Gods woord wordt waar bij Jezus (Deel 1: Het oude testament laat zien dat Jezus komt)

Thema: Het oude testament laat zien dat Jezus komt (Adventstijd)
Tekst: Tekst: Matteüs 1: 17
Tekstgedeelte(n): Matteüs 1: 1-16
Matteüs 1: 17
Door: Ds. H. Drost (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Houten)
Gehouden te: Haren en Assen-Marsdijk op 20 december 1998
Opmerking RJCV: Kan afzonderlijk van de andere delen gelezen worden. Deze prekenserie over Matteüs 1 & 2 bestaat uit:
1: Mat01v17 - Het oude testament laat zien dat Jezus komt (Adventstijd)
2: Mat01v22 - In Christus komt God zelf (Kerst)
3: Mat02v09 - God roept astrologen uit de wereld (Kerst)
4: Mat02v14 - De uittocht uit Egypte (Periode na Kerst)
5: Mat02v17 - Rachel is niet te troosten!
6: Mat02v19 - God leidt Zijn Zoon terug naar het land Israël (Periode na Kerst)
Extra: Inleiding op de prekenserie: Gods woord wordt waar bij Jezus.

Aanwijzingen voor de Liturgie

 1. Votum en zegen
 2. Ps.130: 1
 3. Wet
 4. Ps. 130: 2
 5. Gebed
 6. Lezen: Matteüs 1: 1-16
 7. Ps.130: 3-4
 8. Tekst: Matteüs 1: 17
 9. Inleiding
 10. Ps. 77: 1-4
 11. Preek
 12. Ps. 77: 5-6
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Ps. 84: 3-4
 16. Zegen


Geliefde gemeente van Christus,

Hoe lijkt het u om een parachutesprong te maken? Op Texel landen lijkt me nog wel aardig. Maar als soldaten in de oorlog springen uit een vliegtuig, worden ze in onbekend terrein gedropt. Eenmaal op de grond moet je het verder helemaal zelf uit zien te zoeken.

De moderne mens beleeft vaak het leven op die manier. Je bent in deze wereld gedropt. Je moet het zelf maar uit zien te zoeken. Het leven is een jungle, een oerwoud. Je hebt geen idee waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Ziet u hoe geweldig het is christen te zijn? Als je christen bent, weet je dat er een weg is in de jungle. God baant voor Zijn volk een pad. We zijn niet op aarde gedropt, we kunnen op Gods weg wandelen.

Dat de HERE op aarde wegen baant voor Zijn volk, leer je uit de bijbelse geschiedenis. God heeft de geschiedenis in de hand. Ja, Hij stuurt de geschiedenis volgens Zijn plan.

Het hoort bij de gereformeerde overtuiging dat de geschiedenis van God belangrijk is. In een tijd waarin mensen -ook veel christenen- niet meer in historie geïnteresseerd zijn, zeggen gereformeerden blij te zijn in de geschiedenis van God opgenomen te zijn.

"Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond".

Is het niet geweldig, gemeente, dat we niet zelf in onbekend terrein de weg hoeven uit te zoeken, maar dat we Gods wegen mogen gaan? Is het niet een voorrecht - jongens en meisjes - dat je niet alles zelf hoeft uit te vinden? Zie je hoe mooi het is dat wij een catechismus hebben? Zie je wat een voorrecht het is dat je die catechismus uit je hoofd mag leren?!

Ik vermoed dat je nu niet direct vol liefde de catechismus gaat leren. Maar zie je dat het mooie er van is dat God een weg maakte in de geschiedenis? En in onze tijd mogen wij op die weg verder wandelen - met God.

God baant door de eeuwen heen een weg tot redding van Zijn volk. Dat laat Matteüs in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie zien. Al die eeuwen lang ging het volgens Gods plan. En het geeft je houvast als je dat ziet. Juist wanneer ook wij soms sterk het gevoel hebben dat de wereld een jungle is, dat het allemaal zinloos is, dat… - juist dan mogen we denken aan wat God in de geschiedenis gedaan heeft. Dat geeft uitzicht.

Dat is Psalm 77: gedenk Gods daden in de geschiedenis, denk aan de weg met Zijn volk dwars door de zee en… dan zie je weer Zijn weg met jouw leven.

We zingen Ps. 77: 1-4.
[ Zingen: Ps. 77: 1-4 ]

De samenvatting is:

Het oude testament laat zien dat Jezus komt

 1. Via Abraham
 2. Via David
 3. Via de ballingschap


1. Via Abraham

Jongens en meisjes, ben je blij dat je een Nederlander bent? Of zou je liever een Turk zijn? Je weet wel dat er in onze tijd mensen zijn die blij zijn dat ze Nederlander zijn en geen Turk. Ze vinden mensen die geen Nederlander zijn minder belangrijk. Dat is een verkeerde manier van denken. Dat is gevaarlijk. Want zo leerde Hitler de mensen ook denken: 'wij zijn goed, joden zijn slecht'. En toen werden er heel veel joden gedood.

Hoe zouden de joden er zelf over denken? Als je het een joodse jongen of meisje zou vragen, zegt hij of zij vast: 'ja, ik ben er trots op dat ik een kind van Abraham ben. Want nu hoor ik bij Gods volk. Alle kinderen van Abraham zijn Gods volk. De anderen niet'. En op school moeten ze van de rabbi (zo heet hun dominee) leren waar de vaderlandse geschiedenis begonnen is. Bij Abraham. En dan moeten ze uit het hoofd leren: "Abraham, Isaak, Jakob…" enzovoort.

In de bijbel hebben we gelezen dat Matteüs ook begint bij Abraham. Hij schrijft op wat joodse jongens en meisjes ook op school moeten leren, maar: hij zet er ook andere namen bij. 'Hé, er staan ook namen van vrouwen bij; dat hoefden we op school niet te leren'.

Welke vrouwen staan er bij? In die eerste rij namen staat bij voorbeeld Rachab. Weet je nog wie Rachab was? Dat was die vrouw in Jericho, die de verspieders in haar huis verborg. En later hing ze een rode draad uit haar raam. Toen ging ze bij Gods volk horen. Dat is Rachab. En vlak erna komt nog de naam van een vrouw. Dat is Ruth. Ruth kwam ook niet uit Israël. Ze kwam uit Moab. Weet je nog dat ze met Naomi meekwam? Ze kwam wonen bij Gods volk. Ze trouwde later met Boaz. Ze ging ook horen bij Gods volk.

Wat is nu hetzelfde bij Rachab en Ruth? Denk eens na. Wat kun je van allebei zeggen…? Je kunt zeggen dat ze heidense vrouwen zijn. Ze hoorden niet bij Gods volk. Maar wat gebeurt er? Ze mogen wel gaan horen bij Gods volk. Zie je wat dat betekent?

Die joodse jongen zei: 'Alleen kinderen van Abraham zijn Gods volk. De anderen niet'. Maar hier staat dat heidense vrouwen ook bij Gods volk gaan horen. Zij worden ook kinderen van Abraham. En wat wil de bijbel ons laten zien? Je hoort niet bij Gods volk omdat je van Abraham bent, maar omdat God je kiest. Nog een keer - dit is belangrijk: Je hoort niet bij Gods volk omdat je van Abraham bent, maar omdat God je kiest.

Om het even plat te zeggen, gemeente - maar dat is wel duidelijk, niet Abraham maakt kinderen, maar God doet dat. De geschiedenis van het Oude Testament is niet de geschiedenis van de grote voorvader Abraham, maar het is de geschiedenis van God.

De geschiedenis wordt niet door mensen gemaakt. Dat is lange tijd de visie op de geschiedenis geweest. Eeuwenlang was er een heel optimistische visie over de wereldgeschiedenis. De mens kon steeds meer. Men droomde dat de mens ook steeds beter, steeds humaner zou worden. En men zag in de geschiedenis de positieve krachten van de mens werken.

Maar de bijbel geeft ons hier een ander zicht op de geschiedenis. Matteüs schrijft aan joodse mensen die Abraham zagen als de drijvende kracht achter de geschiedenis. Volgens hen kwam uit hem het volk van God op. En op die manier zou uit het volk van God de Messias opkomen. Maar dat is een verkeerde visie op de geschiedenis. Wat vertelt de bijbel over Abraham? Ligt in hem de potentie van het mensdom verscholen? Nee, hij was helemaal niet in staat een kind te verwekken. God gaf hem een zoon, toen zijn onmacht duidelijk was gebleken. En wat Abraham geldt, geldt ook van de geschiedenis van Gods volk. De Messias komt niet op uit het volk van God, maar daalt neer via de Geest van God.

Ziet u, gemeente, dat er geen reden is tot optimisme over de mens? De menselijke geschiedenis is onvruchtbaar. Uit mensen komt niks goeds voort, kan ook niks goeds voort komen. Maar God kwam in onze geschiedenis. Hij geeft reden om optimistisch te zijn.

Matteüs wil aan het joodse volk vertellen over Jezus. Hoe werd Hij geboren? Er kwam geen man aan te pas. God deed hem geboren worden. Hij is Gods Zoon. Gelukkig: Gods hand werkt in de geschiedenis!

De samenvatting is: Het oude testament laat zien dat Jezus komt, 1. Via Abraham

2. Via David

Jongens en meisjes, weten jullie veel van onze geschiedenis? Op welke Nederlander ben je trots? Als je een joodse jongen of meisje zou vragen, op wie ze trots zijn in hun geschiedenis, dan zal die zeggen: 'David: dat was onze grote koning. Die kon alle vijanden aan. Hij was de sterkste en de beste. Ik ben trots op koning David. Kijk maar op mijn T-shirt'. En dan laat die je een ster zien en zegt: 'dat is de ster van David, onze grote Koning'.

Dat hebben ze ook op school geleerd: David is de grote koning en zijn zoon is Salomo, de gouden koning. Dat staat hier ook in de bijbel. Maar Matteüs zet er ook iets bij. Dat hoefden ze op school niet te leren. Er staat: "David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria" (vers 6b). Waarom wordt zij erbij gezet? Er staat dat ze de vrouw van een ander was. Ze was de vrouw van Uria, een officier in het leger van David. Toch krijgt David een kind bij haar. David krijgt een kind bij de vrouw van een ander. Dat was Davids zonde.

Gemeente, voor het joodse volk is David de grote koning. Maar hier staat dat David ook de zondige koning is. En daarom gaat het ook niet goed met het volk. Dat vertelt Matteüs in dit tweede stuk van 14 namen. Het begint met David en waar loopt het op uit? Op de "Babylonische ballingschap" (vers 11)!

Wat wil de bijbel ons laten zien? David is een grote koning, maar hij is de koning met zonde. Daarom gaat alles fout. Nog een keer - dit is belangrijk: David is een grote koning, maar hij is de koning met zonde. Daarom gaat alles fout.

Deze manier van beschrijving van de geschiedenis lijkt aardig goed te passen bij de pessimistische visie op de geschiedenis. In de 20e eeuw zijn we wel teruggekomen van een optimistisch idee over de mens. Deze eeuw heeft laten zien waar een mens toe in staat is. Twee grote wereldoorlogen hebben al het optimisme over de mens de nek omgedraaid. Er is veel meer oog gekomen voor de slechtheid van de mens. Velen hebben nu een pessimistische kijk op de geschiedenis: de mens zal heel de wereld om zeep helpen.

Maar de bijbel geeft ons hier een ander zicht op de geschiedenis. Matteüs schrijft aan joodse mensen die David zagen als het toppunt van de geschiedenis. Maar hij wil zijn joodse broeders en zusters verder doen kijken dan David. Daarom tekent hij in dit overzicht de zonde van David. En: hij wijst het joodse volk op de grote Zoon van David, de koning die de zonde weg komt doen. De grote Zoon van David is daarom de koning van het kruis. Jezus is de Koning die de zonde wegdoet!

Ziet u, gemeente, dat er geen reden is tot pessimisme over de geschiedenis? Als je niet gelooft in Christus' komst, zou je inderdaad gaan geloven dat het alleen maar slechter zal gaan. Maar er werken niet alleen kwade krachten in de geschiedenis: er stond ook een kruis in het midden van de geschiedenis. En van dat kruis gaat een werkzame kracht uit. Dat is de kracht van de vergeving, van herstel van vrede, van uitzicht…

Matteüs wil aan het joodse volk vertellen over Jezus. Hij is Davids zoon. Hij is ook Davids Redder. Hij maakt recht wat krom is. Gelukkig: Gods vergeving werkt ook in de geschiedenis!

De samenvatting is: Het oude testament laat zien dat Jezus komt, 1. via Abraham, 2. via David

3. via de ballingschap

Jongens en meisjes, waar schaam je je voor, als je denkt aan de geschiedenis van Nederland? Voor een joodse jongen of meisje is de ballingschap heel erg. Vijanden kwamen, veroverden Jeruzalem, brandden de mooie tempel van Salomo plat en brachten het volk naar een vreemd land, naar Babel. En die jongens en meisjes leerden op school dat de ballingschap de ondergang is. Eigenlijk duurt die ballingschap nog steeds - zegt de rabbi: zolang niet alle joden thuis zijn in Palestina duurt de ballingschap voort.

Maar Matteüs vertelt dat de ballingschap voorbij is. Het loopt uit op 'de Christus'. De geschiedenis van Gods volk eindigt niet in het raadsel van de ballingschap, maar het loopt uit op de komst van de Messias. Volgens Gods plan. Nog een keer - want dit belangrijk - de geschiedenis van Israël loopt uit op de Here Jezus. Het gaat precies volgens Gods plan.

Datzelfde, gemeente, leren we ook als we erop letten, dat Matteüs Israëls geschiedenis in drie maal veertien geslachten indeelt Dat heeft hij duidelijk met opzet gedaan. Als u het allemaal precies zou vergelijken met het Oude Testament, ziet u dat er ook namen weggelaten zijn. Dat doet Matteüs met opzet. Hij maakt er drie gelijke perioden van'veertien geslachten'. Wat betekent dat?

Er zijn er die voor de uitleg hun rekenmachine erbij halen. Die delen het getal 14 door twee. En dan komen ze op 7. 'Hé -zeggen ze- dat is een bijzonder getal in de bijbel: dat is het getal van de volheid'. En dan gaan ze verder rekenen: als je van zeven uitgaat, krijg je geen 3x14, maar 6x7 perioden. Volgens hen slaat dat op de geschiedenis van Israël: 6x7. Maar dan komt het zevende zevental: dat is Jezus Christus. Bij Hem komt het werk van God op zeven: bij Hem komt het werk van God af.

Het is allemaal heel slim. Maar Matteüs schrijft over drie keer veertien geslachten en niet over zes keer zeven. We moeten er niet meer achter zoeken dan dat hij laat zien dat het volgens een bepaald plan gaat. Gods plan wordt zichtbaar in de geschiedenis. Gelukkig: Gods plan bepaalt de geschiedenis!

En dat staat recht tegenover de visie op de geschiedenis die in onze tijd veel mensen beheerst. Ze hebben niet meer een optimistisch idee over de geschiedenis zoals in vorige eeuwen. Ze zijn ook het pessimistisch idee voorbij. Ze zien helemaal geen verbanden meer: er is alleen de jungle, het leven is zinloos…

Gemeente, voelt of ziet u wel eens iets van de tragiek van de moderne mens? Bent u wel eens bewogen over mensen die daar maar heen leven zonder heden, verleden of toekomst? Zou u ze dan niet willen vertellen van die vaste grond, van Gods verbond? Dat laat de bijbel zien. De bijbel toont ons Gods weg in de geschiedenis. Dat is het spoor van Zijn verbond. En wij, wij zijn niet aan een parachute in de jungle terechtgekomen, maar wij -die geloven- wij kwamen vroeg of laat terecht in Gods verbond. Hij gaat een weg met mensen. En het komt goed met die mensen, volgens Zijn plan. Voelt u hoe bevoorrecht je bent als je leven zo in Gods plan is opgenomen?

Ja, gemeente, uit Matteüs 1 kunnen we veel leren over Gods plan. Maar laten wij niet denken dat we Gods weg nu precies uit kunnen stippelen. God is een heel eind gekomen. Dat lezen we in Matteüs 1. En Hij maakt Zijn werk ook af. Dat is waar.

Alleen: God past niet in onze planning, in onze computerberekeningen. Hij is God. En Hij gaat Zijn weg in heiligheid. Psalm 77 leert ons dat. De psalm wijst naar de doortocht door de zee. Daar was Gods weg. Dat was machtig, dat was God… in heiligheid. Hoe deed Hij dat precies? Wat gebeurde er? De psalm zegt:

"God, uw pad was door de golven.
Waatren hebben het bedolven
en uw voetspoor uitgewist:
geen die nog uw treden gist".

Gods weg is onnaspeurlijk. Zijn weg is in heiligheid.

Laten wij daarom niet proberen Gods weg uit te rekenen. Laten wij op Hem vertrouwen die zulke grote dingen doet - voor Zijn volk. Laten wij maar achter Hem aangaan - die een weg baant voor Zijn volk, zelfs door de zee.

Hoe Gods weg in onze tijd precies is? Het valt niet na te rekenen. Hij is God. Maar we weten uit de geschiedenis hoe Hij zorgt voor Zijn volk.

"Waatren hebben uw voetspoor uitgewist:
geen die nog uw treden gist".
Maar Gij gaaft een goed geleide
aan het volk dat Gij bevrijdde:
Mozes' en Aarons hand
voerde 't in een veilig land".

Voor wie op God vertrouwt, zijn er de gebaande wegen - net als toen door de gevaarlijke woestijn, zo ook nu door de gevaarlijke jungle van onze tijd.

Amen.


Gebed

1. Lof: Grote en machtige God, in heiligheid is Uw weg. Wij eren U als de God die de geschiedenis maakt. En in de geschiedenis met Uw volk maakt U duidelijk wie U bent: de God van het verbond. U belooft redding. U vraagt liefde. U straft ongehoorzaamheid.

2. Gebed = U bent de God van de belofte = volk voor Abraham

2.1. Uw trouw: beloften om geschiedenis te maken in onvruchtbaarheid = in Hem zullen alle geslachten van de aarde gezegend zijn

2.2. Uw genade: vervulling belofte in Christus = redding uit de joden voor heel de wereld

2.3. Voorbede

3. Gebed = U bent de God van de eis = opdracht aan David

3.1. Uw trouw: belofte dat zolang zon en maan aan hemel staan er een troon zou zijn voor Davids huis - als ze gehoorzaam waren

3.2. Uw genade: bij alle ongehoorzaamheid geven uit hemel van Uw Zoon op Davids troon - die volmaakt gehoorzaamde = een eeuwig rijk

3.3. voorbede

4. Gebed = U bent de God van de wraak = straf in ballingschap

4.1. Uw trouw: U maakt uw woorden waar

4.2. Uw genade: via ballingschap naar de Messias die al de zonden wegdoet

4.3. voorbede

5. Lof: in heiligheid is Uw weg. Wij eren U als de God die de geschiedenis maakt. En in de geschiedenis met Uw volk maakt U duidelijk wie U bent: de God van het verbond. U baant wegen door de jungle. Leer ons dat te geloven: dan kent ons hart de gebaande wegen.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar