Inleiding op en historisch overzicht bij de prekenserie Jeremia

Thema: Jeremia
Tekstgedeelte(n): Deel 1: Jeremia 1
Deel 2: Jeremia 2: 1-13
Deel 3: Jeremia 20: 7-18; Zondag 10 Heidelbergse Catechismus
Deel 4: Jeremia 33: 1-18; Zondag 11 Heidelbergse Catechismus
Deel 5: Hebreeën 8; Jeremia 31: 31-34
Deel 6: Jeremia 48: 1-10, Jeremia 48: 25-31, Jeremia 48: 40-47; Zondag 12 Heidelbergse Catechismus
Door: Ds. J. Haveman (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Hattem-Noord)
Gehouden te: Roodeschool, 11 augustus - 15 september 2002
Opmerking RJCV:

De prekenserie Jeremia bestaat uit:
Deel 1: Jer01 - Taak en roeping van een profeet
Deel 2: Jer02v13 - Blijf bij de Levensbron!
Deel 3: Zondag 10-2 - Gods voorzienigheid, zelfs in Jeremia's ups and downs
Deel 4: Zondag 11 - Verlost! (Voorbereiding viering Heilig Avondmaal)
Deel 5: Jer31v31-2 - Een avondmaalsmeditatie (Avondmaalsoverdenking)
Deel 6: Zondag 12-2 - Profetendienst!

Alle delen uit deze serie zijn ook zelfstandig te lezen.
Deel 4 kan gebruikt worden als voorbereiding op de avondmaalsviering (te lezen een week voorafgaand aan de avondmaalsviering).
Deel 5 is bedoeld als overdenking te lezen voorafgaand aan of volgend op de avondmaalsviering.

Extra: Bijbelleesrooster bij de prekenserie Jeremia.

Beste internetter,

Het is goed uit alle bijbelboeken te preken, ook uit die waar je misschien niet gelijk aan denkt. Telkens weer blijkt hoe ongelooflijk veel schatten er in opgeborgen liggen. Zo ook in het boek Jeremia, hoogst actueel op heel veel punten voor onze eigen tijd. Een boeiende en tegelijk tragische persoon, die ondanks alles het goddelijk licht mag laten schijnen. De serie is voorzien van een bijbelleesrooster.

Jan Haveman
7 december 2002, Roodeschool

Historische gegevens rond de tijd van Jeremia

Voor dit schema is onder andere gebruik gemaakt van de commentaren van dr. B.J. Oosterhoff (COT, 1990) en dr. A. van Selms (POT, 1972).

722

Het Tienstammenrijk (Israël) wordt in ballingschap naar Assur gebracht.

640-609

Regeerperiode van koning Josia van Juda. Hij was een goede koning (2 Koningen 22-23) die reformatie en herstel bracht.

626

De Chaldeeër Nabopolassar roept zich uit tot koning van Babel en werpt het Assyrische juk van zich af.

609

Koning Neko van Egypte komt de Assyrische vorst te hulp en trekt daarbij over Judees grondgebied. Dit kan Josia niet tolereren. Hij sterft in de slag die hierop volgt, bij Megiddo. Jeremia zingt een klaagzang over Josia (2 Kronieken 35: 26) Josia's opvolger is zijn zoon Sallum, die vanaf dan Joachaz wordt genoemd. Hij regeert maar drie maand.

608

Joachaz wordt opgevolgd door zijn broer Eljakim. Hij wordt Jojakim genoemd en regeert tot 597.

605

Egypte wordt bij Karkemis vernietigend verslagen door de Chaldeeuwse legers onder leiding van Nebukadnezar, de zoon van Nabopalassar (Jeremia 46: 2). In dit zelfde jaar sterft Nabopalassar en wordt opgevolgd door Nebukadnezar.

601

Jojakim komt in opstand tegen het Chaldeeuwse tribuut; Nebukadnezar belegert Jeruzalem en onderwerpt Jojakim opnieuw (2 Koningen 24: 1, Daniël 1: 1).

598

Nogmaals verzet Jojakim zich tegen het Chaldeeuwse tribuut (Jeremia 6: 14 en Jeremia 14: 13).

597

Nebukadnezar slaat het beleg om Jeruzalem. Jojakim sterft (Jeremia 22: 19) en wordt opgevolgd door zijn 18-jarige zoon Jojakin (2 Koningen 24: 8). Deze wordt echter met veel andere belangrijke mensen naar Babel weggevoerd. Zijn drie jaar oudere oom Mattanja (wordt als koning Sedekia genoemd) wordt koning c.q. zetbaas van Babel (2 Koningen 24: 18).

588

Een derde beleg om Jeruzalem, nadat Sedekia zich liet meeslepen in een coalitie van Palestijnse Staten tegen Babel, met steun van Egypte (Jeremia 27). Nu breekt een verschrikkelijke tijd aan in de stad: in de 11/2 jaar dat de stad belegerd wordt breekt de pest uit en is er hongersnood.

586

Definitieve verovering van Jeruzalem; verwoesting van stad en tempel. Al het volk wordt in ballingschap naar Babel gevoerd. Alleen de allerarmsten mogen achterblijven. Ook Jeremia blijft in Juda. Gedalja wordt als landvoogd aangesteld, maar wordt na zeven maand vermoord vanwege heulen met de vijand. Uit angst vluchten de achtergeblevenen, tegen de wil van Jeremia, naar Egypte. Ze dwingen de profeet mee te gaan (2 Koningen 25, Jeremia 39-40, Jeremia 43: 6)

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar