Samenvatting bij de preek De Here beschermt Zijn kinderen door Zijn knechten

Thema: De Here beschermt Zijn kinderen door Zijn knechten
Door: Ds. H. Drost (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Houten)
Gehouden te: Haren (1999)
Behoort bij preek: Gen28v12
Vertaling: Ds. H. Drost
Summary to the sermon The Lord protects His children through His servants

Introductie

Het is wel vaker in de geschiedenis van de kerk gebeurd dat engelen optraden om Gods kinderen te beschermen. Engelen zijn Gods dienaren die gestuurd worden om Zijn kinderen te beschermen. Daar gaat de preek over.

De Here beschermt Zijn kinderen door Zijn knechten

Dat zien we in het leven van

1. Jakob, Gods uitverkorene

Als God iemand kiest, dan leert Gods Geest je dat alles Gods werk is. Hij maakt je klein. Dat zien we ook in het leven van Jacob, Hij moet vluchten voor Ezau. God maakt hem klein. In die nacht in Bethel gebeurt wat de HERE Jezus later zo onder woorden brengt: "Ik zeg u dat hun engelen in de hemel - dat zijn de engelen van de kleinen - voortdurend het aangezicht zien van Mijn Vader die in de hemelen is".

Jakob ziet in zijn droom een verbinding tussen hemel en aarde. God zal waarmaken wat Hij belooft: "en zie - Ik ben met u en Ik zal u behoeden overal waar gij heen gaat en Ik zal u weer brengen in dit land, want Ik zal u niet verlaten totdat Ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd". Jakob krijgt een wegenwacht mee: Gods engelen. Waarom belooft God dit allemaal aan deze Jakob? Omdat God via hem de weg wil gaan naar de HERE Jezus, de grote Zoon van Abraham in wie God heel de wereld wil zegenen.

2. Jezus, Gods Zoon

Jezus zegt dat de discipelen "de engelen Gods zullen zien opstijgen en neerdalen op de Zoon des mensen". Met deze herinnering aan Bethel zegt Hij dat er steeds contact tussen de hemel en Hem zal zijn. Jezus noemt zich hier "de Zoon van de mens". Hij werd één van ons. Zal Hij ons dan wel kunnen redden? Ja, toch wel, want juist voor Hem staat de hemel open en staan legioenen engelen klaar, ook in Zijn lijden voor ons. Christus is na Zijn lijden de Heiland die troont in de hemel. Op aarde waren engelen Zijn steun, nu Zijn ze Zijn leger. Hij is de Heer van de hemelse legers.

3. De kleinen, Gods kerk

Er zijn engelen om ons heen. Dat is de les van Gods Woord. Denk aan de knecht van Elisa. Elisa zegt: "Vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn". Er is een hemels leger. En ze staan als een schildwacht om ons heen.

Gods wegenwacht gaat met ons mee. Als er gevaren dreigen van de kant van de slechte engelen, staan ze om me heen. Als er zorgen in mijn leven zijn, brengen ze die bij Vader boven. En als mijn tijd op aarde voorbij is, komen ze om mij te halen. Ik zal naar mijn Vader gaan als ik sterf.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar