Geestelijk strijden - Hoe doe je dat? (Deel 5: Wees als christen gericht op vrede)

Thema: Wees als christen gericht op vrede
Tekst: Efeziërs 6: 15
Tekstgedeelte(n): Romeinen 12
Efeziërs 6: 10-15
Door: Ds. Ton de Ruiter (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen)
Gehouden te: Enkhuizen op 5 januari 2003
Benodigd: Optioneel: soldatenschoenen - om neer te zetten op een tafel of op preekstoelrand (in 3e punt van de oproep van Paulus)
Opmerking RJCV: De preken uit de prekenserie Geestelijk strijden - Hoe doe je dat? zijn afzonderlijk van de andere delen te lezen. De serie bestaat uit:
Deel 1: Efe06v10 - Hoe doe je dat?
Deel 2: Efe06v12 - Strijdt bewust als soldaat de geestelijke strijd
Deel 3: Efe06v14a - Leef met de waarheid - in geloof - dat maakt je vrij!
Deel 4: Efe06v14b - Doe je pantser aan - leef goed - dan ben je minder kwetsbaar
Deel 5: Efe06v15 - Wees als christen gericht op vrede
Deel 6: Efe06v17a - De helm van het heil geeft je een optimistische kijk!
Mogelijk worden t.z.t. meer delen toegevoegd.
Extra: Inleiding op de prekenserie Geestelijk strijden - Hoe doe je dat?

Aanwijzingen voor de Liturgie

Votum en zegengroet
Ps. 18: 1
Wet
Ps. 18: 6 (David had pantser van de gerechtigheid aan - hij leefde als een rechtvaardige)
Gebed
Lezen: Romeinen 12
Lied 68: 2 (het licht van God straalt onder andere vanuit Romeinen 12 over ons leven. De oude Simeon begreep al dat er via Jezus een groot licht zou komen; laten we dat met hem meezingen).
Tekst: Efeziërs 6: 15 (context lezen: Efeziërs 6: 10-15)
Preek
Ps. 133
Gebed
Collecte
Ps. 122: 1, 3
Zegen.

Oproep van Paulus: Wees een soldaat - een geestelijk goede soldaat.
Doe aan:

 1. De gordel van de waarheid om je middel: zie de werkelijkheid altijd zoals die is, dat betekent: kijk met geloofsogen: God is Koning en jij bent nooit alleen. Jij en Jezus zitten aan elkaar vast, éénheid; Hij helpt je in de strijd tegen satan. Dit 'zien' maakt je wijs en sterk. Leef, denk, handel vanuit de waarheden van het evangelie.
 2. Het pantser van de gerechtigheid om je bovenlijf. Wees geen halve christen, maar kies voor een radicaal christenleven met Jezus naast je. Leef zoals God wil door de kracht van Jezus. Dan kunnen mensen je niet beschuldigen. Dat werkt als een pantser. 'Welzalig is de man / vrouw die wandelt in de weg van de Here' (Psalm 1). Ook Jezus zegt: 'wie mijn woorden hoort en ze doet, bouwt zijn levenshuis op de rots. En wie de gerechtigheid niet doet, zal instorten'. Leef net zoals bijvoorbeeld de oude Zacharias en Elisabet. Van hen lezen we (Lucas 1: 6): 'zij waren beiden rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden van God, onberispelijk'. Zij hadden en hielden het pantser van de gerechtigheid aan.
 3. Nu als derde: je geestelijke schoenen aandoen: stevige soldatenschoenen. [ Eventueel de meegebrachte soldatenschoenen voor de dag halen en neerzetten op een tafel of op preekstoelrand. ]
  Belangrijk. Want er liggen weleens scherpe dingen op de grond. Scherven van aardewerk of doornen of iets anders. Met blote voeten of lichte schoenen raak je zomaar gewond. En met een snee in je voet sta je minder stevig. Paulus zegt: zorg dat je niet zwak komt te staan. Want dan... neemt de duivel je zomaar te grazen.
  Doe stevige geestelijke laarzen aan. Zorg dat je geschikt blijft voor de strijd. Dat is jouw verantwoordelijkheid. God reikt je (ook) de schoenen aan!
  Satan wil ons graag een beschadiging laten oplopen. Hij legt graag glasscherven of splinters of punaises voor onze voeten. Hij wil dat we niet meer zo goed lopen als kinderen van God. Pas op, zegt Paulus: trek goede schoenen aan!
  Hij noemt ze de 'schoenen van de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede'.
  Dat is een mond vol.

Duidelijk is al wel dat het evangelie ons vrede wil geven.
Duidelijk is ook, dat satan probeert steeds weer onvrede te zaaien. Bijvoorbeeld door gebeurtenissen die pijn doen, die ons prikkelen en waardoor we de vrede soms zomaar wat kwijtraken.
Pas op. Let op dat je de vrede vasthoudt met al je kracht. Als je dat niet doet ben je als een soldaat met gewonde voeten - dus erg kwetsbaar.
Nogmaals: JIJ BESLIST of je als soldaat in de geestelijke strijd goed functioneert - door onder andere goed te letten op de vrede of door daar niet op te letten.
Wees bereid je in te zetten voor vrede. Wees altijd daarop gericht. Leef volgens het evangelie, dat hier 'evangelie van de vrede' genoemd wordt.
Dat evangelie mag in jouw leven en in jouw gemeente niet maar een mooi verhaaltje zijn. Laat de praktijk in jouw leven en in jouw gemeente vrede ZIJN. Vrede als werkelijkheid. God wil dat geven. Wees van jouw kant ook bereid daarvoor het vuur uit je soldatenkisten te lopen. Doe daarom die schoenen aan.
Wat betekent dat nu in de praktijk?
Dat je je steeds inzet voor de vrede, voor liefdevolle verhoudingen.
Als jij zelf onvrede gezaaid hebt - doe alles om de vrede weer terug te winnen. Erken dan royaal schuld, wat jij fout deed - vraag vergeving - verzoen je met elkaar.
Doe alles om verstoringen in relaties weg te werken.

En als anderen onrecht deden of jou beledigden of kwetsten of met iets scherps pijn deden - waardoor spanning ontstaat of geruzie of verdeeldheid - doe je soldatenschoenen stevig vast en stap er op af! Zie daarin satans aanval! Hij wil graag dat er onvrede is in de kerk en in jouw leven. Want als onvrede gaat heersen of geruzie of afstandelijkheid, dan gaan mensen zeggen: dat evangelie gaat wel over vrede, maar het is maar schijn en theorie. Waardeloos. Kijk maar naar die christenen en naar die kerk.
Voel je: er staat ook hier weer veel op het spel.
De kerk en christenen zijn een pijler, reclamezuil van de waarheid; leesbare brieven. Aan de kerk en kerkleden zal de wereld zien dat het evangelie 'werkt' en echt is. Zo wil Jezus werken. Daarom geeft Hij ons de wapenrusting, dat is de kracht van de Heilige Geest.
Werk als een goed soldaat met Christus mee, zo horen we ook hier.

In onze tekst horen we in feite de zaligspreking van de Here Jezus: 'Zalig de vredestichters'. Zij die er op uit zijn vrede te maken of te herstellen in de praktijk van alle dag en van alle relaties, die in dit leven zomaar verstoord kunnen worden. Satan doet zijn best om dat te bereiken. 'Zalig de vredestichters - want (zegt Jezus) zíj zullen kinderen van God genoemd worden'.
Door wie? Door God, en ook door de mensen! Kijk, dat zijn echte kinderen van God.

Vrede op aarde. Engelen zongen ervan in de kerstnacht. De Bijbel is er vol van. Vrede met God en vrede tussen mensen onderling. God, Jezus en de Heilige Geest zetten zich daar voor in. Jezus maakt mensen vergevingsgezind, zodat ook wij gaan bidden voor mensen die ons vervolgen en kwetsen, voor onze vijanden. Jezus deed het ons voor aan het kruis. En Hij geeft door zijn Geest ons kracht ook zo te doen. Zo worden wij vredestichters.

Paulus roept:

Wees als christen gericht op vrede

Naar twee kanten:

 1. Gericht op vrede met God
 2. Gericht op vrede met elkaar

Dán sta je sterk en blijf je staande in de strijd.

1. Gericht op vrede met God

Let op, dat er geen onvrede in je hart groeit tegenover God: opstandigheid of boosheid. Doordat je bijvoorbeeld niet tevreden bent met de gaven die God jou geeft, of over je karakter, of over je leven of over de situatie waarin Hij jou plaatst. Als zulke onvrede er is - geef er eerlijk aandacht aan. Druk dat niet weg. Praat er over met anderen. Trek ook dan om zo te zeggen de soldatenschoenen aan. Zoek de doorwerking van het evangelie van de vrede in je eigen leven. Want anders duurt het maar even en je kunt niet meer lopen als soldaat. Vraag gauw hulp aan broeders, zusters, ambtsdragers. Want als je in je hart moppert op God, ga je innerlijke de vrede, rust en troost missen, die Christus steeds wil geven en die je zo nodig hebt.
Innerlijke onvrede of boosheid - blijf er niet in je eentje mee worstelen. Zoek maten - als een goed soldaat - maten om je te helpen. Anders krijgt de vijand je te pakken. Zie toe dat in je hart de vrede met God blijft. Trek je schoenen goed aan. Zoek met inzet Gods vrede in je hart.

Hoe velen lijden niet aan onvrede met God? Omdat ze denken dat Hij niet goed voor hen of anderen zorgt. Met als gevolg: neerslachtigheid. Hoe velen lijden niet aan onvrede met zichzelf? Met als gevolg: minderwaardigheidsgevoelens.
Trek je vredeschoenen aan. Leer je opnieuw of voor het eerst overgeven aan Koning Jezus. Aanvaard de misschien moeilijke taak en plek die Hij je geeft. Geef je leven als een offer aan de Here (zoals Paulus zegt). Vertrouw Hem als jouw Generaal. Vraag wijsheid om op jouw plek, in jouw situatie te doen wat tot zijn eer is: het goede, welgevallige en volkomene. Wees daar een goed soldaat (Romeinen 12: 2).
Koester geen gedachten hoger dan bij jou passen (Romeinen 12: 3; Romeinen 12: 16). Erken Jezus als jouw Generaal. Hij geeft ook jou jouw plek en wil dat jij Hem daar dient met de gaven die Hij jou geeft.
Niets is zo frustrerend als een soldaat die voortdurend iets anders wil dan de Generaal wil. Frustrerend, voor jezelf, maar ook voor Hem.
En satan lacht dan. Hij zal altijd weer proberen onvrede te brengen in ons hart over onze Generaal. Want daardoor worden wij minder bruikbaar en minder inzetbaar voor Jezus.
Doe steeds weer je geestelijke soldatenschoenen aan. Bewaar of hervind de vrede in je hart. Persoonlijk en samen met je broeders en zusters. Let daarop bij jezelf en bij elkaar.

2. Gericht op vrede met elkaar

Maar ik denk dat Paulus vooral het oog heeft op de onderlinge vrede.

Daar gaat het veel over in de brief aan de Efeziërs. God maakt zijn gemeente tot een eenheid. Van Joden en heidenen - en verder van mensen van allerlei soort - armen en rijken; knappen en minder knappen; vakmensen en ex-prostituees; noem maar op. Samen één lichaam, onder één Hoofd.
Samen beheerst door één Geest.
Maar in zo'n club mensen kan zomaar door iets onvrede ontstaan, ruzie of verdeeldheid. De gemeente is kwetsbaar. Daarom: let op, hou je laarzen aan. Zet je in voor de vrede. Wees liefdevol, vergevingsgezind, helder - praat dingen uit. Opdat de vrede niet beschadigd wordt.

Dien elkaar met liefde. Wees afkerig van het kwade en gehecht aan het goede (Romeinen 12: 9).
Dus als je iets goeds ziet bij anderen: zeg maar: goed zo! Maar als je iets kwaads ziet, spreek die ander ook aan, met liefde. Dien elkaar en de gemeente. Opdat we samen één blijven onder ons ene Hoofd.

Vrede, eenheid in de gemeente. Dát bewijst voor iedereen dat het evangelie werkt en echt is.
Laten we ons daarom voornemen echt de geestelijke soldatenschoenen aan te houden. Wees bereid alle onvrede of begin van onvrede weg te doen. Als jij gekwetst of gepasseerd wordt door iemand - ga het eerlijk uitpraten. Trek je niet terug. Ga niet mokken. Geef satan geen ruimte in jouw leven en zo in jouw gemeente door onvrede.

Als een broeder en zuster tegen jou zondigt, jou verdriet doet, pijn doet, beledigt, benadeelt - ga heen, praat er over onder vier ogen - dat beveelt de Heer Jezus (Matteüs 18: 15). En als het niet lukt, vraag een broeder en zuster om u te helpen. Zet u krachtig in om de onderlinge relaties open en goed te houden. Als je het erbij laat zitten, bederf JIJ ZELF mee de gemeenschap der heiligen en ben je net zo schuldig als degene die tegen jou zondigde.
Waak voor de eenheid en vrede. Doe de schoenen van bereidvaardigheid voor het evangelie van de vrede niet uit. Je verzwakt jezelf én je gemeente als je op blote voeten gaat lopen.

Inzet voor elkaar. Trouw aan elkaar. Liefde voor elkaar. Eenheid en eensgezindheid, vrede. Deze zaken behoren de kenmerken te zijn van de gemeente van Christus. Zo is de kerk een hoopgevende gemeenschap voor de wereld.
Hebt u en heb jij het daar veel voor over? Hebt u en heb jij de schoenen van de bereidvaardigheid stevig aan?

Eenheid, eensgezindheid, vrede. Maak dat helder zichtbaar!
Onder andere door nooit onnodig of makkelijk kerkdiensten te verzuimen en andere activiteiten van de gemeente. Eensgezind optrekken - zoveel mogelijk. Met inzet. Allemaal! Weg met vrijblijvendheid of met het wat vrijblijvend lid zijn aan de rand van de kerk.
Zullen we die schoenen van de bereidvaardigheid stevig aantrekken, om de eenheid en vrede meer en goed zichtbaar en ervaarbaar te maken?
Misschien vind jij twee diensten op een zondag of andere activiteiten niet zo nodig - maar wees nou eens bereid die tweede of extra mijl mee te gaan met je broeders en zusters. Uit liefde.
Weet je wat het gevolg daarvan zal zijn?
Wij zullen allemaal veel meer opmerken dat we een eenheid zijn. En anderen ook. Niet in theorie, maar echt, metterdaad. Heerlijk, wat een eenheid. Wat een trouw aan elkaar.
Natuurlijk zijn er verschillen in beleving en mag je daarover praten. Dat kan en mag echt heel verschillend zijn. Maar samen gaan en blijven we op weg - elkaar vasthouden, naast elkaar als leger. De eenheid van de gemeente is kostbaar in de ogen van Jezus, en daarom toch ook voor ons?!

We doen de schoenen aan en tonen grote bereidheid om elkaar te dienen - heel consequent. Niet een beetje, maar gewoon helemaal. Ook in het meedoen en in het kerkbezoek en allerlei activiteiten.

Niet alleen een bepaalde kern in de gemeente, maar ieder gemeentelid krijgt deze geestelijke schoenen voor vrede en eenheid aangereikt om in te lopen. Jezus houdt ze je voor met de opdracht: "trek aan"! Ook u en ook jij. Je krijgt ze van Jezus.

Mijn broeder en zuster, vandaag wil ik u allen graag daartoe oproepen.
Laten we het samen-gemeente-zijn erg belangrijk vinden. Ook al voel jij het niet als zo erg belangrijk. De Here vindt het erg belangrijk. Daarom u toch ook! En jij!

Zullen we ons voornemen allemaal stevig in onze - door God gegeven - schoenen te gaan staan? In deze geestelijke schoenen van de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede?
Ik vraag het u in Jezus' Naam. En Jezus zegt: Ik verwacht dit van jullie! Van jullie allemaal. Niemand uitgezonderd. En Ik, Jezus, beloof: dan zal Ik jullie allen laten groeien in eenheid en eensgezindheid, in liefde en vrede. En zo zal Jezus je al meer blij maken met de kerk.
Dat mag je verwachten.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar