Over Gods wil (Deel 1: Jezus bidt dat Hij Gods wil zal doen)

Thema: Jezus bidt om de wil van de Vader te doen
Tekst: Marcus 1: 35
Tekstgedeelte(n): Marcus 1: 29-39
Matteüs 26: 36-46
Door: Ds. W.M. van Wijk (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Deventer)
Gehouden te: Dronten en Almere op 30 september 2001
Opmerking WMvW: De preken in de prekenserie Over Gods wil kunnen los van elkaar gelezen worden. De eerste preek gaat met name over een biddend omgaan met Gods geopenbaarde wil. De tweede preek over een biddend omgaan met Gods leiding in je leven. Indien ze in serie gelezen worden, kunnen ze het beste in deze volgorde gelezen worden.
1: Mar01v35 - Jezus bidt dat Hij Gods wil zal doen
2: Spr03v05 - Betrek de Here bij alles wat je doet
Extra:

Werkblad bij bij de preek Mar01v35:

Klik om te vergroten voorzijde en Klik om te vergroten achterzijde.

Dit werkblad is bedoeld als begeleiding in de dienst voor kinderen van de leeftijd van de basisschool.

Reacties: wmvanwijk@home.nl

Aanwijzingen voor de Liturgie

Votum en zegengroet
Ps. 119: 1, 3
(Ochtenddienst: Wet)
(Ochtenddienst: Ps. 86: 4)
Gebed
(Ochtenddienst: Ps. 64: 6)
(Middagdienst: Ps. 40: 2-3)
Lezen:Marcus 1: 29-39; Matteüs 26: 36-46
Ps. 25: 2, 4-5
Tekst: Marcus 1: 35
Preek
Ps. 25: 6-7
(Middagdienst: Geloofsbelijdenis: Gez. 3 of 4 of voorlezen met aansluitend een passend lied)
Gebed - Dankgebed en voorbeden
Collecte
Ps. 18: 9
Zegen

Gemeente van de Here Jezus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

De Here Jezus leert ons bidden: uw wil geschiede.
Veel gelovige mensen bidden dat, alsof er staat:
'Laat alles gebeuren, zoals u dat wilt.'
Of: 'leer mij te berusten in uw wil.'
Dit is een hardnekkig misverstand!

Stel u voor:
een gezin zit aan tafel. Vader zegt: Patrick, jij helpt straks mee met de afwas! Waarop Patrick reageert met: Uw wil geschiede, pa! Maar... hij blijft met armen over elkaar zitten!
Iedereen begrijpt: dat klopt niet!
Patrick beantwoordt alleen aan de opdracht door het ook echt te doén.

Dat geldt ook van de 3e bede.
Kijk maar in de Catechismus (Zondag 49)
Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verloochenen en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, zodat een ieder zijn taak... even gewillig en trouw vervult als de engelen in de hemel doen.
Het gaat over wat God wil. En die wil is duidelijk.
Daar past alleen bij: doen, gehoorzaam zijn, ja (of nee) zeggen.

In de geloofsleer wordt onderscheid gemaakt tussen Gods geopenbaarde wil (A) en zijn verborgen wil (B).
A. Wat God wil heeft Hij geopenbaard
Dat is: bekend gemaakt.
We vinden dat in de bijbel. De tien geboden zijn een instructieboekje voor je leven.
En in principe is Gods wil niet moeilijk te begrijpen.
Alleen is het vaak moeilijk voor ons om gehoorzaam te zijn.
En daarom is het zo nodig dat we bidden: 'geef dat wij en alle mensen... uw wil gehoorzaam zijn.'

B. Wat wil God? Dan kun je denken aan zijn leiding. Aan een plan, dat verborgen is.
Wij kennen dat plan niet.
Een plan voor je leven: hoeveel jaar je leeft; wat je wordt; hoe gezond je bent. Ziekte en tegenslag, het heeft allemaal een plek in zijn plan.
Of je kunt denken aan een plan met deze wereld: de geschiedenis van de volken wordt door Hem bestuurd.
Vooral bij ziekte, tegenslag of een ramp komt vaak de vraag boven: Is dit de wil van God?

De geopenbaarde én de verborgen wil van God vragen van u geloof, en ze roepen het gebed wakker in je hart en mond.
Om gehoorzame kinderen van de Vader te zijn.
Om dat te leren letten we op de Here Jezus, de geliefde Zoon van God.
In Hem heeft God een welbehagen. Ook in zijn gehoorzaamheid.

Het thema van de preek is:

Jezus bidt dat Hij Gods wil zal doen

Marcus vertelt dat Jezus midden in de nacht naar een eenzame plek gaat.
Het huis uit, het dorpje uit. 't Was nog pikkedonker.
Hij had een vermoeiende dag achter de rug.
Toch staat Hij 's morgens in alle vroegte op om te bidden.
Hij heeft het te druk om níet te bidden! [ herhalen ]
Wij zeggen vaak: Ik heb het zo druk, laten we maar even vlug bidden.
Hij niet - juist omdat Hij het zo druk heeft, kiest Hij een onmogelijke tijd om te bidden.

Waar heeft Hij het zo druk mee?
Er komen ontzaglijk veel mensen naar Hem toe. Zieke mensen; mensen, die een boze geest in zich hebben; mensen, die zó erg ziek zijn, dat anderen hen naar Jezus toe moeten brengen.

Het is nog aan het begin dat Jezus openlijk optreedt. Hij heeft pas zijn eerste discipelen geroepen: Kom achter mij aan! Jullie zullen ménsen moeten gaan vangen in plaats van vissen.
Hoe moeten ze dat? Mensen vangen?
Jezus gaat hun er in voor. Hij verkondigt het evangelie van het koninkrijk met gezag. Zo zelfs, dat de mensen echt versteld staan van wat Hij zegt. Het is zo heel anders dan wat ze gewend zijn.
De preken van de schriftgeleerden waren gortdroog. En hun ziel was uitgedroogd. De woorden van Jezus zijn een verkwikking. Heerlijk om naar te luisteren. Zijn woorden bezielen. Zijn woorden zijn geest en leven.
En Jezus' woord van gezag strekt zich ook uit over zieken en over de macht van boze geesten, die Hij uitdrijft.

Daar is Jezus van vroeg tot laat mee bezig in Kafarnaüm. Een geweldige drukke dag. Een geweldig intensieve dag.
Veel mensen komen op Hem af: ze hebben Hem nodig.
Veel tegenstand komt op Hem af: de boze geesten jaagt Hij weg.

Hij is toe aan een welverdiende nachtrust, zouden wij zeggen.
Maar toch: al heel vroeg is Hij wakker en gaat Hij zijn bed uit.
Als iedereen nog op één oor ligt.
Dat zijn de discipelen niet gewend.
Als ze merken dat Hij niet meer in zijn bed ligt, gaan ze Hem zoeken.
Ze vinden Hem... verzonken in gebed.

De Here Jezus heeft het een andere keer geleerd: Bidden?
Doe dat niet voor het forum van de mensen, maar trek je terug.
Zoek een stil plekje op waar je alleen met je hemelse Vader bent.
Wat Hij leert, zo doet Hij nu zelf.

Maar wát zou Hij bidden?
Waarover zou Hij met de Vader in gesprek zijn? Hij kent zijn opdracht toch? Inderdaad. Van Hem geldt: uw wet is in mijn binnenste. Zie hier ben ik, om uw wil te doen.
Juist van de eigen Zoon van God geldt dat compleet.

Het is zijn spijs ('eten en drinken') de wil te doen van degene, die Hem gezonden heeft.
Jezus had een opdracht meegekregen toen Hij op aarde kwam.
Geen vage, maar uitdrukkelijke opdracht.
Om aan arme mensen het evangelie te verkondigen.
Aan gevangenen vrijheid te verkondigen.
Aan de mensen te vertellen, dat het de tijd is van Gods welbehagen.
Hij had de opdracht om te lijden, sterven en op te staan - de profetieën van het oude testament spreken daarvan. Hij is zich dat heel goed bewust. Van jongsaf aan.
'Bezig zijn in de dingen van zijn Vader'.

Die opdracht voert Hij al biddend uit.
Hij bidt om liefde en ontferming voor de mensen in nood.
Hij bidt om kracht om de boze geesten uit te drijven
Hij heeft het te druk om niet te bidden.
Het is broodnodig - alleen zijn met de Vader.
De Vader is zijn wereld, zijn werkelijkheid, zijn leven.
Contact met de Vader is de bodem voor een vruchtbaar leven, werk en lijden op aarde.

Gods wil ontvouwt zich in de levende omgang met God in gebed.
Zo is dat ook voor u en voor jou.

Overleg jij met God? Vertel je Hem wat je bezig houdt, wat je gedaan hebt, wat je van plan bent? Doe dat maar! Zeg 't maar aan Hem, hoe je je voelt! Vraag maar aan Hem: Here, wat wilt u dat ik doen zal? Leer mij om uw wil te doen. Dat vindt je hemelse Vader fijn! [ Verwijs hier eventueel naar het werkblad voor de kinderen ]

Zeg of denk niet: 'Dat is toch niet nodig! Hij weet het toch allemaal wel?' Nee, door te bidden houd je feeling met de Vader.

Gods wil doen is dus ook iets heel anders dan de gedachte, dat alles al voorgeprogrammeerd is. Zo'n gedachte leeft wel bij gereformeerden: alles is vastgelegd (gedetermineerd) door God. Je kunt hoog of laag springen, het gebeurt toch zoals Hij bepaald heeft. Het zou als het ware in je genen zitten: een programma van je levensloop. Van stap tot stap. Maar dat is een veel te technische benadering van Gods leiding en plan.
Het gevolg daarvan is trouwens dat het bidden gefrustreerd wordt. In plaats dat het geactiveerd wordt.

De bijbel gaat ons ook voor in een levend contact met God. Ik noem drie voorbeelden.
[ Laat eventueel een voorbeeld weg. De teksten hoeft u er niet bij te noemen ]

  1. Denk aan het gesprek van Abraham en God. De Here is van plan om de goddeloze steden Sodom en Gomorra te verwoesten. Daarbij overweegt de Here: Zou ik voor Abraham verbergen, wat mijn plannen zijn? Abraham reageert op Gods plannen met een intensieve voorbede: Heer, als er nog maar 50, 45, 40, 30, 20 of 10 rechtvaardigen gevonden worden... Abraham is zich bewust van zijn vrijmoedigheid, toch zet hij door. Een lévensecht gesprek met de Here. (Genesis 18: 16-33)
  2. Denk aan de voorbede van Mozes voor het volk Israël. Twee maal, na een erge zonde van het volk, gaat Hij naar God. Hij pleit op Gods beloften. Meende God het niet serieus? Nou en of! Toch laat Hij zich ombidden, vermurwen. (Exodus 32: 7-14 en Numeri 14: 11-19)
  3. U kent de geschiedenis van koning Hizkia. De profeet Jesaja bericht: 'Bereid je voor om te sterven'. Hizkia wordt daarop ontzaglijk verdrietig, en gaat in gebed tot God. Waarop de Here hem beterschap schenkt en nog 15 jaar leven er bij geeft: Ik heb uw gebed gehoord, uw tranen gezien! (2 Koningen 20: 1-11, vergelijk Jesaja 38: 1-8)

Bidden heeft effect op Gods plannen.
God reageert op gebeurtenissen, op daden, woorden, smeekbeden van mensen. God is onveranderlijk. Ja zeker, in zijn goedheid, liefde, trouw. Hij doet wat Hij zegt. Daar kun je altijd van op aan! Daar kan en mag je God aan houden! Maar dat betekent níet, dat je leven en alle gebeurtenissen muurvast in een onveranderlijke blauwdruk verankerd zijn.

God heeft een verbond met ons. Dat betekent: Hij heeft band met ons. Hij gaat mee met ons. En wij mogen met Hém omgaan. Prachtig daarvoor is Psalm 25: 'de vertrouwelijke omgang met de Here is voor wie Hem vrezen'. Zoals je met een vriend overlegt, die luistert, vragen stelt, helpt als het moeilijk is.
Zo helpt Hij dat je zijn wil doet. Zijn geopenbaarde wil.
Die we kennen, maar toch moeten leren doen.
Die we biddend doen, door dicht bij Hem te leven.
En Hij belooft: Ik zal mijn wetten in hun hárten leggen.
We zijn geen automaatjes, maar verantwoordelijke mensen - die já, maar ook néé kunnen zeggen. Die géhoorzaam en óngehoorzaam kunnen zijn.

Kijk ook nu weer in geloof naar Jezus Christus.
Hij was bekend met en vol van Gods wil.
Toch kostte het Hem strijd.
Er was strijd: zijn eigen wil tegenover de wil van de Vader.
Die strijd heeft Hij gevoerd in Getsemane.
Hij heeft geworsteld in zijn gebed: Uw wil geschiede. Ik gééf me aan uw wil.
Alleen uw wil is wijs en goed. En die wil ik gehoorzamen tot het uiterste.
Maar, als het kan, laat de beker voorbijgaan...

Na die zware worsteling daalt er diepe innerlijke rust in Hem.
In alle kalmte gaat Hij de weg van het lijden op.
Hij láát zich gevangen nemen.
Hij láát zich martelen, laat het toe dat Hij bespot wordt.
Hij ondergaat het schijnproces, wordt in de steek gelaten worden, gekruisigd, gedood en begraven.
Zo voert Hij Gods heilsplan uit.
Dat plan rust in de eeuwigheid. Waaraan de eeuwige zoon zich garant voor heeft gesteld. Het overkomt Hem niet als een noodlot.
Hij heeft de opdracht op zich genomen: gewillig en vrijwillig.
Niet passief, maar actief.
Aanvaard met zijn hart, gelovig, gehoorzaam.

Zo mogen wij spreken over Gods wil.
En gelóven in Gods wil voor ons.
Die wil, die bekend is. De wet als gebruiksaanwijzing. Volg de aanwijzingen op! Lees eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door!
En Gods wil, voorzover we die níet kennen: Hij leidt uw leven.
[ Preeklezer, als u van plan bent de tweede preek ook te lezen: 'de volgende preek gaat daar verder over' ].

In beide gevallen, in het doen van Gods wil én in het volgen van Gods leiding, zullen we steeds bidden tot God.
Hem betrekken in de dingen die je doet: de foute dingen, de goede dingen; je plannen aan Hem voorleggen. Hem vertellen hoe je je voelt: wat je verdriet doet, wat je pijn doet, maar ook waar je blij mee bent.

'Gods weg' is de weg van zijn wet.
Moeilijk om die weg te gaan? Nee, hij ís begaanbaar!
En áls het moeilijk is, ligt het niet aan die weg, maar aan óns!
Gods weg leidt tot het doel.
Binnen die ruimte mag je werken, spelen, liefhebben, plannen maken.
Binnen de kaders van zijn wet is er volop leefruimte om mens te zijn voor onze God - door Jezus Christus.

Amen.


Gebed

Heer, u bent ons leven. U bent het fundament onder ons bestaan. De rots waar we vast op staan en waaronder we veilig kunnen schuilen. U leidt ons leven met uw Woord en Geest. Daarom hoeven we nergens bang voor te zijn, als U maar bij ons bent.
Zo eren we u, Vader door Jezus Christus.
U bent de God van ons leven. We mogen u ontmoeten op deze zondag - als gemeente van de Here Jezus. Als verloste mensen, die samen op weg zijn naar uw grote toekomst - naar het moment, dat eens aanbreekt, dat Jezus Christus zijn rijk op deze aarde vestigt; en alles vervuld wordt van de glorie voor u. Zo zult u dan alles vervullen.

We bidden tot u: omdat het nog niet zover is. Omdat we zélf zo hopeloos tekort kunnen schieten. Omdat we soms zo bitter weinig gericht zijn op en vervuld zijn van u. We bidden tot u, als het opeens moeilijk is - en als het weer gaat, vergeten we u weer zo gemakkelijk.
Toch is het ook juist vaak, dat we onze beperktheid en tekort zo sterk voelen, omdat we ons op u betrokken weten. We voélen ons schuldig en weten dat we dat ook echt zijn. Maar we doen een beroep op uw goedheid in Christus: aanvaard ons en zie naar ons, als mensen, die vrij zijn van schuld. Zo kunnen we alleen verder. Daarom bidden we om de Heilige Geest: dat we door de Geest nieuw, sterk, vitaal, hoopvol, liefdevol en verwachtingsvol mogen leven.

Zegen ons vandaag - in de gezinnen, in de contacten met elkaar, in de kerkdienst: open ons hart voor wat u ons wilt leren. Geef dat we dieper inzicht krijgen, of dat ons inzicht zo nodig verbeterd wordt, wat uw wil voor ons betekent.
We willen ook met elkaar zingen: om u te eren. En zelf gesterkt en bemoedigd te worden. Geef dat we ons los kunnen zingen van moeiten en strijd: en met een lied in ons hart vanhier kunnen gaan.
Door Jezus Christus onze Heer, die met u en de Heilige Geest één God is
aan u zij de eer en alle glorie.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar