Gaaf (Deel 2: Kunnen wij leven net als Jezus? Zo volkomen heilig?)

Thema:

Kunnen wij leven net als Jezus? Zo volkomen heilig?

Tekst: Zondag 14 H.C. óf Filippenzen 2: 5
Tekstgedeelte(n):

Genesis 1: 1-3, Genesis 26-31
Filippenzen 2: 5-18
(Zondag 14 H.C.)

Door: Ds. Ton de Ruiter (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen)
Gehouden te: Enkhuizen op 22 april 2001
Opmerking TdR: De preken in deze serie geven een onder ons wat onbekende boodschap van de Bijbel door. Ze gaan over gewoon echt en gaaf christen zijn (met een volkomen toegewijd hart leven voor de Here). Hoewel beide preken zelfstandig gelezen kunnen worden, is deel 2 als vervolg op het eerste deel aan te raden. Waarbij deze preek ook te gebruiken is als Catechismuspreek bij Zondag 14 H.C.
1: Gaaf 1 - Wat is een gewone echte / gave christen?
2: Gaaf 2 - Kunnen wij leven net als Jezus? Zo volkomen heilig?

Aanwijzingen voor de Liturgie

 1. Votum en zegengroet
 2. Ps. 99: 1-4
 3. (Morgendienst: Wet)
  (Morgendienst: Ps. 99: 8)
 4. Gebed
 5. Lezen: Genesis 1: 1-3, Genesis 26-31
 6. Lied 30: 5 (Genesis 1 wil ons brengen tot aanbidding en vertrouwen)
 7. Lezen: Filippenzen 2: 5-18
 8. Lied: 30: 7 (Onze grote God wil nieuwe krachten geven)
 9. Tekst: Zondag 14 H.C. óf Filippenzen 2: 5
 10. Preek
 11. Gez. 5: 2, 4, 9
 12. (Middagdienst: Geloofsbelijdenis: belijdenis van Athanasius art. 27-40)
  (Middagdienst: Gez. 13: 2, 4)
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Ps. 105: 19-21 (Het ware hemelse brood en het levende water is Christus; vreugde toen al bij Israël; hoeveel temeer bij ons).

Kunt u leven als Jezus? Zo volkomen heilig?

Nee, zeggen wij al gauw. Wij zijn zondig. In ons zit de neiging om God niet lief te hebben en niet naar Hem te luisteren. En u hebt gelijk. Onze zondige aard zit in ons. Dat noemen we onze oude natuur, onze oude mens. En die raak je bij je dood pas kwijt. Maar die naam oude mens geeft al aan dat er iets nieuws is gekomen. En de vraag is nu: moet die oude mens de baas zijn of blijven in ons leven?
Het antwoord is: JA, TENZIJ je echt in Jezus gelooft, dan hoeft het niet meer.

Denk even terug aan de schepping. God maakte de wereld; en ook de mensen, naar zijn beeld en gelijkenis. Ze leken dus op God - niet in hun uiterlijk, maar in hun manier van doen, denken en voelen. Tegelijk moesten ze dat nog meer worden. De mensen zouden God al meer leren kennen en zo ook al meer op Hem gaan lijken. Ze zouden al meer Gods liefde leren en zelf ook al meer leren liefdevol te zijn - net als God.
Over rechtvaardigheid en barmhartigheid zouden ze leren denken zoals God. Ze zouden al meer één worden met God. Ze waren het al maar dat zou tegelijk nog groeien.
Net zoals soms een kind op z'n vader lijkt en dingen precies hetzelfde doet en bij het opgroeien dat al meer gaat doen. 'Hij is sprekend z'n vader, maar wordt het al meer', zeggen we dan.
Zo was het Gods bedoeling met de mens.
God had alles zeer goed geschapen. Er was geen gebrek, zonde of verkeerdheid. Er moest nog heel veel geleerd en ontwikkeld worden - maar het was al zeer goed.
Net zoals je naar een baby kijkt en kunt zeggen: wat ziet zij / hij er gaaf uit. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat de baby voor altijd baby blijft. Groei en ontwikkeling horen te komen. Ook al is de baby gaaf, hij moet verstandig worden, leren lopen, praten, lezen, nadenken, leren verantwoordelijkheid te dragen, enzovoort.
Zo ook Adam en Eva - zij begonnen net te leven in Gods wereld, en moesten nog leren verantwoordelijkheid te dragen - ook leren bewust te kiezen voor trouw aan de Here God. Al lerend en verder levend zou de band met God hechter, sterker worden.

Maar helaas - toen God hen een klein oefeningetje gaf om te leren kiezen - toen ging het al mis. In plaats van de Geest van God meer ruimte te geven in hun denken en in hun hart, gaven ze hun hart aan de duivel. Ze luisterden naar zijn leugens en zeiden tegen de Here: we vertrouwen U niet meer. We denken dat we er beter van worden als we naar de slang luisteren - we willen onze eigen baas worden en zelf bepalen wat goed en verkeerd is.

Terwijl de Here God had gewaarschuwd: als je van die boom eet, zul je sterven. Dan laat je Mij los en gaat mijn Geest uit je hart. Zo raakten de mensen de Heilige Geest kwijt. En toen kon de mens niet meer echt een beeld van God zijn. De liefde was immers weg. Zonder Gods Geest word je egoïstisch in je denken. En egoïsten kun je niet vertrouwen. Kijk, Adam en Eva zoeken gauw bladeren om kleding te maken, want ze waren ineens bang voor elkaar. Terecht - want moet je horen wat Adam tegen God zegt: die vrouw daar, die u mij gegeven hebt (voel je de afstand?), die vrouw daar, die heeft mij verleidt en mij laten eten van die boom. Adam, de egoïst. Fijne man. Hij mist nu de Geest van God. Hij beschadigt nu de huwelijksrelatie.
En Eva zegt: "ja, Here God, ik heb wel gegeten van die boom, maar die slang die u gemaakt hebt, die liet mij eten". Ook zij probeert haar eigen schuld weg te praten en een ander de schuld te geven. Maar dat kan natuurlijk niet. In plaats van tegen de slang te zeggen 'hou je bek, zwijg leugenaar, kwaadspreker van God', heeft zij naar de slang geluisterd en toen de vrucht geplukt en gegeten. Helaas, zij is ook niet eerlijk meer; een bange egoïst is ze geworden die zich wil schoon praten.

Adam en Eva hebben de Heilige Geest niet meer en kunnen die dus ook niet doorgeven aan hun kinderen. En daarom worden al hun kinderen en alle mensen geboren met een gebrek aan liefde in zich. Het egoïsme zit in je genen: zelf baas willen spelen.
Natuurlijk, vanuit onszelf willen we best een ander dienen, maar hoeveel - dat zullen we zelf beslissen en niet God. Iedereen wil wel van anderen houden en hen dienen, ...voorzover ieder dat zelf wil. Naar Gods geboden luisteren - prima - maar voor zover het mij goed lijkt.
Gij zult niet doden - natuurlijk doe ik dat niet. Ben jij gek.

Neem nou onze regering - hoe die er aan werkt allerlei wetten te maken waarin zonden gewoon geregeld worden (abortus, homohuwelijken, euthanasie). Misschien herinnert u zich nog hoe minister Borst sprak nadat de euthanasiewet aangenomen was. Dat was toch te gek. Mogen we dan niet op haar schelden? Op deze regering? Ja toch...
Ook veel christenen hebben geen goed woord voor onze paarse regering over. En het is ook erg wat er gedaan wordt. Maar... ik vraag in zulke gesprekken nogal eens: heb jij ook nog meelij met deze mensen? Zij zijn - net als wij allemaal - onderweg naar Gods troon. En ze zullen voor God moeten verantwoorden wat zij gezegd en gedaan hebben. Vreselijk lijkt me dat. Hebt u / jij al voor haar gebeden? Ja, inderdaad, net zoals Jezus aan het kruis bad voor die moordenaars, die Hem veroordeelden en hem kruisigden. Doe jij net als Jezus? Dankzij de Heilige Geest in jou? Of... laat je de oude mens de leiding?

Iemand schreef mij, dat hij het nu wel erg moeilijk vond om voor onze regering te bidden. Maar waarom toch? Hebben we niet steeds meer redenen om voorbede te doen? Borst, Kok en anderen in onze regering, ze gaan een verschrikkelijke toekomst tegemoet, als ze zich niet bekeren. Bidt voor alle mensen zegt Paulus in 1 Timoteüs 2, juist ook voor overheidspersonen - vooral om hun eeuwig heil.

Deze mensen hebben geen vergeving van zonden - en hebben niet de Heilige Geest in zich. Zij houden Jezus niet vast. Dan weten WIJ toch wat er gaat gebeuren.
Praat over zulke mensen eens met ontferming bewogen. Met liefde die om hen kan huilen. Toen Jeruzalem Jezus uitspuugde, huilde Hij: ach Jeruzalem, ik heb u zo graag willen redden, maar u hebt niet gewild. Nu komt Gods verschrikkelijke straf over u. Vrouwen van Jeruzalem, huil niet over Mij, maar over uzelf en uw kinderen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God, als je zijn liefde afwijst.
Zo kijkt Jezus vandaag ook naar de paarse ministers en naar velen om ons heen. Hoe kijken wij? Jij, u?

Alleen maar kritiek hebben en negatief over zulke mensen spreken is geen kunst - dat kunnen veel ongelovigen ook. Maar wij zijn toch anders? Wij kennen Jezus!
Uit liefde daalde Hij, de Koning van hemel en aarde, uit de hemel neer en werd een mens, zoals u, jij en ik. Hij wilde een broertje zijn, ook van minister Borst en Kok en van alle andere goddelozen. Hij zocht zondaren, ja ook hoeren en tollenaars, op om hen te vertellen dat er redding is. Hij stak zijn hand uit, bad voor hen, had hen lief.

Dit is nou typisch God: zichtbaar en tastbaar in een menselijk lichaam. Jezus. Het Woord van God werd vlees en bloed. Jezus kwam voor een bedorven goddeloze mensheid. Opdat iedere zondaar die gelooft in Hem van z'n egoïsme bevrijd zal worden en weer kan gaan leven voor God. Hij biedt vergeving én de Heilige Geest als gaven.

In Jezus is God zichtbaar geworden - zijn wijsheid, liefde en waarheid, Gods genade werd tastbaar, levend op aarde.
Alle schuld van de hele mensheid nam Hij op zich en droeg de straf. Voor alle beledigingen die Hem en zijn Vader aangedaan zijn door alle eeuwen. De schuld voor het zovaak egoïstisch kapot maken van de schepping, van het door God zo mooi gemaakte milieu; voor het egoïstisch kapot maken van allerlei relaties, in huwelijken, gezinnen, tussen volken en stammen. De schuld voor alle ruzies en oorlogen - nam Jezus op zich. Hij droeg de straf, opdat ieder die in Hem gelooft vergeving zal ontvangen.
En zijn leven - zijn volmaakte leven van de wieg tot zijn graf bedekt al jouw zonden, jouw onvolmaakte leven.
Zo volbracht Hij alles voor mij. Dat mag iedereen zeggen die Jezus als Heer erkent.

Zo maakt Hij ons tot kinderen van God. Maar uiteraard niet om ons nu verder niets met ons te doen. Een vieze pan maak je ook schoon om er daarna weer eten in te kunnen koken. Een fles of pot spoel je schoon om hem daarna weer te kunnen vullen.
Zo maakt Jezus ons schoon door de vergeving en door zijn volmaakte leven op onze rekening te zetten. Zo maakt Hij ons schoon - opdat God ons nu weer zal vullen met de Heilige Geest. Zodat Gods wet in onze harten geschreven wordt - de liefde (= de samenvatting van de wet) wordt dan in ons lijf beheersend. Dankzij de Heilige Geest in ons kunnen we echt kiezen: of ons laten regeren door onze oude zondige natuur óf door de Heilige Geest; door ons egoïsme óf door de hemelse liefde.
Voor die keus staan we allemaal steeds weer - ook als je bijvoorbeeld praat over paarse regeringspersonen of over welke mens ook.

Jezus werd mens en liet in zijn doen en laten zien wat liefde is. Hij gaf zijn bloed voor ons en geeft ons nu ook alles om te leven naar Gods wil, in de liefde. Als je dat gelooft, ga je anders doen. Dankzij Jezus, die bij je is en je alles geeft om als een ander, vernieuwd mens te praten en te doen. Geloof je het? Vertrouw je op Jezus? Die naast je staat, overal! Door dit geloof geeft Hij jou al meer van zijn Geest.

En natuurlijk weet Jezus ook wel dat onze oude, zondige mens nog in ons zit. Maar Hij zegt: "Ik ben bij jou, om je te helpen. Vraag me maar om hulp en kies ervoor te doen wat God wil; Ik zal je helpen. En je zult er nooit slechter van worden".

Kunnen wij als kind van God leven - zoals Jezus - heilig?
We moeten zeggen: alleen aan de hand van Jezus kunnen wij onze oude mens de baas, onszelf verloochenen. Door de kracht van zijn Geest gaan we Hem en God de Vader meer gehoorzamen dan onze zondige aard. Door het geloof.
Het is kerstfeest geweest en daarna Goede Vrijdag en Pasen. Jezus heeft echt alle verleidingen die op Hem afkwamen weerstaan en overwonnen. Ook Hij moest zijn eigen wil verloochenen, zijn leven zelfs prijsgeven. Ook Hij moest met al zijn kracht zich beheersen om niet andere wegen te gaan dan God vroeg. Zijn lichaam wilde niet dood en niet naar het kruis. Net zo min als ik dat zou willen. Maar Hij dwong zich al biddend de weg naar het kruis te gaan (Getsemane); Hij koos zo voor de liefde voor God en voor zondaars.
En Hij vraagt die keus nu ook van ons in onze situaties. En we kunnen het, want Hij is bij ons om ons te helpen. Hij wil het willen en werken in ons geven. Als wij het geloven - Hem vertrouwen.

Jezus werd mens. Het Woord werd vlees en bloed. Gods liefde en de trouw aan God werden allesbeheersend in een menselijk lichaam. In Jezus.
Maar na Pasen en Pinksteren komt Jezus weer vanuit de hemel met de Heilige Geest. Ook in ons wil het Woord nu vlees en bloed worden. Jezus naast ons - wil ons de Heilige Geest in onze harten geven om de liefde te laten heersen, net als bij Hem. Als we Hem maar vasthouden door het geloof. Door het geloof.

Kan ik leven zoals Jezus? Zo volkomen heilig?

Wie gelooft in Kerst en Pinksteren moet erkennen: Ja, dat kan. Dankzij de vergeving van zonden en door geloof. Door het geloof dat Jezus bij me is en in me is. Met Paulus zeggen we: Ja, ik vermag alle dingen, door Hem die mij kracht geeft; in wie ik geloof.
En als je dit bedenkt, ga je heel serieus bidden: Heer, kom mijn kleingeloof te hulp. Want als we echt geloven dat we één zijn met Jezus, dan zal de liefde al meer beheersend worden en zullen wij al meer beelddragers en gelijkenissen van God zijn en daarin groeien.

Ga bij jezelf na, wat belemmert mij in dit geloof? En praat daar met anderen over en vraag mogelijk hulp bij elkaar om belemmeringen weg te nemen of om samen stimulansen in te bouwen in je leven.
Want Jezus werd zichtbaar echt een mens naar Gods beeld en gelijkenis. En dankzij de vergeving van zonden kunnen ook wij sinds Pasen en Pinksteren groeien in de eenheid met deze Jezus en echt onder zijn leiding leven.

Kerst zegt: Gods Zoon kwam in een menselijk lichaam.
Pinksteren zegt: Gods Geest komt nu in het lichaam van iedere zondaar die gelooft.
Zo worden wij weer mensen, die echt weer beeld en gelijkenis van God zijn. "Herschepping" noemen we dat. Dit evangelie is echt een KRACHT TOT BEHOUD. Laten we dit evangelie steeds weer geloven en zo Gods kracht aan ons laten werken.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar