Jakob zegent Juda met Christus

Thema: Jakob zegent Juda met Christus
Tekst: Genesis 49: 8-12
Tekstgedeelte(n): Genesis 38
Genesis 49: 8-12
Genesis 29: 31-35
1 Kronieken 22: 6-8
Door: Ds. H. Drost (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Houten)
Vertaling: Originele vertaling: ds. H. Drost
Editor: Renee Mulder (FRCA)
Gen49v08 - Jacob blesses Judah with Christ
Gehouden te: Haren; verschillende plaatsen in het noorden
In een Engelse dienst: Groningen-West

Aanwijzingen voor de Liturgie

Votum en zegengroet
(Ochtenddienst: Ps. 21: 1. 2)
(Ochtenddienst: Wet)
(Ochtenddienst: Ps. 21: 7)
(Middagdienst: Ps. 21: 1-3, 7)
Gebed
Lezen: Genesis 38
Ps. 33: 4 [ Gods raad en mensen ]
Tekst: Genesis 49: 8-12
Inleiding
Ps. 45: 1-2
Preek
Gez. 24: 1-2
(Middagdienst: Belijdenis)
(Middagdienst: Gez. 24: 3-4)
Gebed
Collecte
(Ochtenddienst: Gez. 24: 3-4 / Lied 444: 1-3)
(Middagdienst: Gez. 24: 5 / Lied 444: 1-3)
Zegen

Geliefde gemeente van Christus, jongens en meisjes,

Ben je wel eens jaloers op je broertje of zusje? Als je broertje een paar prachtige rollerskates van vader krijgt en... jij niks: wat doe je dan? Gun je het hem of ga je hem straks pesten, omdat je jaloers bent? Als je zusje mag gaan logeren bij oma en...jij niet: wat doe je dan? Ga je haar pop verstoppen? Je weet vast wel dat jaloers zijn niet goed is. Als je jaloers bent, kun je heel gemene dingen gaan doen.

Dat staat ook in de bijbel. Je kent het verhaal vast wel. Jozef krijgt van vader Jakob een prachtige mantel. De andere broers niet. Ze zijn jaloers. Ze doen gemeen. Ze gooien Jozef in de put en later verkopen ze hem: Jozef is weg... en hun vader heeft er ontzettend veel verdriet van gehad... En nu gaat hij sterven: hoe zal het straks met zijn jongens gaan? Zullen ze nog zo jaloers op elkaar zijn?

De oude vader Jakob ligt op bed. Hij gaat sterven. Maar voor hij gaat sterven mag hij van God zien wat er met de jongens zal gaan gebeuren. Hij geeft ze ieder een eigen zegen. En dan ziet hij wat moois: ze zullen niet meer jaloers op elkaar zijn!!

Straks - na zijn sterven - zal één van de broers het sterkste en het machtigste zijn. Dat is Juda. Maar de anderen zullen niet jaloers op Juda zijn, zoals ze jaloers waren op Jozef. Ze zullen er blij om zijn, dat Juda de sterkste is. Dat zegt Jakob: "Juda, jou (!) zullen je broers loven...".

Waarom zullen ze niet meer jaloers zijn? Omdat het voor hen fijn zal zijn dat Juda de sterkste wordt. Want de Koning uit Juda wordt later de HERE Jezus. En dat de HERE Jezus komt is fijn voor al de broers. Maar: niet alleen voor de broers. Het is fijn voor iedereen dat de HERE Jezus zal komen. Hij is de sterke koning: de leeuw uit Juda.

Jongelui, jullie kennen wel het vaderlandse lied: 'Hup, Holland, hup, laat de leeuw niet in zijn hempie staan'. Je kunt je afvragen welke leeuw niet in zijn hemd mag komen te staan. Is dat een leeuw in Artis? Het gaat niet over een echte leeuw. Het gaat over de leeuw als symbool van kracht. En de mensen in een voetbalstadion zingen dat lied zo hard omdat die Hollandse leeuw het nog wel eens af laat weten: dan verliest Oranje.

Maar jullie Heiland is de leeuw die nooit verliest. Hij is zo machtig - en Hij is zo goed dat Hij voor jou wil zorgen. Hij is je Koning. Erken je dat? Ben je er blij mee? Laten we samen gaan zingen voor die Koning: Ps. 45: 1-3.

[ Zingen: Ps. 45: 1-3 ]

Gemeente, ik vat de tekst zo voor u samen:

Jakob zegent Juda met Christus

Het gaat in deze zegenspreuk van de stervende Jakob over:

  1. De weg naar Christus
  2. De regering van Christus
  3. De zegen door Christus

[ Lezen: Genesis 29: 31-35 ]

Hier vecht een vrouw met haar zus om de gunst van haar man. Lea was de niet-geliefde, Rachel was Jakobs liefste. Maar God geeft Lea kinderen. Hij komt op voor de versmade. We hebben gelezen hoe Lea bij de geboorte van de eerste drie jongens iedere keer hoopt dat nu eindelijk Jakob wel van haar zal gaan houden, nu ze hem jongens baart. Het gaat haar om haar man. Dat verandert bij de geboorte van Juda. Ze praat niet meer over haar man. Ze ziet dat de HERE goed voor haar is. Dat zegt ze ook: "Nu zal ik de HERE loven"1. Zij bezingt de lof op God bij de geboorte van Juda.

Wanneer Jakob in zijn zegenen bij deze vierde zoon aankomt, gaat hij ook over loven spreken. Spreekt Jakob ook over de lof op God? Nee, hij heeft het over de lof op Juda: "Juda, jij, jou zullen uw broeders loven".

Hoe kan dat? Is Juda zo goed dat hij geloofd moet worden? Is hij beter dan de eerste drie? Jakobs zegen over die eerste drie hield een oordeel in om wat ze gedaan hadden. Ruben had via seksuele gemeenschap met een bijvrouw van zijn vader de macht willen grijpen. Simeon en Levi waren een stel wrede woestelingen, die gemoord hadden na de verkrachting van hun zus Dina. Hun zegen was straf: zij worden gepasseerd.

En nu Juda? Is hij beter? Nee, we hebben in de bijbel2 gelezen hoe Juda wegging uit vaders tent en ging leven bij en als de heidenen in Kanaän. Juda is geen draad beter dan de eerste drie. Waarom dan nu toch voor Juda deze zegen - deze lofprijzing?

Jakob ziet wat Gód met Juda doen zal. God zal iets geweldigs doen met een man die van zichzelf niks beter is dan anderen. God kiest Juda uit. God maakt van Juda iets moois. Dat werk in Juda zullen de broers loven. Daarom zullen zijn zonen zich voor Juda neerbuigen. Ze buigen voor Gods keus. God kiest Juda uit om de machtigste te zijn.

Nu moet u hier beseffen dat vader Jakob in de toekomst kijkt. Hij ziet wat er met Juda's nageslacht zal gebeuren. Dat zal machtig worden: "uw hand zal zijn op de nek van uw vijanden". Dat is duidelijk. Juda pakt zijn vijand bij de nek. Hij drukt hem naar beneden. Die ander moet buigen. Zijn verzet breekt. Hij gaat door de knieën. Juda zal sterker zijn dan al zijn vijanden!

God maakt Juda in de toekomst zo sterk dat hij de absolute overwinnaar zal zijn. Dat zal zo duidelijk worden dat niemand nog bij hem in de buurt durft te komen. De oude vader ziet zijn zoon sterk als een jonge leeuw. Dat kunt u lezen in vers 9.

Stelt u zich dat voor. Een leeuw is op jacht. Hij jaagt een groot dier op. Hij springt die buffel op de nek. Hij slaat zijn klauwen in het vel van dat wanhopige dier. Hij zet zijn tanden in de hals van het beest. Het dier valt. De leeuw rukt het bloederige vlees uit het stervende dier. En hij vreet zich vol tot hij helemaal genoeg heeft. Dan gaat hij een eindje verderop liggen. Hij knippert genoeglijk met z'n ogen. Hij zit lekker vol. Hij lijkt net een spinnende poes. Je zou zo naar hem toelopen en hem aaien: 'poes... poes'. Maar er is niemand die dat in zijn hoofd haalt. Niemand durft in de buurt te komen. Zo sterk, zo machtig, zo onaantastbaar is Juda - als een leeuw na het neerslaan van de vijanden.

Dat ziet de oude Jakob als Juda's toekomst: hij slaat al zijn vijanden neer. En als je in de bijbel leest, zie je dat later de koning uit Juda het volk verlost van al zijn vijanden rondom. Dat is de leeuw uit Juda. Dat is koning David die Israël rust geeft van al zijn vijanden. Hij verslaat de filistijnen en al de andere vijanden bij duizenden, ja, bij tienduizenden tegelijk. Hij regeert op de Sion. David is de koning van Juda.

En dan - gebeurt het. Als David koning is, komen al de stammen - al zijn broeders - om hem te prijzen en te loven: "Juda, u zullen uw broeders loven". Ze komen vragen of David koning over hen wil zijn. Dit is de koning die God heeft gegeven. En onder deze koning uit Juda komt er een goede tijd voor heel Gods volk.

Kent u de geschiedenis van David, de koning uit Juda? Veel mensen hebben er moeite mee. Het is nogal bloederig. Vijanden worden bij duizenden verslagen. Vrouwen en kinderen worden prooi van het zwaard. 'Moet je daar nu blij om zijn? Is dat de geweldige koning van God? Een leuke jongen, die David'.

Hoe leest u de bijbel? Er wordt veel gevochten in het Oude Testament. David is inderdaad de leeuw met bloed om de bek. Maar waarom moet er gevochten worden? Is dat omdat God dat zo leuk vindt? Nee, we kennen onze God wel anders. Waarom is dat dan?

Dat is God in Zijn liefde. Dat is Zijn zorg voor de wereld. DAT IS ZIJN WEG NAAR CHRISTUS. Het gaat om de komst van Christus in het Oude Testament. Treedt God hard op tegen de vijanden? Ja, maar wie goed leest, leest van Zijn liefde.....

Dat was het eerste punt van de preek over de weg naar Christus. Het tweede gaat over de regering van Christus.

2. De regering van Christus

We zagen in punt één dat de stervende Jakob vanuit de verte koning David op de troon ziet komen. De leeuw uit Juda verliest nooit. David onderwerpt veel volken. Hij is de leeuw met bloed aan de bek.

Waarom moest dat zo bloederig toegaan - vragen wij? Vindt de HERE dat allemaal goed? Ik wil u vragen een tekst in 1 Kronieken op te zoeken, hoofdstuk 22, verzen 6-8, om te zien hoe de HERE vanuit de hemel daar over denkt.

[ Lezen: 1 Kronieken 22: 6-8 ]

Hier lezen we iets van de houding van de HERE Zelf tegenover al dat bloedvergieten door David, de leeuw van Juda. God ziet dat als harde noodzaak. Het is nodig dat de tegenstand van de vijanden overwonnen wordt. Het was nodig, maar het is niet Gods doel. God is op weg naar een andere tijd. Hij wil vrede geven.

Dat wordt ook in vers 10 van onze tekst duidelijk. Eerst ziet Jakob in de toekomst hoe David op de troon de macht heeft... en houdt. "De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heerserstaf tussen zijn voeten...". Hij ziet als het ware de koning op de troon zitten. Hij regeert. Hij heeft de staf in de rechterhand. Dat is het teken van Zijn koninklijke waardigheid3.
Maar de koning is tegelijk de bevelhebber van het leger. De staf is ook de "heersersstaf". Daar wordt de commandostaf mee bedoeld. De koning is ook de generaal. Hij voert de legers aan. Er moet gevochten worden. Volken moeten onderworpen worden. Het is de strijd van de HERE Zelf.

Dat is nodig, maar: dat is niet Gods doel. Let u er op dat Juda de heerser blijft, alleen de manier van regeren wordt anders. Dat ziet vader Jakob ook: "De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heerserstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn".

Met "Silo" wordt de grote Zoon van David bedoeld: Jezus, de Christus. Wat dat woord "Silo" exact betekent is niet duidelijk. Daar zijn vele boeken over vol geschreven - zou een leraar van mij zeggen. Maar het is wel duidelijk dat het gaat over de Koning uit Juda die allen zal overtreffen. Het gaat hier over Jezus Christus, de Leeuw uit Juda, die zal regeren over heel de wereld. DIT GAAT OVER DE REGERING DOOR CHRISTUS.

Nu geen bloedbad meer - nou, er vloeit wel bloed, maar dat is het bloed van deze Koning Zelf. In het boek Openbaring kunt u lezen dat de Leeuw uit Juda heeft overwonnen. Johannes ziet Hem in de hemel. Maar als je goed toekijkt, zie je dat Hij ook het Lam is, dat staat als geslacht. Hij geeft Zijn eigen bloed - tot vrede van de volken4.

"... en aan Hem is de gehoorzaamheid van de volken...". De volken gaan naar Hem luisteren, die vrede brengt in heel de wereld. Zij buigen voor die macht - die niet de macht van geweld is, maar de macht van de liefde. Ze bukken door het zwaard, dat niet meer het zwaard van bloed is, maar het zwaard van de Geest. Dat is het Koninkrijk van onze Here Jezus Christus.

Waar zie je dat nu? Waar wordt de regering van deze Leeuw uit Juda nu zichtbaar? Waar gaan de volken naar hem luisteren? Dat zie je in de kerk.

De kerk is Zijn werk. Daar zie je Zijn Koninkrijk. Daar komen mensen samen die luisteren naar Zijn Woord. En luisteren betekent dan niet alleen horen, maar ook doen. Het gaat om gehoorzaamheid.

Hoe staat u tegenover zijn woorden? Wat voert in uw leven de boventoon? Is het gehoorzaamheid? Of is er meer eigenwijsheid? Hoe staat u tegenover de koning uit Juda?

Kom - geef u gewonnen. Wie tegen Hem zich verhardt vindt de Leeuw op zijn weg. Maar wie tot Hem komt, vindt Hem als Lam geslacht - tot vergeving van al je zonden. Kom, luister naar Hem. Hij zoekt uw vrede. Buigen is moeilijk. Maar buigen voor Hem maakt je voor eeuwig rijk.

Dat was het tweede deel van de preek. Ik geef u nog een keer de samenvatting:

Jakob zegent Juda met Christus. Het gaat in deze zegenspreuk van de stervende Jakob over: 1. De weg naar Christus; 2. De regering van Christus - en nu:

3. De zegen door Christus

Dat lezen we in Genesis 49: 11-12: ...
[ Lezen: Genesis 49: 11-12 ]

Soms gebeurt het dat iemand een open haard (of: barbecue) niet aan kan krijgen. Hij heeft papier nodig. Stel dat iemand vraagt om een briefje van honderd om het vuur mee aan te maken - wat denkt u dan? U zult denken dat hij niet goed wijs is: 'dat doe je toch niet met een briefje van honderd?!'. Daar hebt u gelijk aan. Maar: als iemand zo iets doet, moet hij wel heel veel briefjes van honderd hebben. Hij moet dan wel heel erg rijk zijn.

Zo'n overvloed aan rijkdom ziet Jakob ook als Silo - dat is: Jezus Christus - komt. "Hij zal zijn ezel aan de wijnstok binden en het jong van zijn ezelin aan de wingerd". Nou: dat doe je toch niet?! Stel dat zo'n sukkel van een ezel die kostbare wijnstok omtrekt?!
Dat maakt niet uit. Er zijn dan zoveel wijnstokken, dat 't niet uitmaakt. Het is een tijd van rijkdom. Ja, de tijd van de Messias is de tijd van overvloed. De wijnstokken geven veel vrucht. Er is wijn in overvloed. Er is zoveel wijn, dat men het overal voor gaat gebruiken, zelfs om je kleren in te wassen: "Hij zal zijn kleed in wijn wassen en in druivenbloed zijn gewaad". Er is overvloed. Er is vreugde. DAT IS DE ZEGEN VAN CHRISTUS.

Jakob ziet stervend het paradijs komen. Maar het gaat niet om die welvaart op zich. Het gaat niet om die rijkdom alleen. Het gaat om Hem van wie dat allemaal komt. Het gaat om Silo, dat is: om de Heiland Zelf. Hij Zelf staat in het middelpunt. Hoe zal Hij daar in zijn schoonheid staan...

" Hij zal donkerder van ogen zijn dan wijn en witter van tanden dan melk". Hij is prachtig om te zien. Hij is om verliefd op te worden. Hij is de prachtige prins uit Juda.

Zo ziet Jakob de tijd van Jezus. Het is een tijd van overvloed. Dat gaat over onze tijd. Wie gelooft in Jezus, beleeft die rijkdom. Door Hem gaan de schatkamers open. Hij geeft vanuit de hemelse schatkist overvloed. Hij zegent ons met Zijn rijkdom. Dat weet een ieder die de beleving van het geloof kent.

Waar gaat het in het geloof om? Geloof je om van Hem te profiteren? Gaat het je alleen maar om Zijn paradijs? Nee, wie leert geloven, krijgt een band aan Hemzelf. Hij wordt - zeiden ze vroeger - je liefelijk en beminnelijk. Je gaat van Hem Zelf houden. Je leeft voor Hem - niet omdat het moet, maar omdat Hij het waard is. Hij is zo goed, zo mooi, zo heerlijk - Hij is de prachtige prins uit Juda.

Hoe ver bent u in het geloof? Staat u nog ver van Hem af of kwam U al tot Hem? Wilt u alleen maar Zijn gaven aanpakken of bent U Hem Zelf al om de hals gevallen? Geloven is Jezus zien. En Jezus zien is van Hem houden. To know You is to love You - U te kennen is van U te houden.

Zie, Uw Heiland. Zie Hem in Zijn schoonheid staan, omstraald door morgenlicht, voor Vaders aangezicht. Dat is Silo, de leeuw uit Juda. Zouden we van Hém niet houden?

"... heel de hemel wijd
weerkaatst zijn heerlijkheid".

Amen.


1 Genesis 29: 35
2 Genesis 38
3 Psalm 45: 6
4 Openbaring 5: 5

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar