Begeleider bij: "Wordt vervuld met de Geest" (Pinksteren)

Thema: "Wordt vervuld met de Geest" (Efeziërs 5: 18)
Tekst: Handelingen 2: 38-39
Tekstgedeelte(n): Handelingen 1: 4-5
Handelingen 1: 8
Handelingen 2: 1-18 en Handelingen 2: 36-40
Door: Ds. Ton de Ruiter (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen)
Gehouden te: Enkhuizen op Pinksteren, 3 juni 2001
Opmerking TdR voor preeklezers in de eredienst: U kunt ook zelf gewoon oproepen dat zij u -de preeklezer- bellen en dat u graag met hen hier verder over door wilt praten; dan mag u mijn persoon gewoon als achtergrond gebruiken als u met zaken / vragen blijft zitten.
Behoort bij preek: Han02v38

We hebben de Heilige Geest ontvangen. Maar zijn we vol van de Heilige Geest? Dat is immers de belofte van Pinksteren (zie Handelingen 2: 38-39; en daarbij Handelingen 1: 4-5, Handelingen 1: 8 en 2: 33).

Het is goed bij onszelf na te gaan of we vandaag vervuld zijn met de Heilige Geest (persoonlijk en als gemeente). Of we vol zijn van God / Jezus en beheerst worden door de Geest.

Zeven vragen / stappen naar de vervulling door de Pinkstergeest zijn (vanuit onder andere Handelingen 2):

  1. Vertrouwen we echt alléén op Jezus voor onze redding en niet op eigen werken (Handelingen 2: 36).
  2. Doen we onze (bekende) zonden weg? (de Heilige Geest en zonden kunnen niet samengaan)
  3. Komen we er (publiek) voor uit dat we voor God willen leven? (doop / belijdenis; Handelingen 2: 38)
  4. Geven we ons volledig over aan Jezus als onze Heer? (Handelingen 2: 36) (gehoorzamen in alles).
  5. Hunkeren / Verlangen we naar vervulling? (Handelingen 2: 37; zie verder Matteüs 5: 3, Matteüs 5: 6, Matteüs 5: 20; Johannes 7: 37-39).
  6. Bidden we steeds weer om vervulling door de Geest? (Handelingen 2: 39; verder Lucas 11: 13).
  7. Geloven we dat God geeft wat we bidden - ook al voelen of ervaren we het op dit moment nog niet (Marcus 11: 24; 1 Johannes 5: 14-15. Eérst geloven en vertrouwen - dan zien / ervaren!).

God wil dat we allen hiermee bezig zijn. Hij wil ons graag vervullen (zegt Pinksteren)!

Het is ook een opdracht voor ons allen: 'wordt vervuld met de Heilige Geest!' (Efeziërs 5: 18).

Laten we hier mee bezig gaan.

Graag bereid tot gesprek hierover en gezamenlijk gebed hiervoor.
Ds. Ton de Ruiter (tel. 0228 -321243)

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar