Samenvatting bij: Christus schakelt zijn kerk in bij het beheer van het heil

Thema: Christus schakelt zijn kerk in bij het beheer van het heil
Tekst: Zondag 31 H.C.
Tekstgedeelte(n):

Jesaja 22: 15-22
Hebreeën 12: 1-17
Zondag 31 H.C.

Door: Ds. H. Pathuis (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Oldehove)
Gehouden te: Oldehove op 19 september 1999
Groningen-West op 14 november 1999
Behoort bij preek: Zondag 31-2

Is het wel een gelukkige greep geweest: een catechismuszondag over de sleutels van het Koninkrijk der hemelen als slotstuk van het gedeelte over de verlossing?
Een sleutel opent toch niet alleen, maar doet ook de deur dicht.
Past de tucht in het gedeelte van de verlossing?

Christus schakelt zijn kerk in bij het beheer van het heil

  1. door de verkondiging van het heilig evangelie
  2. door de bediening van de kerkelijke tucht

1. In Jesaja 22 gaat het over twee "sleuteldragers": Sebna en Eljakim.
Dat waren heel belangrijke mensen: zij legden contact met de koning.
Als de sleuteldrager opent, dan sluit niemand. Sluit hij, niemand opent.
Vergelijk dit met Openbaring 3: waar Jezus Christus zegt dat Hij is "de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent."
Niemand komt tot de Koning dan door Hem = niemand komt tot de hémelse Koning dan door Hem.
CHRISTUS schakelt ménsen in bij het gebruiken van de sleutels.
Door de prediking van het evangelie komt de hemelpoort dichtbij.
Wie dat evangelie aanvaardt, ziet de poort geopend.
Wie dat verwerpt heeft geen toegang tot de Here.

2. Tucht heeft uiteindelijk hetzelfde doel als het evangelie, namelijk de vrede met God.
Daarvoor wordt de zonde bestreden. Die wil overal binnendringen en doorvreten.
De tucht is als het ware Gods dijkbewaking voor zijn kerk.

Ook nu dus schakelt Christus mensen in.
Hebreeën 12: 14: Jaagt met z'n allen naar de vrede en naar de heiliging zonder welke niemand de Here zal zien.
Verantwoordelijkheid dus voor elkaar.
"Ziet erop toe", staat in Hebreeën 12: 15, "dat niemand verachtere van de genade"
Dat dient de vrede en de opbouw van de gemeente (zie vervolg van Hebreeën 12: 15 "ziet erop toe, dat niemand verachtere van de genade,... en er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichtte."


Vragen die kunnen helpen bij het verwerken van de preek en gesprek erover

Lees voor 'je' desgewenst 'u'.

1. Wat was voor jou de boodschap van de preek?

2. Waarin heb je de HERE en zijn werk beter leren kennen?

3. Wat heeft in de preek je vertrouwen op God versterkt?

4. Verandert de preek je kijk op jezelf, je naaste of je omgeving?

5. Welk deel van de preek sprak je speciaal aan? Waardoor kwam dat?

6. Wat zou je van deze preek in het gebed brengen?

7. Hoe was je luisterhouding en hoe droeg dat bij tot (niet) goed landen van de preek?


Leesrooster

Maandag: Openbaring 3: 7-13 Uiteindelijk is Christus de grote Sleuteldrager.

Dinsdag: Matteüs 16: 13-20Christus legt zijn discipelen de sleutels in handen Johannes 20: 19-23Hij zendt zijn apostelen er met de sleutels op uit.

Woensdag: Lucas 15: 1-10'Tucht' komt van een woord dat 'trekken' betekent. Het is dan: terug-trekken naar Christus, naar het heil. Om buiten het bereik van het dodenrijk te houden (vergelijk Matteüs 16: 18). Daarvoor moet je soms 'zoekacties' op touw zetten.

Donderdag: Matteüs 18: 12-18 Wat vind je van de opdracht van Christus om elkaar aan te spreken? Handel je ernaar? Waarom wel / niet? Hoe zou je het zelf vinden als je terecht gewezen werd?

Vrijdag: 2 JohannesAmbtsdragers met een vervalst evangelie moeten worden afgewezen.

Zaterdag: 2 Korintiërs 5: 17 - 6: 2Het woord van een betrouwbare ambtsdrager moet je niet naast je neerleggen, maar nú aanvaarden. Morgen kan het te laat zijn.

{jaar}2001; ?> {footer}