"Wordt vervuld met de Geest" (Pinksteren)

Thema: "Wordt vervuld met de Geest" (Efeziërs 5: 18)
Tekst: Handelingen 2: 38-39
Tekstgedeelte(n): Handelingen 1: 4-5
Handelingen 1: 8
Handelingen 2: 1-18 en Handelingen 2: 36-40
Door: Ds. Ton de Ruiter (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen)
Gehouden te: Enkhuizen op Pinksteren, 3 juni 2001
Extra: Preekbegeleider

Aanwijzingen voor de Liturgie

Votum en zegengroet
Gez. 26: 1-3
(Morgendienst: Wet)
(Morgendienst: Gez. 26: 4)
Gebed
Lezen: Handelingen 1: 4-5, Handelingen 1: 8; Handelingen 2: 1-18 en Handelingen 2: 36-40
Ps. 18: 5, 8a + 10b
Tekst: Handelingen 2: 38-39
Preek
Gez. 27: 1-5
(Middagdienst: Geloofsbelijdenis)
(Middagdienst: zingen)
Gebed
Collecte
Gez. 27: 6-9
Zegen

Pinksteren - de Heilige Geest is gegeven aan de kerk. De discipelen moesten er tien dagen op wachten, omdat God bepaald had, dat vanaf dát Pinksterfeest de Heilige Geest in de kerk zou wonen. Op die dag werden al de gelovigen dan ook vervuld, vol van de Heilige Geest. Sinds die tijd is de Geest er en vervult Hij de kerk steeds weer. Handelingen vertelt dat - iedere keer als de gelovigen het nodig hebben en er om bidden - de Geest hen weer vol maakt. Zo ging dat (Handelingen 4: 8, Handelingen 4: 13, Handelingen 4: 31). En Paulus geeft het daarom gewoon als een opdracht:

"Wordt vervuld met de Geest" (Efeziërs 5: 18)

Hier moeten christenen, ook wij dus, steeds op gericht zijn: vol zijn van de Pinkstergeest - dan alleen kun je kerk zijn en blijven. Ja, want als de Geest verdwijnt of uitgeblust wordt, dan wordt een kerk saai, weinig levend, nietszeggend in je omgeving. Dan vorm je misschien een aardige club mensen, die het samen goed hebben - maar verder: zo menselijk als wat; niets hemels aan, geen kerk.
De Heilige Geest kwam in de kerk (bijna 2000 jaar geleden) - dat vieren we ook dit jaar.

Maar... dat feest vieren roept vanzelf de vraag op: ben ik / u vol van de Heilige Geest? Wij, als gemeente?
En... vertel ik iets nieuws, als ik nu zeg dat dit voor veel christenen, ook voor veel vrijgemaakte christenen een wat moeilijke en mogelijk wat pijnlijke vraag is?

Beleven wij het vol zijn van de Geest vandaag veel?
Pinksteren zegt: de gemeente van Jezus wordt vol van Hem - vol van God - vurig in geloof - zo vol van geloof dat het er uit begint te barsten. Waar het hart vol van is daar stroomt de mond van over; en ook de handen (liefde). Jezus wil in ons wonen - niet maar in een hoekje in je hart - maar als Koning, alles beheersend. En jouw handen en mond worden nu handen en een mond voor Hem.
Dat is toch de winst sinds de hemelvaart: Jezus had vóór die tijd maar één lijf op aarde, kon maar op één plaats tegelijk zijn. Nu is Hij overal waar maar christenen zijn. En iedere mond van een christen is een mond van Jezus; en met ieder stel handen van christenen kan Hij aan het werk.
Op de Pinksterzondagmorgen had Jezus ineens zeker 120 monden en 120 stel handen; en aan het eind van de dag had Hij 3000 lijven tot zijn beschikking. En vandaag kan Hij overal op aarde werken via de miljoenen monden en handen van zijn miljoenen volgelingen.

En Jezus belooft (Johannes 7): "stromen van levend water zullen uit het binnenste van de gelovigen komen, als zij echt geloven en drinken bij Mij". Dat doet de Heilige Geest. Dat is de boodschap van Jezus en van Pinksteren.
Jezus zei: "Jullie zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest op jullie komt - kracht om Mijn getuigen te zijn" (Handelingen 1: 5, Handelingen 1: 8).
En toen het gebeurde kon iedereen het merken; de discipelen, maar ook anderen.
"Hé, wat raar - zijn dat geen Galileeërs; uit dat onderontwikkelde Galilea? Hoe kunnen zij nu al die talen spreken? En ze zijn echt vol van God - moet je ze horen over Gods grote daden; over Gods liefde en redding. Ongelooflijk. Hoe is dat mogelijk?".

Antwoord: Ja - als de Heilige Geest over je komt en je vol wordt van de Geest; dan gebeurt het wel dat mensen heel wonderlijke dingen gaan doen - zelfs dingen die ze eerst helemaal niet konden en waarvan ze dachten dat zij het nooit zouden kunnen.

Ja - dat is ook een les van Pinksteren: als de Geest van Jezus jou gaat beheersen, dan gaat Hij jou inzetten voor het werk van Jezus. En als je dan een bijzondere roeping of taak krijgt, dan geeft Hij je er ook de nodige bijzondere gaven voor. Soms zomaar ineens. Dat kan.
Hoor maar: die eenvoudige vissers; ze praten in alle talen. En wat een moed - gewoon midden in dat vijandige Jeruzalem spreken ze alsof ze profeten zijn. Ze zeggen zelfs heel duidelijk de harde waarheid: "jullie hebben Gods Zoon gedood; maar er is één weg tot redding".

Ja, zegt Petrus: door de Heilige Geest worden alle gelovigen profeten (vers 17 ev.). Nee, dat hadden we zelf ook nooit gedacht - maar de Heilige Geest doet het. We vinden het zelf ook wonderlijk, maar je ziet en hoort het.
Met de Heilige Geest komt er inderdaad iets hemels in je waardoor je echt een ander mens wordt. En wat ze vertellen - dat komt uit de hemel. Ja echt - dat geluid van die windvlaag / stormgeluid kwam ook vanuit de hemel. (tussen haakjes: in het Hebreeuws en Grieks is het woord voor wind hetzelfde als het woord voor Geest).
Die wind of geest uit de hemel maakt gelovigen wijs en als echte profeten vertellen ze hemelse wijsheden. Als echte profeten laten ze hemels licht schijnen op aarde - vandaar dat God heel mooi iets van vuur laat meekomen; dat gaat boven alle discipelen van Jezus hangen. Ze worden net lopen olielampen; lopend vuur, lopend licht. Hé, dat bedoelde Jezus natuurlijk, toen Hij zei: jullie zullen het licht voor de wereld zijn. De Geest van Jezus maakt hen tot profeten. Machtig - dat is dus Pinksteren!

Natuurlijk, de discipelen worden zelf ook nadrukkelijk bemoedigd. Ze krijgen echt kracht, moed, durf. Juist daardoor gaan ze echt functioneren als getuigen. De Geest is in hen om samen met hen sterke getuigen te zijn in die vijandige wereld.

Nu leven wij in 2019 en vieren Pinksteren.
Functioneert u als levende, krachtige getuige van Jezus?
Of laat ik het zo vragen: gelooft en ervaart u (de kracht van) de Heilige Geest om getuige van Jezus te zijn? Bent ú vol van de Pinkstergeest? Nu, al bijna 2000 jaar na toen. Of....

In het Nieuwe Testament begonnen gelovigen en kerken de Heilige Geest al te verliezen. Ze bedroefden Hem; Hij ging van hen wijken. In Efeze begonnen ze de eerste liefde te missen. In Laodicea werden ze lauw. In Korinte werd de onderlinge band los; ze waren niet meer echt één lichaam, maar een verzameling individuen, die op zondag even bij elkaar in de kerk waren maar verder allen hun eigen weg gingen. Ja, er waren wel veel gaven van de Geest (zelfs tongentaal en genezingsgaven) maar er is geen volheid van de Geest. De Pinkstergeest heerst er niet meer. Ja, ze geloven wel in Korinte. Maar ze zijn geesteloze, ongeestelijke mensen, zegt Paulus (1 Korintiërs 3: 1-3). Kinderen, onvolwassen in het geloof, vleselijk.

Hoe is dat bij ons? Barst de volheid van de Geest bij ons er uit? De liefde. Bij u / jou? Uit ons als gemeente in z'n geheel? Ja we geloven wel - zeker. Maar geloven we echt dat de Heilige Geest ons wil vervullen en dat wij zelfs de roeping hebben vervuld te worden / blijven met de Geest?
Zijn wij het? Ik, u, jij?
Ik mis het bij mezelf weleens, en ook wel bij mijn broeders en zusters - bij ouderen onder ons en ook bij jongeren. Hier en daar is het wel, gelukkig. Het kan dus wel. Maar als geheel als gemeenten - zijn we vol van de Geest? Ik vraag het me soms eerlijk af en soms worstel ik daarmee, ook in mijn gebed, met God.
Dat wil ik u op deze Pinksterdag maar eerlijk voorleggen.

Zijn wij kerken zoals Jezus wil? Zijn wij gelovigen, zoals Jezus wil? Vol van de Geest?
's Zondags en door de week? Dat is toch de bedoeling.

Laten we even kijken naar Handelingen 2: 39. Daar zegt Petrus heel duidelijk… [ Lezen: Handelingen 2: 39 ]
Voor allen is de belofte. De belofte van de vergeving en de Heilige Geest. Daar ging het over in vers 38.
Die belofte is voor de joden en hun kinderen (als ze zich tot Jezus bekeren) en voor allen die verre zijn (dat zijn ook de Nederlanders), die onze God er toe roepen zal. Wij zijn ook geroepen. Zo zeker als we gedoopt zijn. Dus de belofte van de Heilige Geest, van het vol worden, is ook voor ons; staat hier. Ook wij mogen en kunnen profeten worden of zijn, zoals vers 17 zegt.

De Geest wil alle gelovigen vervullen. Ook u, jou en mij. En Hij kan het. Net als zonden vergeven. Als wij... ja inderdaad... vergeving van zonden én vervulling zoeken bij Jezus. Die twee zaken horen bij elkaar, zegt Petrus. Verlost worden door Jezus betekent tegelijk: ingezet worden door Jezus voor zijn koninkrijk.

Wat moeten we doen om die gaven van vergeving én vervulling met de Geest te ontvangen?
Tegen de Jeruzalemmers zegt Petrus: 'bekeert u'.
Wat bedoelt hij?
Nou hij heeft net gezegd in vers 36:... [ Lezen: Handelingen 2: 36]

Jezus is tot Heer en tot Christus gemaakt. Dat wil zeggen: Jezus is Koning in hemel en op aarde.
'Bekeer je' betekent dus o.a.: laat Hem echt jouw Heer (= Koning) zijn; niet een beetje, maar in alles; niet op vijf of tien stukjes of 100 stukjes in je leven, maar wees in alles gehoorzaam aan Hem.
Leef voor Hem - thuis, in de kerk, op je werk, op school, waar ook. Bekeer je tot Hem. Hij kan je reinigen en regeren. Geef je helemaal over aan Hem.
DÁN ontvang je vergeving en zal de Heilige Geest je vol maken van geloof.

Ja en bedenk verder dat de Geest de HÉÍLIGE Geest is. Vol worden van de Geest en zonden (= onheilige dingen) gaan nooit samen. Trek dus een sterke lijn tussen jou en de zonde. Zo gauw er zonde is, neem er afstand van; bekeer je - anders bedroef je de Heilige Geest en dan zal Hij je nooit vol maken van Gods kracht en wijsheid. Dan beleef je nooit zelf iets van de Pinksterkracht.

Dat is de weg zegt Petrus: bekeer je: vertrouw niet op je eigen kracht of op je eigen werken, maar erken Jezus als je Koning en kies radicaal voor Hem.
Soms kom ik broeders / zusters tegen die niet echt zonden willen wegdoen (ach ja, zeggen ze, het is eigenlijk wel zonde, maar is dit nu zo erg?). Zulke mensen kunnen zoveel bidden om de Heilige Geest als ze willen, maar zullen nooit vol van de Geest worden.
Ja maar, dit is zo'n kleinigheid, dominee!?
M'n beste broeder / zuster, ook kleine zonden zijn onheiligheden.
Even een voorbeeld: Als een kind een boek laat vallen en laat liggen - is dat erg? Ach nee. Maar als je tegen het kind zegt: raap het op, en het kind zegt: 'nee' - is dat dan nog een kleinigheid? Zo is iedere zonde die we niet weg willen doen, groot of klein in feite een beledigend 'Nee' tegen God. Ernstig. En dan zul je nooit de volheid van de Geest ontvangen.
Hier zit waarschijnlijk een oorzaak dat velen de vervulling met de Heilige Geest niet kennen.

Een andere vraag hieraan vast is: bent u bereid echt te leven voor de Here? De 120 discipelen werden vol van de Geest en gingen de wereld in. De Geest, Jezus zelf stuurde hen. Hij gaf hen krachten, maar het vroeg wel alles van hen. Hun familie achterlaten, enzovoort. De Geest gaf hen de krachten ervoor, maar ze moesten het wel doen. Bent u bereid om te gaan waar Jezus u heen wil hebben? Wilt u uw leven dienstbaar stellen aan het koninkrijk van God? Nee, Jezus stuurt ons echt niet allemaal de straat op of naar het buitenland. Maar mag Hij echt zeggen wat u / jij moet doen?
Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer. Leeft u zo? Neem eventueel mijn geld, mijn tijd, mijn energie, mijn baan en wat ook maar; als het Uw koninkrijk verder helpt. Neem mijn gezondheid maar, als U mij sterker wilt laten getuigen als zieke. Of als u mij in een ziekenhuis nodig hebt? Uw Naam, Uw koninkrijk, Uw eer, daar wil ik voor leven. Uw wil geschiede. Ik ben bereid tot dienst.

De discipelen hadden die bereidheid - ze wilden gaan voor Jezus - ja ze hebben het wel moeten leren - maar nu willen ze echt leven, helemaal voor Jezus, in alles.
Wilt u helemaal voor Jezus leven? Als moeder van uw kinderen? Als vader in uw gezin, vol van de Geest? In het bedrijf tussen collega's en in uw buurt. Mag Jezus jou eventueel gebruiken om die collega eens uit zorg en liefde aan te spreken en te wijzen op God en de eeuwige toekomst; om hem of haar tot bekering te roepen? Ben je bereid?
"Neem mijn leven - neem mijn handen, maak me sterk, voor Uw werk".

Ook hier kan een belemmering zitten bij u, jou, mij waardoor de Here ons niet kan vullen met zijn Geest. Omdat we te weinig bereid zijn. Waardoor ons getuigen vaak zomaar krachteloos blijft. Ook als gemeente, omdat we zo vasthouden aan onze eigen gewoonten en onveranderbaar traditioneel willen blijven.

Zo is er meer te noemen. Ik wil u graag een papier meegeven met enkele aandachtspunten, voorwaarden voor - of stappen naar - de vervulling met de Heilige Geest. Bezin u daar eens op.

Ja, laten we dat allemaal geregeld en indringend doen. Het is van levensbelang voor ons allemaal en voor onze gemeenten als geheel. Hebt u vragen erover - bel me, ik praat er graag met u over verder - daarvoor ben ik dienaar van het Woord, van Jezus.
[ ik = ds A de Ruiter, tel. 0228 -321243; als u de preek leest in een kerkdienst kunt u op het bijgevoegde papier mijn naam en telefoonnummer zetten - u kunt ook zelf gewoon oproepen dat zij u -de preeklezer- bellen en dat u graag met hen hier verder over door wilt praten; dan mag u mijn persoon gewoon als achtergrond gebruiken als u met zaken / vragen blijft zitten. ]
Graag wil ik dat u en ik, dat we samen als gemeente hierin verder komen. Samen als gemeente. Samen meer vol van de Geest. Wie wil dat niet?"

Wie voelt zich niet vaak zwak en machteloos in zijn omgeving?
M'n broeder / zuster, wordt niet moedeloos. Maar verlang des te sterker naar meer volheid van de Heilige Geest. Want dan gaat Jezus door (de kracht van) de Heilige Geest aan het werk. Wie weet wat we nog gaan meemaken?!
Het is de moeite waard om onszelf indringend te beproeven: zijn er zaken bij mij die het vol worden van de Pinkstergeest tegenhouden?

Als we daarmee bezig gaan zal dat altijd zegen brengen. Want Pinksteren belooft: voor u is de belofte, van de vergeving van zonden (!), maar ook van de vervulling met de Heilige Geest (!!).
Elke rechtgeaarde christen wil zich daar toch voor inzetten. Dat is toch ook uw diepste verlangen, m'n broeder / zuster, jongen / meisje?
Nee, je weet nooit precies wat de Geest dan met jou en ons zal gaan doen. Dat heeft iets onzekers. Maar we weten wel dat de Geest ons liefheeft, net als Jezus. En al zou Hij wonderlijke dingen vragen of een moeilijke weg met ons willen gaan - zijn hulp is altijd groter, en dat zal je dan beleven.
En wat is mooier dan te merken dat Jezus door jou heen anderen redt?
En kan Hij en wil Hij. Dat zegt Pinksteren. Laten we dát maar echt vieren en daarnaar uitzien. Dat de Pinkstergeest krachtig aan het werk gaat, door u / jou / mij, door ons samen.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar