

Dat was ook het punt voor de Here Jezus. Hij was trouw tot dienst bereid tot in het uiterste. Dáárom, zegt Paulus in Filippenzen 2, dáárom heeft God Hem ook uitermate verhoogd boven alle naam. Jezus is Koning geworden boven alles na zijn opstanding. Waarom? Omdat Hij vrijwillig de dienaar van allen wilde zijn. Jezus was en is de allergrootste dienaar! Dáárom is Hij de grootste en belangrijkste geworden in Gods koninkrijk.

Wie groot wil zijn moet dienaar willen zijn, zegt Jezus. Het Koninkrijk van God bestaat uit dienaars. Bent u dat naar uw naasten? In de kerk en daarbuiten? Stempelt dat je houding en je praten over van alles?

Jezus werd beproefd, geoefend, getraind in zijn liefde voor God en zijn trouw aan God. En zijn keus was steeds weer: liever een stervend lijf, vergaan van de honger, dan dat Ik Vader in de hemel ontrouw wordt. Liever leven van het voedsel dat Vader Hem zal geven dan zelf brood naar me toe graaien.
De duivel verzoekt Jezus. Maar God de Vader laat Satan toe. Want Jezus moet het werk proeven en dan zal blijken of Jezus dit wil of niet. En terwijl Jezus crepeert van de honger komt de duivel tot driemaal op Hem af met verleidingen. Maar Jezus blijft vertrouwen op God zijn Vader. Bewijzen van Gods liefde wil Hij niet eigenwillig grijpen, niet afeisen, maar ontvangen op Gods tijd. Wel zal Jezus bidden om Gods gaven, maar ze niet afdwingen. Zijn eigen wil en verlangens (naar brood en een lekker gevoel) maakt Hij ondergeschikt aan Gods wil. Zich lekker voelen is voor Hem niet het belangrijkste. Daarom behoort dat ook voor ons niet het belangrijkste te zijn.
Voelt u hoe Jezus hier intens de strijd van vlees en Geest meemaakt en dan kiest tégen zijn eigen vlees en vóór het wandelen door de Geest. Jezus overwint Satan en beheerst zijn lichamelijke verlangens om toch Gods wil te doen.

En deze Jezus zal na zijn lijden en sterven en na zijn opstanding en na Pinksteren Gods kinderen helpen om ook tegen hun eigen vlees te kiezen. Hij komt in ons om ons te helpen ook onze verlangens, ook ons zóndige vlees te gaan beheersen. Hij die hier overwon in de woestijn en straks aan het kruis - is onze Helper. Door Hem worden ook wij overwinnaars!

Door Jezus in ons beginnen wij ook te kiezen om trouw en gehoorzaam te zijn. Net als Hij.
Door Hem gaan wij ook zeggen: liever honger lijden; liever dood dan ontrouw en ongehoorzaam. Door Hem krijgen wij echt een afkeer van de zonde en lust in het doen van Gods wil. Dat is de wedergeboorte die Jezus in ons leven wil bewerken.

Jezus komt glansrijk door de proeftijd. God vervult Hem daarna meer en meer en steeds weer met de Heilige Geest. Jezus is geschikt voor het werk. Dat blijkt steeds weer. Zo wordt Hij echt de redder der wereld. Ja, het werk gaat na de verzoekingen echt beginnen (de Geest leidt Hem op weg, zo vertelt Lucas daarna). En zo is uw, jouw en mijn redding een feit geworden. Deze Jezus gaf zijn bloed voor u en jou. Deze Jezus is nu ook bij ons, in ons.
En Hij zegt: volg Mij. Ja, Ik ken al uw angsten, uw zorgen, uw spanningen; want Ik ben zelf echt mens geweest en heb al de moeiten van dit leven meegemaakt. Volg Mij na. En dat kan, want Ik ben bij je en help je.
Volg Mij! Ook Ik ging door dalen van diepe duisternis. Ik weet er alles van. Zo bouwde Ik mijn koninkrijk. Zo bouw ook Ik vandaag mijn koninkrijk. Vertrouw Mij en volg Mij. Dit leven op aarde is de oefenschool met het oog op de taak die voor jou weggelegd is in Gods koninkrijk. Kom, geloof Me en volg Me. Kies, zoals Ik. Liever sterven dan zondigen. Ik help je. Ik ben toch één met jou en jij met mij? Geloof dat.

Namens Jezus vraag ik u: Wilt u / jij Jezus echt zo vertrouwen en wil je echt in alles afhankelijk zijn van uw Vader? Net als Jezus? Zoek je kracht dan echt bij Hem. Dan zul je ook slagen in de beproevingen in jouw leven en dan zul je groeien en geschikt worden voor de taken die God voor jou in petto heeft. Zo leven en ontwikkelen kan - als jij maar echt wandelen wilt met Jezus. Eén wilt zijn met Hem en je keuzen maakt met Hem naast je. God zegene u daarin.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar