Preekbegeleider en Leesrooster bij: God kiest zich een volk...

Thema: God kiest zich een volk...
Tekst: Romeinen 9
Tekstgedeelte(n): Jesaja 51: 1-5
Jesaja 51: 11-12a
Romeinen 9: 1-5
Romeinen 9: 6-29
Door: Ds. J. Hagg (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Zwolle-Zuid)
Gehouden te: Zwolle-Zuid op 15 januari 1995
Behoort bij preek: Romeinen 9

1. Inleiding: Een bijzondere uitnodiging...
- dia's op de basisschool: 'Klaagmuur' naast 'Graftuin'
- in het spanningsveld 'Kerk en Israël'
- Paulus' zending: met het oog op het behoud van zijn volksgenoten (11: 14)
- Gangbare gedachte: jood én christen zijn gaat niet samen.

2. Programma voor de komende weken
- kunnen we verder komen met onze vragen door het lezen van Romeinen 9-11?
- 'Israël één van de vele?' 'speciale verwachtingen?' 'twee wegen?'
- leeswijze: geen 'hobby van Paulus'; vanuit Romeinen 8: 29-30, de gulden keten van het heil maakt God ook waar voor Israël. (Dordtse Leerregels 1: 7-9)

3. Paulus' sterke inzet (vers 1) en emotie (verzen 2-3)
- vertrouwen ze hem anders niet?
- scherpe kritiek op de synagoge (bijv. 1 Tessalonicenzen 2: 14-16) gepaard met spreken over 'broeders' (vers 3). Vgl. Lucas 15: 11-32.
- draaft Paulus door in zijn 'aanbod' (vers 3)? Vgl. Exodus 32: 32 v.v.
- wat doet het ons als we zien hoe 'onze oudere broer' zich verhardt?
- Paulus preekt niet in de trant van 'de Goerees'. Integendeel.

4. Schets van de bevoorrechting van Israël door de HERE. (verzen 4-5)
- NB! Hij spreekt in tegenwoordige tijd.
- aanneming tot zonen: vgl. Exodus 4: 22, Jeramia 31: 9, 20
- het laatste voorrecht is de proef op de som: ja of nee tegen Messias Jezus

5. Elke Israëliet die Jezus als zijn Redder aanvaardt is een levend bewijs dat God zijn eensgegeven Woord trouw blijft (vers 6)
- maar het is niet alles goud wat er blinkt (vgl. 2: 28-29)

6. de geheimvolle geschiedenis van Gods soevereine verkiezing (verzen 7-13)
- de zoon van de belofte (Izaak) boven de zoon van de berekening (Ismaël)
- het mag ons bevrijden van aktivisme: of God zijn doel bereikt hangt niet van mensen en hun prestaties af.
- 'kinderen van het vlees' (wien Abrams bloed door d'adren stroomt) (vgl. 1 Korintiërs 10: 18) zijn nog niet automatisch 'het Israël Gods' (Galaten 6: 16)
- het gevaar van verbondsautomatisme; onderkennen wij dat scherp?
- Voorbeeld: Mozes, middelaar van het oude verbond (Exodus 33: 11) en toch....

7. Hoe reageren wij op de vragen die wij krijgen bij Gods beslissingen?
- Paulus aanvaardt ze eenvoudig en leidt ons tot aanbidding ervan (11: 33)
- moeite met '...Ezau heb Ik gehaat?' (vers 13) (vgl.Genesis 25: 23, Maeachi1: 2-3, Dordse Leerregels 1:10)
- en Farao? (vers 17) Wat is de verhouding menselijke verantwoordelijkheid en Gods vrijmacht? Ootmoedigheidstest...voor ons net zo goed.
- God gebruikt Farao's verharding voor een positief doel
- Zo ook Israëls verharding.

8. Samenvatting: hoe kiest God zich een volk?
- Door zijn beloftewoord (9), volgens zijn verkiezend voornemen (11), uit kracht van zijn vrije ontferming (16): niet achter terug te vragen!
- Vrijmachtig stelt Hij in zijn dienst: de verdrijving van Ismaël (8), de achterstelling van Ezau (12), de verharding van Farao (18), de verwerping van een deel van Israël.
- Zo ontstaat in Paulus' dagen een gemengde gemeente: christenen uit de joden en de heidenen: zo blijft het.
- Schriftbewijs Hosea 2: 22b en 1:10b en Jesaja 10: 22-23 en 1: 9.
- Wees dankbaar voor Schriftgeleerde Paulus: hij leert ons God kennen zoals Hij soeverein zijn heilsgeschiedenis bestuurt.

9. Terug naar de dia's van groep 4...
- Israël zien brengt tot gebed voor hen die Jezus nog niet (willen) (er)kennen als hun Verlosser: Hij is de Messias, Koning van Sjaloom - Hij is de Zoon van God.

Gesprekspunten zijn tussen de bedrijven door al gegeven

Suggestie leesrooster

1. Deuteronomium 7: 7-11 (bij vers 4)
2. Filippenzen 3: 4-9 (bij vers 5)
3. Genesis 25: 19-34 (bij vers 7)
4. Genesis 17: 1-14 (bij vers 8)
5. Obadja (bij vers 13)
6. Exodus 33: 12-23 en 9: 13-35 (bij verzen 16-17)
7. Handelingen 28: 11-31 (bij verzen 25-29)

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar