Geestelijk strijden - Hoe doe je dat? (Deel 6: De helm van het heil geeft je een optimistische kijk!)

Thema: Neemt de helm van het heil aan / De helm van het heil geeft je een optimistische kijk!
Tekst: Efeziërs 6: 17a
Tekstgedeelte(n): 2 Korintiërs 1: 3-11
2 Korintiërs 9: 6-15
Efeziërs 6: 10-17
Door: Ds. Ton de Ruiter (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen)
Gehouden te: Enkhuizen op 30 maart 2003; Amsterdam-ZW op 10 augustus 2003
Benodigd: Optioneel: een echte soldatenhelm - om neer te zetten op een tafel of op preekstoelrand (begin preek)
Opmerking RJCV: De preken uit de prekenserie Geestelijk strijden - Hoe doe je dat? zijn afzonderlijk van de andere delen te lezen. De serie bestaat uit:
Deel 1: Efe06v10 - Hoe doe je dat?
Deel 2: Efe06v12 - Strijdt bewust als soldaat de geestelijke strijd
Deel 3: Efe06v14a - Leef met de waarheid - in geloof - dat maakt je vrij!
Deel 4: Efe06v14b - Doe je pantser aan - leef goed - dan ben je minder kwetsbaar
Deel 5: Efe06v15 - Wees als christen gericht op vrede
Deel 6: Efe06v17a - De helm van het heil geeft je een optimistische kijk!
Mogelijk worden t.z.t. meer delen toegevoegd.
Extra: Inleiding op de prekenserie Geestelijk strijden - Hoe doe je dat?
Begeleider: een A4-tje om na de dienst de gemeenteleden mee te geven als hulpmiddel om de christelijke positieve visie op lijden verder eigen te maken, te verhelderen en te versterken.

Aanwijzingen voor de Liturgie

Votum en zegengroet
Gez. 32: 1-5 (een belijdenis)
(Morgendienst: Wet)
Ps. 95: 1-5 (lofprijzing en oproep ons aan de leiding van die machtige God over te geven)
Gebed (om als schapen dichtbij de Here, als onze Herder, te blijven, gezien de waarschuwing waarmee Ps. 95 eindigt)
Lezen: 2 Korintiërs 1: 3-11 (Paulus heeft heel wat meegemaakt, maar ondervindt de winst ervan: vers 4 - ondervinding van Gods troost maakt hem tot nog betere trooster voor anderen).
Lezen: 2 Korintiërs 9: 6-15 (Zie Inleiding en afsluiting 2e schriftlezing. De afsluiting leidt tegelijk heen naar de volgende te zingen psalmverzen)
Ps. 73: 9-11
Lezen: Efeze 6: 10-17
Tekst: Efeze 6: 17a ("en neemt de helm des heils aan")
Preek
Lied 466: 1-3
(Middagdienst: Geloofsbelijdenis: Gez. 3 of Gez. 4)
Gebed
Collecte
Ps. 56: 3-4
Zegen

Inleiding en afsluiting 2e schriftlezing (2 Korintiërs 9: 6-15)

Paulus roept hier de Korintiërs op geld te geven voor de armen in Jeruzalem. Er heerst daar hongersnood en vervolging (Paulus prijst dus een collecte aan).
Dan zegt hij: ...
[ Lezen: 2 Korintiërs 9: 6-15 ]

Viel het u op hoe Paulus z'n best doet om te laten zien hoe rijk we zijn als gelovigen?
[ Lezen: verzen 8, 10-11 (gerechtigheid = nieuw leven, goede werken), vers 14 ('buitengewone genade, die op u rust' ]. Steeds het woord alles, allen, alle! Paulus struikelt haast over zijn woorden. Deze tekst - daar moet je eens een kwartier lang naar kijken en het tot je door laten dringen wat dit zegt. Zo rijk zijn we dus! Kijk allemaal nog even naar verzen 8, 10-11.
[ Even stilte houden - en het dan langzaam nog een keer lezen: 2 Korintiërs 9: 8; 2 Korintiërs 9: 10-11; 2 Korintiërs 9: 14. ]


Laten we over onze rijkdom zingen met Ps. 73. De dichter besefte eerst zijn rijkdom niet; geloofde wel, maar leefde eigenlijk als een blinde. Toen maakte God zijn ogen open en zag hij zijn rijkdom. Laten we met hem meezingen: Zingen: Ps. 73: 9-11.
[ Zingen: Ps. 73: 9-11 ]

Preek

De helm van het heil. Kijk een helm. [ Indien mogelijk een echte soldatenhelm laten zien ]
Dat is een mooi ding. Wanneer zet je die op? Niet als je gezellig gaat winkelen of theedrinken. Nee, zo'n metalen ding zet je op als er gevaren dreigen. Als je de kans loopt klappen van een stok of een zwaard op je hoofd te krijgen. Of als kogels rondvliegen; of puin of scherven bij bombardementen. We zien dagelijks soldaten op TV. Helmen op. Want ze zijn in de strijd.
En we voelen aan: soldaat zijn is echt niet altijd leuk. Je loopt echt gevaar.

Paulus zegt: alle gelovigen hebben zo'n helm nodig.
Nee, je hoeft hem niet altijd op te hebben. Maar hou hem wel bij de hand, paraat. Want je zit in een geestelijke oorlog. Er dreigt voortdurend gevaar. Hou de helm paraat, want er kan zomaar een aanval komen; soms heel onverwacht.
En we weten het allemaal uit ondervinding: ons leven loopt niet altijd gladjes en is niet altijd fijn. Ons leven kent teleurstellingen, zware tijden, moeiten. Nee, niet altijd. Maar ze kunnen er zomaar zijn. Een ziekte. Een ongeluk. Barsten in je geluk, zomaar ineens.

Paulus zegt dus duidelijk: voor een christen is het leven dus ook niet altijd leuk of fijn. Je bent soldaat van Jezus. Het leven is soms vechten.
Daarom hebben we een helm nodig (ja, een hele wapenrusting). Je hebt geen helm nodig als het pais en vree is. Paulus zegt dus: christenen, wees in dit leven voorbereid op strijd en moeiten. Verwacht het. En pak daarom de geestelijke helm aan en hou die bij de hand.

En wat is dan het mooie? Dit: het is een helm van heil, van de verlossing. Zet je helm op betekent dus zoveel als: weet dat je een verlost mens bent. Een kind van God. Een soldaat van Jezus. Weet dat Jezus bij je is en je helpt. Hij is met zijn macht bij je en met jou en met anderen bezig, zo zeker als je die helm op zet. Door die helm op te zetten kun je je hoofd beschermen tegen klappen en kogels. Dan kun je een hoop hebben.
Nee, zo'n helm zit niet altijd lekker. Je zet hem ook wel eens even af om je haren / hoofd te luchten. Maar hou hem bij de hand. Zodat als er gevaar dreigt je hem op kunt zetten en je hoofd beschermd is. Als je dan klappen op je hoofd krijgt, ben je niet gelijk uitgeschakeld, maar blijf je in dienst van Jezus actief, in de strijd voor Hem.

Laten we maar gewoon denken aan allerlei spannende momenten of tijden, als leed of verdriet dreigt of ons treft. Dan moet je goed weten wat je hebt aan de Here Jezus. Wie Hij is en wat Hij gedaan heeft en doet. Je moet weten hoe Hij bezig is en hoeveel Hij jou geven wil en geeft. Heil, genade, goedheid, alles wat nodig is. We lazen daarom net wat Paulus schreef aan de Korintiërs.
Mensen, weet hoe rijk we zijn met Jezus en alles wat Hij heeft. Leef niet als geestelijke armoedzaaiers. Jezus geeft ons ALLES in ALLE situaties zodat wij in ALLES AL het goede kunnen blijven doen. Ja, Hij wil ons in ALLE situaties zelfs VAN ALLES leren, zodat wij des te beter kunnen functioneren als soldaten van Jezus. Ja, Hij zal ALLES laten meewerken ten goede voor ons, opdat wij in ALLE goed werk OVERVLOEDIG mogen zijn en blijven.

Valt het u ook op dat Paulus zo positief spreekt over allerlei lijden en verdrietige dingen in dit leven? Hij ziet er altijd winst in. Zo heeft hij leren kijken en denken van de Here Jezus.
Paulus heeft zeg maar een positieve visie op leed en verdriet.
Nee, hij praat pijn en verdriet en zorg niet weg. Die zijn echt en vaak zwaar. Paulus weet er alles van. We lazen het. Bovenmate heeft hij geleden. Vaak op het randje van de dood geweest. Door ziekte, schipbreuk. Door steniging, vijanden, vervolging. Honger, dorst. Paulus weet echt wel wat een mens soms moet lijden en doorstaan.
Maar... hij heeft de helm van het heil op.
Hij kent Jezus, zijn Heer. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. En Jezus heeft ons lief. Mensen vertouw Hem dan. Zou Hij ook maar iets vervelends toelaten in jouw leven, als hij er geen voordeel in zag voor jou en voor anderen? [ Rustig nog eens herhalen! ]
Jezus hing voor mij aan het kruis. Als satan of wie ook mij dan kwaad wil doen - als een ziekte mij wil treffen - zou Jezus dat toelaten? Nee, natuurlijk niet. Tenzij... ja, tenzij Hij het positief kan gebruiken in mijn leven en in het leven van anderen.

Paulus weet hoe dat werkt. We lazen het. Hij is in allerlei zware moeiten geweest - in vieze smerige gevangenissen heeft hij gezeten. Maar door op zulke momenten zijn geestelijke helm goed op te zetten (en niemand kan dat verhinderen; dat doe je in je innerlijk, in je eigen denken), keek hij naar Jezus en naar God. En dan wist hij zich in de handen van Jezus, die machtige Koning Jezus, die echt alle macht heeft en echt zo ontzettend veel van ons houdt. En dan gaf Paulus zich over aan Jezus - 'Heer, U weet het, U gaat Uw weg met mij en ik vertrouw U dat U hier voordeel in ziet voor U, voor uw koninkrijk, voor mij persoonlijk en waarschijnlijk ook voor mensen om mij heen. Help me te leven tot Uw eer - ook in deze smerige gevangenis'.
En dan ondervond Paulus hoe hij getroost werd door de Here zelf.
Dat is de weg tot hemelse troost - tot hemelse vreugde in de grootste smarten.

En Paulus zegt: 'dat leerde ik in allerlei situaties - en de winst is, dat ik mensen in allerlei noden nu ook kan troosten met de troost die ik zelf vond en kreeg in allerlei noden'.
Eigenlijk zegt Paulus: 'ik tel mijn winst uit allerlei moeiten. Die moeiten en dat verdriet en die pijn hebben winst voor mij betekend'.
En vanuit die ervaring sluit hij om zo te zeggen vriendschap met het lijden wat hem overkomt. Hij zet de helm van het heil op en gelooft, weet: ook dit vervelende, dit kwaad wat mij treft - Jezus is er bij om er voor mij en anderen winst uit te halen.
En ook al zag Paulus zelf die winst nog niet - hij geloofde het. Ja, wist het zeker. Dat is net zo waar als 2 x 2 = 4! Want Jezus is machtig en Hij houdt van mij. Hij ging voor mij zelfs de hel in op Golgota - zou Hij me nu dan niet verzorgen naar lichaam en ziel? Zou Hij me nu dan in en door dit lijden heen willen zegenen. Natuurlijk wel. Paulus zette de helm van het heil op z'n hoofd en liet zijn denken dus door de verlossing van Jezus beheersen - door zijn band met die machtige Jezus, onze Heer, die zijn liefde voor ons echt overtuigend bewezen heeft.
Dankzij Jezus is God vóór ons - wat of wie zal tegen ons zijn?
Laat je niet inpakken door allerlei moeiten. Zet de helm van het heil op. Blijf ingepakt in de macht en liefde van Jezus.
Hij is mijn herder - mij ontbreekt niets. Dat is het geloof van Paulus. En dat geloof verkondigt hij. In feite Psalm 23 in Nieuw Testamentische woorden.
Want 'Gods buitengewone genade rust op u' (2 Korintiërs 9: 14). Geloof dat. Zet de helm van het heil op.

En Paulus weet waar hij het over heeft.
Heeft hij niet veel moeiten meegemaakt, geleden, in gevangenissen gezeten en zelfs in de arena met wilde dieren gevochten, schipbreuken meegemaakt.
Hij heeft persoonlijk zelfs een doorn in zijn vlees (een speerpunt kun je beter zeggen die af en toe in zijn lijf wroet), een engel van satan die hem slaat. Wat dat ook moge zijn (ziekte of vijanden). Paulus wilde er van af. Hij vraagt God er om. God heeft hem zoveel gegeven. Zou God hem hier ook niet van willen verlossen? Maar dan ziet hij de winst van die doorn en dan sluit hij vriendschap met die doorn - hij ziet dat het goed voor hem is en dat God hem er iets belangrijks mee wil leren. Hij accepteert dan die pijnlijke situatie, kwaal, of vijand, of wat het ook is. Hij wil leren wat God hem ermee wil leren.
Laten we dat lezen in 2 Korintiërs 12: 7-10 ... [ Lezen: 2 Korintiërs 12: 7-10 ]

Kijk, hier zie je hoe Paulus de helm van het heil op zet. Hij vraagt in vertrouwen aan God om verlossing. Tegelijk blijft hij vol vertrouwen ook open voor de vraag: wil de Here er misschien iets anders mee bereiken in mijn leven? En zo ja - dan ziet hij ook dat als heil, als bewijs van Gods goedheid. Hij aanvaardt dit lijden, deze vervelende doorn dan als uit Gods hand.

Dit ben ik en blijf ik me bewust: als ik zwak ben, ben ik machtig, sterk. Want dan is God mijn kracht. Zo gauw ik denk dat ik wel wat zonder God kan - dan wordt mijn eigen kippenkracht mijn sterkte en dan ben ik pas echt zwak.
Ziet u hoe belangrijk nederigheid is?
God weet en ziet hoe snel wij als zondige mensen hoogmoedig kunnen worden (zelfs een Paulus), zeker als we geestelijk mogen groeien. Daarom laat God heel vaak tegenstand of moeiten toe om ons nederigheid te leren. Wij mensen zijn vaak zo weinig nederig en luisteren vaak zo slecht. Zo zijn er allerlei lessen die God ons wil leren door lijden heen. Opdat wij Hem echt leren vertrouwen. In Hem ons heil al meer ontdekken en vinden.

Paulus wil ons een christelijke visie op lijden meegeven. Ik hoop dat u het begrijpt. Ik wil u straks graag nog een A4-tje erover meegeven om het persoonlijk of samen thuis u nog verder eigen te maken.
Want als je zo leert kijken met geestelijke ogen (met de helm van het heil op), ga je anders tegen moeiten aankijken die je meemaakt. Dan ga je ontdekken dat God je zelfs iets wil leren als je met een hamer op je eigen duim slaat (bijvoorbeeld zelfbeheersing; christelijk reageren). Dan leer je met Paulus zeggen: dat in moeiten zegen zit, dat ga je verwachten. Zo zeker als je de helm van heil op je hoofd hebt. Allerlei ellende bergt zegen in zich voor wie God liefhebben. Voor onszelf, voor mensen om ons heen, voor Gods koninkrijk. Want we horen bij Jezus!
We weten ook dat Jezus scherper ziet wat nodig is voor zijn koninkrijk dan wij. Ja dat Hij scherper ziet wat wij nodig hebben dan wijzelf. Hij ziet gevaren van geestelijke scheefgroei in ons hart beter dan wij. En Hij houdt van ons en neemt dan maatregelen als wij het gewoon via onze oren niet oppikken en leren. Dan schudt Hij ons weleens door elkaar. Gelukkig maar. Zo maakt Hij ons al wijzer en meer volwassen als geestelijke mensen. Of Hij rust ons meer toe als zijn medewerkers. Of zet ons in voor een bijzondere klus bij het bouwen van zijn koninkrijk.
Laten we ons maar echt aan Hem toevertrouwen. Net als Paulus.
Geve de Here dat wij de helm van het heil goed opzetten - steeds weer. Dan blijf je staan in alle gevechten. Ja, dan zullen we overwinnen. Besef: we zijn soldaten van Jezus. We leven ergens voor. Net als Hij.
En heerlijk - dat weten we ook: sterker dan de nood is onze Generaal, onze Helper, onze Here Jezus.
Hij geeft ons de overwinning. Ook over alle kwaad en onheil.
Hij zelf is in feite de helm van ons heil. Hij alleen kan ons beschermen en bewaren.
In Hem is al ons geluk, onze zekerheid, onze wijsheid en onze toekomst.
Heil en zegen voor nu en eeuwig. Ook in de grootste smarten.
Als wij de helm maar opzetten. En de hele wapenrusting aandoen.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar