Gods liefde is sterker dan wij ons kunnen voorstellen

Thema: Gods liefde is sterker dan wij ons kunnen voorstellen
Tekst: Hosea 1: 2-9
Tekstgedeelte(n): Hosea 1
Door: Ds. J.W. Boerma (dovenpredikant gereformeerde kerk vrijgem. Zwolle-Zuid)
Gehouden te: Zwolle-Zuid op 30 juli 2000
Extra:

Samenvatting van de preek

Aanwijzingen voor de Liturgie

Votum en groet
Ps. 36: 2
Wet, gevolgd door: Matteüs 5: 17-19
Gez. 1: 1-3, 12-13
Gebed 1
Lezen: Hosea 1
Ps. 50: 4, 7
Tekst: Hosea 1: 2-9
Preek
Ps. 45: 3-4
Gebed 2
Lied 43: 2-4
Zegen

Gebed 1

Onze Vader in de hemel,

Wij danken U voor Uw goedheid.
De eerste psalm ging daar over.
U doet wat U zegt.
Al uw beloften komen altijd uit.
U bent het die alles maakte.
U geeft nog steeds leven.
En wij danken U dat veel mensen U kennen en blij zijn dat zij U kennen.
Overal op aarde zijn er mensen die U dienen.

Here, daarom zijn ook wij hier bij elkaar.
Wij zijn bij elkaar om U te eren.
En wij vragen u of U ons wilt helpen.
Geef ons, dat wij met eerbied naar U luisteren.
Geef ons dat wij de psalmen met eerbied zingen.
Help ons om alles te begrijpen en U dankbaar te zijn.

Wij hebben ook geluisterd naar Uw wet.
Lang geleden gaf U die wet.
Later gaf de Here Jezus uitleg.
Wij hebben dat gelezen.
En dat maakt ons bescheiden.
Wij proberen Uw wet te doen,
maar dat lukt ons niet.
Altijd alles goed doen, dat kunnen wij niet.
Wij bekennen dat voor U.

En wij vragen U:
Wilt U ons vergeven.
Wij danken U voor de Here Jezus.
Hij zelf was gehoorzaam aan de wet.
En Hij geeft zijn gehoorzaamheid aan ons.
Wij danken U daarvoor.

Wilt U ons ook de Heilige Geest geven.
Wilt U onze gehoorzaamheid sterker maken.
Geef ons steeds meer dat wij U liefhebben en doen wat U wilt.

Wilt U ons een goede dienst geven.
Help ons om U in alles te eren.
Hoor ons om Christus' wil.

Amen.


Gemeente van Christus,

Stel u voor: een gemeente heeft een predikant nodig.
En de mensen uit de gemeente kijken wat rond, vinden iemand.
Ze beroepen hem en hij neemt het aan.
Iedereen is blij, de datum van bevestiging wordt gepland.
En de week voordat hij bevestigd wordt, hoort u dat hij verkering gekregen heeft.
"En, is het een leuk meisje?" vraagt u.
"Nou," is het antwoord, "het schijnt een hoertje geweest te zijn..., of nog."

U begrijpt dat dan het laatste woord over deze verkering nog niet gezegd is.
Want hoe komt hij aan haar?
En wat is dat voor een meisje?
Kan dat zomaar?
Kan zij trouwen met een gereformeerde jongen?
Kan zij vrouw van een dominee worden?
Ik neem aan dat een kerkenraad nog wel even wil praten met de kandidaat voordat hij wordt bevestigd.

U vertel ik dit en u begrijpt waarom.
Ik probeer iets weer te geven van wat er in de tijd van Hosea gebeurde.
Hij kreeg de opdracht om met een hoer te trouwen.
Dat was wat!
Wat gaf God hem een onmogelijke en diep ingrijpende opdracht.
Je kunt nadenken over wat de mensen hiervan vonden en de familie en hoe ze Hosea en Gomer behandeld hebben.
Wat betekende dat voor Hosea?
Wat wordt dat voor huwelijk?

Maar ik wil u vragen eens naar de kant van Gomer te kijken.
Hoe was dit voor Gomer?
Ze is prostitué en dan is er een man die met haar wil trouwen.
Zij wordt uit de wereld van de prostitutie gehaald, hoeft geen geld meer met haar lichaam te verdienen, maar zij krijgt een gezin.
Hosea onderhoudt haar, moet van haar gaan houden en doel is dat zij gelukkig wordt met Hosea.
Uit het boek Hosea blijkt dat het zo makkelijk niet loopt, maar dat is wel het doel.
God geeft deze opdracht aan Hosea:
haal Gomer uit de prostitutie en geef haar een gelukkig huwelijk.

Als je zo naar deze geschiedenis kijkt, dan zie iets van Gods liefde.
De Here is als een man die een prostitué bevrijdt uit haar situatie en haar gelukkig wil maken.
Daarom geeft de Here deze opdacht aan Hosea.
En dat kost bijzonder veel.
Want zo'n vrouw wil in het begin niet, de mensen kijken je er op aan, en het kost bijzonder veel geduld en liefde om uiteindelijk een goed huwelijk te krijgen.

De profeet Hosea laat zien dat God zeer ver gaat in de liefde tot zijn volk.

Gods liefde is sterker dan wij ons voor kunnen stellen

Dat blijkt uit:

  1. Gods geduld
  2. Gods woede
  3. Gods vergeving

1. Gods geduld

Ik leg u eerst uit in welke tijd dit zich afspeelt.
U kent de eerst koningen in Israël.
Eerst Saul, David en Salomo.
Daarna is de scheuring van het rijk.
Het zuiden is Juda, daar zijn zonen van David koning.
Je hebt daar goede koningen, en er zijn slechte koningen.
In het noorden is Israël.
Daar zijn steeds nieuwe koningen.
Een paar keer een zoon die zijn vader opvolgt, maar dan is er weer een staatsgreep en komt er een nieuwe koning op de troon.
En opvallend: daar geen enkele goede koning.
het zijn allemaal slechte koningen.

Hosea leefde in dat noordelijk rijk, Israël, met alleen slechte koningen.
Het is de tijd van koning Jerobeam II.
Hij is een achterkleinkind van Jehu.
De kinderen van Jehu regeren al 90 jaar en er is grote welvaart in Israël.
Het land is groot en machtig, het lijkt een beetje op de tijd van David en Salomo.

De tijd hierna wordt een heel onrustige tijd.
Na Jerobeam II regeert zijn zoon maar kort.
Hij wordt vermoord en er komt een andere koning.
Ook die wordt vermoord, en zo gaat het tot het einde van Israël.
Die laatste jaren is de macht van Israël niet groot meer.
De vijand, Assur, krijgt steeds meer macht en neemt op het laatst de mensen in Israël weg naar Assur.

Jehu en zijn zonen regeren ongeveer 100 jaar bij elkaar.
Dat is de langste periode van een dynastie in Israël.
Jehu is door God aangewezen als koning.
De vorige koningen - één ervan is wel bekend:
Achab - waren slechte koningen.
Jehu heeft belangrijk werk gedaan.
Hij heeft Gods straf aan die koningen uitgevoerd;
hij heeft hen gedood.
En hij heeft honderden priesters van Baäl gedood.
En dat heeft grote gevolgen gehad.
Jarenlang hebben de mensen in Israël Baäl niet meer gediend.
Deze koning Jehu begon zeer goed.

Maar wat deed Jehu niet?
U weet: in Israël stonden twee beelden;
één in een tempel in het noorden en één in een tempel in het zuiden.
De mensen van Israël gingen niet naar de tempel in Jeruzalem, maar zij dienden de Here in hun eigen tempels, waar die beelden stonden.
De Here had dat vaak verboden.
Maar Jehu stopt daar niet mee.
Hij dient de Here op zijn eigen manier.
Het was goed dat hij de Baäl uitroeit, maar op dit punt is hij ongehoorzaam.

Dan gaat het steeds slechter.
U kunt zich dat voorstellen.
De mensen dienen de Here zoals zij dat zelf willen.
En dan ga je steeds meer je eigen wil doen.
Die tempels met de beelden waren vroeger tempels waar andere goden gediend werden.
En steeds meer gaan de mensen andere goden dienen.
Soms tegelijk met de Here, maar vaak ook in plaats van Hem.

Jehu en zijn zonen beginnen redelijk goed.
Maar in de loop van 100 jaar is het met hen eigenlijk net zo slecht als in de tijd van de vorige koning.
En dat is belangrijk om te weten voor deze tekst uit Hosea.
In de tijd van Hosea was Israël al weer net zo ongehoorzaam als in de tijd van Achab.
Minder openlijk misschien, maar echt de Here dienen was er niet meer.

In die tijd geeft de Here aan de profeet Hosea deze opdracht:
zoek een prostitué en trouw ermee.
Want dit huwelijk tussen Hosea en Gomer dat lijkt op de verhouding tussen de Here en het volk.
De Here en het volk zijn nog wel bij elkaar, maar de verhouding is zeer slecht.
Het volk loopt weg van de Here en leeft met allerlei andere goden.
Er is geen liefde meer van het volk tot de Here.
Het lijkt als een huwelijk tussen een man en een prostitué.

Wat is dit geweest voor Hosea?
Mag God dit van Hosea vragen?
De Here geeft Hosea een zeer moeilijk huwelijksleven.
Hij heeft het daar ook moeilijk mee gehad, als je verder leest in zijn boek.
De Here mag dat doen.
Hij heeft het recht om zo over ons te beschikken.

Maar je ziet ook iets anders.
Je ziet Gods geduld met het volk.
Want u begrijpt, de mensen rond Hosea hebben dat gezien.
En wat denkt u:
daar zal over gepraat zijn!
Dit zal indruk gemaakt hebben:
een profeet die met een hoer trouwt, en die ook zo nu en dan terugvalt in haar leven als hoer.
En Hosea maar preken tegen mensen die weten hoe het bij hem thuis is.

Die preken van Hosea hebben indruk gemaakt.
Want hij preekte over het huwelijk tussen God en het volk.
Hij preekte over overspel en Gods verdriet en boosheid daarover.
En Hosea wist waar hij het over had.
In zijn eigen huwelijk ging het ook zo.
Jarenlang heeft Hosea gepreekt.

Je ziet Gods geduld, zei ik.
Want met deze profeet en zijn huwelijk, dwingt de Here het volk nog eens na te denken over zichzelf.
Het is een zeer duidelijk oproep tot bekering.
De Here wil een goed huwelijk, zegt Hij daarmee; een goede verhouding, liefde.
Maar het volk pleegt steeds overspel; andere goden.

In de loop van 10 jaar dat de kinderen bij Hosea en Gomer geboren worden, zijn nog een aantal schokkende momenten.
Ten eerste natuurlijk het huwelijk tussen Hosea en Gomer.
Maar daarna ook de drie kinderen die worden geboren.

Eerst wordt een zoon geboren.
Zijn naam is Jizreël.
Dat is de naam van een stad en van een streek.
Toch is het een bijzondere naam.
Want stel u voor:
iemand noemt zijn kind Tjernobyl.
Tjernobyl is een stad in Rusland, een gewone stad.
Maar sinds 1986 kent iedereen die stad.
Daar is een kerncentrale ontploft.
De schade was enorm en blijft nog steeds schade veroorzaken aan mens en natuur.
Als je de naam Tjernobyl hoort, dan denk je aan het ongeluk met de kerncentrale.

Jizreël is ook een plaats met een verleden.
Daar was vaak oorlog.
Vaak was daar een oorlog verkeerd afgelopen voor Israël.
En als er nu in Israël oorlog zou komen, zou het ook verkeerd aflopen.
De macht van Assur, de vijand is zeer groot.
Koningen proberen vrienden te blijven met Assur.
Want als Assur aan zou vallen, dan zou het gebied Jizreël weer een slagveld worden waar Israël veel mensen zou verliezen.
De Here voorspelt het:
de boog wordt verbroken in het dal van Jizreël.
De militaire kracht van Israël gaat kapot.
En dat gebeurd bij een gevecht in de streek Jizreël.

Er zit nog meer in die naam.
In zijn preken heeft Hosea dat ook uitgelegd.
Jizreël is ook bekend van een groot bloedbad.
Jehu heeft daar alle zonen van Achab vermoord.
70 zonen (Achab had meer dan één vrouw).
Het was een straf van God.
Van zijn familie bleef niets over.
Gods straf voor alle zonden van Achab.
Jizreël is de plaats van de grote en bloedige straf.

En nu heet de zoon van Hosea ook Jizreël.
Die schuld van Achab en de straf die de Here gaf - de bloedschuld van Jizreël - die kan de Here ook aan de familie van Jehu geven!
De schuld van de kinderen van koning Jehu is net zo groot geworden als de schuld van Achab.
De Here gaat dezelfde straf als in Jizreël nu aan Jehu geven.
Zijn koningschap stopt ook.

God laat zijn geduld zien.
Hij waarschuwt.
Eerst door het huwelijk tussen Hosea en Gomer, een tijd later door de geboorte van Jizreël.
Een duidelijke en dreigende boodschap.
De Here wil dat het volk zich bekeert en dat Hij niet hoeft te straffen.

Maar het volk luistert niet.
Deze profetie is uitgekomen.
De zoon van Jerobeam II leefde maar kort.
Hij werd vermoord.
Na meer dan 100 jaar familie van Jehu is dit het einde.
Deze familie geen koning meer.
Dezelfde straf als aan Achab.
En een paar jaar later, in 733 voor Christus kwam er oorlog tussen Israël en Assur.
Waar?
In de vlakte van Jizreël.
Niets bleef er over van de kracht van Israël.
Israël bestond nog wel, maar het was een ondergeschikt aan Assur.

De Here waarschuwde op tijd.
Jaren voordat Hij de straf gaf.
Hij roept tot bekering op.
Hij wil niet straffen, maar Hij wil bekering.
Hosea is een voorbeeld van Gods geduld.
Hosea beeldt met zijn leven Gods boodschap uit.
Zeer indrukwekkend voor hemzelf en voor de mensen die hem kennen.
Een sterk middel, want de Here wil zijn liefde laten zien en tot bekering aanzetten.

Gods liefde is sterker dan wij ons kunnen voorstellen:

2. Gods woede

Het huwelijk tussen Hosea en Gomer maakt veel duidelijk over de verhouding tussen de Here en het volk.
Zij hebben een slecht huwelijk.
Maar wat is dat precies?
Hoe komt dat?
Een huwelijk is niet de ene dag goed en de andere dag slecht.
Daar gaat enige tijd overheen.

Bijna ieder huwelijk begin met liefde.
Zeker in onze tijd komt het maar weinig voor dat iemand begint aan een huwelijk zonder het zelf te willen.
Man en vrouw verwachten liefde te krijgen en te geven, zij verwachten gelukkig te zijn met elkaar.
Maar dat gaat niet altijd zo.
Soms komen er ergernissen, of blijkt de ander eigenschappen te hebben, die je niet kende.
De liefde wordt minder, de ander kan niet geven wat je van hem of haar verwacht.
Soms weet je het niet hoe het komt, maar de liefde lijkt weg te glijden, zonder dat je het vast kunt houden.
En soms gaat het steeds verder mis, kunnen mensen niet meer bij elkaar wonen of is de liefde omgeslagen in haat.
En soms loopt een slecht huwelijk uit op overspel.

Ik hoop van harte dat u geen van deze dingen uit uw eigen leven kent.
Maar u begrijpt wat ik wil zeggen:
er zit een ontwikkeling in een slecht huwelijk.
Zo is het ook tussen de Here en het volk.
De verhouding tussen de Here en zijn volk kent slechte en minder slechte tijden.
Het volk went min of meer aan die slechte tijden, en legt zich er bij neer, of is er zelfs tevreden mee.

Hosea en Gomer beelden de verhouding tussen de Here en het volk uit.
En de mensen leren daarmee, dat de verhouding veel slechter is dan zij zelf dachten.
Zij zien ook hoe erg dat is.
Een mens is altijd geneigd om de verhouding tot de Here te zien als een contract.
De Here doet wat voor ons, en wij doen wat voor Hem.
Niet te gekke dingen doen, rekening houden met de Here, en dan is Hij wel tevreden.
Maar de Here wil een verhouding als in een huwelijk:
de ander is de belangrijkste, er is wederzijdse liefde, je hoort bij elkaar en die verhouding gaat voor alles.

En wanneer dat niet zo is, dan zegt de Here niet:
dan maar een minder huwelijk.
Nee, als zijn vrouw niet van Hem houdt, dan vindt de Here dat vreselijk.
Verschillende keren staat er in de bijbel dat de Here jaloers is.
Als zijn vrouw van Hem wegloopt, dan doet Hem dat bijzonder veel.
En dat is Gods woede over de zonde.
Daar zit liefde achter.
Hij wil zijn vrouw niet kwijt.
Hij wil haar niet delen.
Maar Hij wil een goede en fijne verhouding.

De Here laat niet met zich spotten.
Als waarschuwen niet meer helpt en het volk Hem niet meer liefheeft, dan komt er een einde aan de verhouding tussen de Here en het volk.
Het volk went aan een slechte verhouding met de Here.
Maar nu laat de Here zien:
het is alles of niets.

Het tweede kind dat geboren wordt, is Lo-Ruchama, een dochter.
Dat betekent:
"geen medelijden".
Stelt u zich voor:
in Israël loopt nu een meisje rond met de naam "geen medelijden".
En steeds als je haar ziet, dan weet je wat Hosea daar over gezegd heeft.
Er komt een tijd, dan heeft de Here geen medelijden meer.
Straks gebeurt er dit:
dan doet het volk verkeerde of domme dingen, maar de Here redt niet meer.

Tot nu toe heeft de Here steeds geholpen.
De tijd van Achab:
het volk bad tot Baäl en offerde voor Baäl.
De mensen gingen naar Baälfeesten, en God dienden ze bijna niet meer.
En wat doet de Here?
Hij stuurt een profeet: Elia.
De mensen zijn onder de indruk.
Daarna nog een profeet: Elisa.
Hij doet wonderen.
De Here geeft een nieuwe koning: Jehu.
Achab en al zijn zonen worden gedood.
Alle priesters van Baäl worden gedood.

God redt de mensen.
Zij maken de verhouding kapot.
En de Here spant zich in om zijn volk terug te krijgen.
Hij vergeeft.
Hij heeft medelijden.
De fouten en zonden straft Hij niet.
Soms geeft de Here straf aan het volk.
Er komen vijanden.
Maar de Here redt weer.
Hij wil het volk niet kwijt.

Maar nu is de boodschap:
kijk naar de dochter van Hosea.
Ze heet:
"geen medelijden." Zo vaak heeft de Here gezegd:
Ik wil niet dat mensen Mij dienen in de tempels met beelden.
Het volk luistert niet.
Nu komt de tijd, zegt de naam Lo-Ruchama, dat de Here geen medelijden meer heeft en de schuld van het volk straft.

Opvallend is daarbij, dat Hosea daarbij zegt:
dit geldt alleen voor Israël.
In Juda blijft de Here wel medelijden houden.
Daar gaat de Here zelfs verlossen zonder dat er oorlog komt.
De Here laat zichzelf kennen:
Hij wil liever niet straffen, Hij wil medelijden hebben en Hij wil voor zijn volk blijven zorgen.
Dat doet Hij in Juda.
Ook daar is zonde, en ook daar is ongehoorzaamheid.
Maar de Here ziet daar nog geloof en ziet daar nog dat de verhouding misschien goed kan komen.
Maar in Israël heeft de Here alles geprobeerd.
Het volk wil niet.
Nu stopt de Here.

Wat Hosea hier voorspelt, is ook gebeurd.
In het jaar 722, 11 jaar na de oorlog in Jizreël (vorige punt), kwam de koning van Assur naar Israël.
Hij verwoest het hele land en alle mensen gaan met hem mee.
Een vreselijke oorlog is het geweest, een volkenmoord en een massale verhuizing.
Niemand kwam terug.
De staat Israël bestond niet meer.
God liet zien:
dit gebeurt er als Ik geen medelijden meer heb.

Ook de voorspelling over Juda kwam uit.
Een paar jaar later, in het jaar 701 kwam de koning van Assur bij Jeruzalem.
Hij wilde Jeruzalem verwoesten en alle mensen meenemen, net als bij Israël.
Maar er was een vrome koning in Jeruzalem.
Hij bad tot de Here en de Here had medelijden.
De koning hoefde zelfs niet te vechten.
Geen soldaat sneuvelde of raakte gewond.
Want de Here doodde in de nacht een groot aantal soldaten van Assur.
En de koning van Assur schrok daar zo van, dat hij vluchtte.
Nooit is een koning van Assur nog in Jeruzalem geweest.

Geen medelijden of wel medelijden, een groot verschil.
Verschil tussen leven of dood.
Verschil tussen geluk en ongeluk.
Verschil tussen een goed huwelijk en liefde aan de ene kant en verwijdering, haat en echtscheiding aan de andere kant.

Hosea heeft deze boodschap aan het volk:
het kan zover komen, dat de Here ophoudt voor het volk te zorgen.
Een duidelijke boodschap.
Ieder die het kind van Hosea ziet, wordt eraan herinnerd.

Hosea kan waarschuwen voor Gods woede.
De Here is een jaloers God die wil dat de liefde voor Hem terugkomt.
Hij heeft er recht op.
Wanneer er onder ons huwelijken mislukken, dan zie je soms dat de één meer schuld heeft dan de ander.
Vaak zie je dat ook niet, beiden hebben schuld.
Maar ook mensen met de beste huwelijken doen dingen verkeerd.
Zo is dat bij de Here niet.
Hij is werkelijk de volmaakte echtgenoot.
Hij heeft bijzonder veel voor zijn geliefde over.
Hij is het waard om lief te hebben.
Hij doet alles om haar tot liefde te bewegen.

En wanneer er dan toch geen liefde is, dan is de Here woedend.
En die woede maakt ons duidelijk, dat de Here alleen genoegen neemt met een gelukkige en goede verhouding.
Hij heeft verdriet over de afwijzing van zijn volk.
Hij wil het volk niet kwijt.
Hij wil liefde.
Met minder wil Hij niet leven.
Gods liefde is sterker dan wij ons voor kunnen stellen.

Gods woede over de zonde zegt ons iets moois:
Hij heeft er bijzonder veel voor over om Hem bij Zich te houden.
En als het goed komt tussen God en volk, dan is het ook echt goed.
De Here doet geen half werk en is met een slecht huwelijk niet tevreden.

3. Gods liefde is sterker dan wij ons voor kunnen stellen

In punt 1 ging het over Gods geduld.
Hij zegt niet alleen, dat de mensen zich moeten bekeren, maar Hij laat het ook zien.
De profeet Hosea moet met Gomer trouwen.
Zij is een prostitué.
Dit maakte indruk bij de mensen.
De Here zei: jullie lijken op Gomer, jullie houden van iedereen, behalve van Mij.
Het eerste kind van Hosea had de naam van een slagveld: Jizreël.
Als je Jizreël zag, dan wist je:
God kan ook straffen, zoals bijvoorbeeld in de tijd van Achab.

In het tweede punt ging het over Gods woede.
De verhouding tussen de Here en zijn volk werd steeds slechter.
En dat wil de Here niet.
Hij wil een goede verhouding;
Hij wil niet zonder zijn volk leven.
Hij heeft verdriet van de slechte verhouding.
De Here heeft bijzonder veel geprobeerd om de liefde van het volk weer terug te winnen.
Maar het helpt niet.
Daarom is zijn woede groot.
En zegt dat Hij ophoudt medelijden te hebben met het volk.
Het tweede kind 'geen medelijden' laat dat zien.

Nu nog het derde punt:
Gods liefde is sterker dan wij ons kunnen voorstellen.
Nu gaat het over Gods vergeving.

Ook het derde kind is een waarschuwing.
Je ziet dat de waarschuwing steeds dringender wordt:
Jizreël: denk aan het slagveld en denk aan de dood van de zonen van Achab.
Lo-Ruchama: geen medelijden; de Here houdt op medelijden te hebben.
Derde kind: Lo-Ammi. "Niet mijn volk".
Een vreselijke naam voor een kind.
De mensen hebben daarover nagedacht:
bedoelt Hosea, dat dit kind niet van hem is?
"Niet mijn volk", betekent dat: "niet mijn kind"?
Zegt Hosea openlijk, dat zijn vrouw overspel gepleegd heeft en daar zwanger van geworden is?
Een naam voor het derde kind, dat stof tot praten gaf.

En de boodschap van de Here is duidelijk:
Israël houdt op Gods volk te zijn.
Dat kunnen mensen zich niet voorstellen:
Israël een gewoon volk, net zoals alle andere volken op aarde;
de Here geen speciale band meer met Israël, net als in de tijd voor Abraham en de tijd voor de uittocht uit Egypte?
Hosea laat het zien: hier kan het op uitlopen.
Een laatste waarschuwing.

Maar er is ook een andere kant.
Wij denken er over na wat de Here wilde met dat huwelijk tussen Hosea en Gomer.
Stel u het eens voor.
Ik zei daar al iets over in de inleiding.
Ik vroeg u toen om het vanuit Gomer te bekijken.
Hosea redt haar uit de prostitutie.
Hoe zou u dat beoordelen?
Wat zou u zeggen, als uw zoon dat wilde doen.
Hij komt thuis en vertelt dat hij iemand tegen gekomen is, waar hij graag mee wil trouwen.
En hij zegt:
dat moet ook wel, want als ik niet maar haar trouw, dan blijft ze in de wereld van pooiers en cafés.
Ik wil haar daaruit bevrijden.

Wat zeggen wij daarvan?
Dan zeggen wij:
ja maar dat kan toch niet.
Dat gaat niet goed.
En zie je wel wat je doet?
Hoe staat het met haar geloof?
Misschien kun jij haar redden, maar hoe groot is de kans dat jij ook in de wereld van pooiers en prostituees terechtkomt.
Je kunt wel mooie idealen hebben, maar lukt dat?
Is je liefde groot genoeg, of ben je nu verliefd en zie je de gevaren niet?
Wil zij eigenlijk wel?
Je zet je hele leven op het spel.
Zo'n vrouw redden, dat is goed, maar niet ten koste van je eigen leven.

Dat zouden wij zeggen, en terecht.
De Here is ook duidelijk in de bijbel over wie je wel en niet kiest om mee te trouwen.
Want de Here kent ons.
Dat kunnen wij niet, de invloed van de ander op ons is misschien veel groter dan andersom.

De Here geeft aan Hosea wel deze opdracht.
Trouw met een prostitué en leer haar wat een goed huwelijk is.
Wat heeft Hosea dat veel gekost.
Hij moest steeds maar weer vergeven als zij vreemd ging.
Steeds weer opnieuw beginnen met haar.
Hij had geduld nodig en zelfbeheersing.
In hoofdstuk 3 zegt hij dat hij een tijd lang geen gemeenschap met haar gehad heeft.
Eerst moeten andere dingen in zijn huwelijk goed komen, daarna is pas weer tijd voor vrijen.
Als je je indenkt wat Hosea moest doen, dan is dat niet gering.
Hij zet zijn hele leven om Gomer uit de goot te halen.
Want Gomer wil steeds weer terug.
En het duurt lang voordat zij leert dat een goed huwelijk meer geluk en prezier geeft dan alle nachten met andere mannen.
Hosea moest veel accepteren, haar weer vergeven, opnieuw laten zien dat hij van haar houdt, en dat hij doorgaat met haar liefhebben.
Een onmogelijke opgave.
Hosea heeft het geluk voor korte termijn opgeofferd om zich in te spannen voor een goed huwelijk met Gomer op lange termijn.

Als je je dat indenkt, dan zeg je:
een onmogelijke opgave.
Dat doet geen mens vrijwillig.
Zoveel geduld en liefde heeft niemand.
Geen enkele man accepteert zo'n vrouw.
En dat is het opvallende van de tekst:
de Here doet dat wel!
God doet er alles aan om een gelukkig huwelijk met zijn volk te krijgen.

Hoe het met Hosea en Gomer afloopt, zegt de tekst niet.
Misschien is het Hosea gelukt om de liefde van Gomer te winnen.
Misschien heeft Gomer na een aantal jaar gezegd:
Hosea, ik ben blij dat je me gekocht hebt en mij bevrijd hebt uit dat wereldje.
Ik ben nu gelukkig met jou.
Was de liefde van Hosea sterk genoeg?
Wij weten het niet.

Wij weten wel hoe het afliep tussen de Here en zijn volk.
Hosea moest heel zijn leven opofferen om Gomer te winnen.
Hij liet daarmee zien wie God is.
De Here Jezus was hier op aarde.
Zijn hele leven zette Hij in om ons te winnen.
God had er alles voor over om zijn bruid weer terug te winnen.
Hij gaf er alles voor.
Gods Zoon werd mens, Hij ging om met zondaren.
Hij ging om met prostituees en andere zondaars.
Mensen verachten Hem daarom.
Maar Hij ging door.
Hij zette heel zijn leven in.
Onmogelijk om het vol te houden, maar Hij deed het.

De tekst laat het zien:
het huwelijk tussen de Here en zijn volk loopt uit op een gelukkig bij elkaar zijn.
De laatste verzen van de tekst zeggen dat, ik leg het niet woord voor woord uit.
Maar het komt hier op neer, dat het volk weer helemaal bij de Here hoort.
Het is weer zijn volk, hij heeft weer medelijden met haar, zorgt voor haar, bevrijdt haar van alle vijanden.
En dat kan omdat de Here Jezus hier op aarde was.
Hij maakte ons weer kinderen.
Eerst:
geen volk van God meer, maar nu opnieuw aangenomen als kinderen.

Deze tekst laat Gods liefde zien.
Het laat ons een keus maken:
wil je bij deze God horen?
Hij wil een geweldige verhouding met ons.
Hij is met minder dan liefde niet tevreden.
Wil je bij een God horen die alles, maar dan ook alles wil vergeven?
Een God, waar je steeds weer opnieuw mag beginnen.
Dat is God: Hij zegt tegen ons:
kom bij Me, leer met Mij leven, bekeer je, want Ik hou van je en Ik wil je niet kwijt.

Amen.


Gebed 2

Onze Vader in de hemel,

Wij danken U voor Uw liefde voor ons. U wilt graag met ons omgaan. U bent een groot God. U wilt een goede verhouding met ons. En U doet veel om dat te bereiken. Wij horen dat evangelie iedere week. En wij zijn blij met het evangelie.

Here, U kent ons. Wij luisteren niet altijd naar U, of hebben te weinig belangstelling voor U. Maar U wilt ons toch bereiken. Daarom laat U Uw woord niet alleen horen, maar wij kunnen het vaak ook zien. U liet in Israël Uw woord zien door het huwelijk van Hosea. Veel mensen hebben dat toen gezien. Sommigen hebben zich misschien bekeerd. Wij lezen vandaag wat U toen deed. En wij leren U kennen: Zo bent U: vol liefde, vol geduld en vol energie. U wilt heel veel geven om goed contact met ons te krijgen.

Help ons om dat te geloven. Wilt U ons helpen in ons contact met U. Geef ons, dat wij met plezier uit de bijbel lezen, dat wij U leren kennen. Wilt U geven, dat wij Uw liefde opmerken en daar blij mee zijn. Help ons ook om liefde voor U en blijdschap over alles wat U geeft, te uiten. Dat is moeilijk voor velen van ons. Het valt ons vaak niet mee om te praten over U. U kent gevoelens van schaamte, tegenover mensen die U niet kennen, soms nog meer tegenover medechristenen. Help ons daarbij. Geef ons dat wij veel goede gesprekken hebben en ons geloof met elkaar delen. Geef ons dat wij bij elkaar zien hoe belangrijk U voor ons bent en geef ons dat wij daardoor als kerk ook steeds meer uitstralen.

Wij vragen U of U voor ons wilt zorgen. Wilt U bij ons zijn in deze tijd. Veel mensen hebben vakantie, zijn weg, genieten van allerlei dingen. Wij danken U, dat U dat geeft. Wij danken U voor geluk en plezier, wij danken U voor vrijheid, voor welvaart, eten en drinken, voor zoveel goede dingen die U geeft. Help ons om U te danken voor de dingen die U geeft en help ons om alles wat U geeft op een goede manier te gebruiken.

Zorg voor mensen die niet gelukkig zijn. U kent ons allemaal. Niet iedereen heeft een fijn leven. U kent de mensen met verdriet. U weet van problemen die wij hebben. U kent de mensen die bang zijn. Soms bang voor ongelukken, voor ziekte, voor ellende, soms weet je niet waarom, maar je bent bang. Here, help hen. Zorg voor mensen die somber zijn, die het gevoel van vrolijk zijn niet meer kennen. Here, soms zijn wij bang, dat zij zo in de put raken, dat zij niet meer willen leven. Hoe vreselijk moet hun lijden zijn, dat zij nog liever dood willen. Wilt U dat tegenhouden. Geef dat zij geholpen worden, dat zij weer enige vrolijkheid en toekomst leren zien. Wilt U geven dat zij hun probleem erkennen en hulp zoeken. Geef wijsheid aan psychologen en anderen die hen helpen. Zorg voor mensen die een therapie volgen. Hoe zwaar is het voor hen vaak. Allerlei dingen komen boven, hun lijden lijkt in het begin alleen maar zwaarder te worden. Geef doorzettingsvermogen, geef kracht en wilt U hen en ons allen blij maken met genezing en verbetering. Help hen om weer terug te komen in het leven van alledag en help hen met hun kwetsbare plekken te leven.

Zorg voor hen zelf, zorg voor familie en vrienden. Zij worden vaak ook moedeloos, je bent zo machteloos, je ergert je soms en het is zo moeilijk te begrijpen. Help ons om elkaar in de gemeente te steunen. Wilt U erbij zijn en hulp geven. Help ons om liefde en warmte te geven in de gemeente.

Wilt U ons een goede zondag geven. Wilt U ons helpen om zondagen op een goede manier te gebruiken. Geef ons dat wat U zegt over rusten en aandacht richten op U, dat wij ons daarin fijn kunnen voelen. Geef ons, dat wij steeds meer de zin inzien van de dingen die U ons voorhoudt. Geef ons daarom vandaag een goede en fijne zondag.

Wilt U bij ons zijn als wij weer hier bij elkaar komen.

Hoor ons om Christus' wil.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar