Geestelijk strijden - Hoe doe je dat? (Deel 2: Strijdt bewust als soldaat de geestelijke strijd)

Thema: Strijdt bewust als soldaat de geestelijke strijd
Tekst: Efeziërs 6: 12
Tekstgedeelte(n): Efeziërs 1: 13
Efeziërs 1: 14
Efeziërs 1: 15-23
Efeziërs 6: 10-13
Door: Ds. Ton de Ruiter (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen)
Gehouden te: Enkhuizen op 15 december 2002
Opmerking RJCV: De preken uit de prekenserie Geestelijk strijden - Hoe doe je dat? zijn afzonderlijk van de andere delen te lezen. De serie bestaat uit:
Deel 1: Efe06v10 - Hoe doe je dat?
Deel 2: Efe06v12 - Strijdt bewust als soldaat de geestelijke strijd
Deel 3: Efe06v14a - Leef met de waarheid - in geloof - dat maakt je vrij!
Deel 4: Efe06v14b - Doe je pantser aan - leef goed - dan ben je minder kwetsbaar
Deel 5: Efe06v15 - Wees als christen gericht op vrede
Deel 6: Efe06v17a - De helm van het heil geeft je een optimistische kijk!
Mogelijk worden t.z.t. meer delen toegevoegd.
Extra: Inleiding op de prekenserie Geestelijk strijden - Hoe doe je dat?

Aanwijzingen voor de Liturgie

Votum en zegengroet
Lied 87: 1-5
(Ochtenddienst: Wet)
(Ochtenddienst: Ps. 85: 3-4)
Gebed
Lezen: Efeziërs 1: 13; Efeziërs 1: 14; Efeziërs 1: 15-23
(enige opmerkingen hierover - zie bij de preek)
Ps. 31: 11 (God prijzen), 8 (strijden hoort erbij)
Tekst: Efeziërs 6: 12 (context lezen: Efeziërs 6: 10-13)
Preek
Lied 96: 1-4, 10
Ps. 31: 14 (God geeft wapenrusting en zo nieuwe krachten)
(Middagdienst: Geloofsbelijdenis: (bijvoorbeeld:) Gez. 3)
Gebed
Collecte
Ps. 73: 10-11
Zegen

Opmerkingen voor na de schriftlezing

Vers 13: "ook gij"

Dus niet alleen Paulus en de zijnen (daarvoor heeft hij het steeds over 'ons' - hij bedoelde alle christenen; om dat te onderstrepen: 2x: ook gij/jullie (zo beginnen verzen 13 en 14).
Alles wat in het voorafgaande gezegd is, geldt ook voor alle kerkleden in Efeze - dat mag en behoort hen te brengen tot loven en danken. Tot enthousiasme over hun leven (over Gods liefde).
Het is goed om je geregeld te bedenken hoe rijk je bent. (Lees thuis Efeziërs 1 nog eens en tel dan eens hoe vaak er staat 'in Hem' of 'in de geliefde' of 'in Christus')

Vers 13: "In Hem"

Dat betekent: aan Christus verbonden zijn, in zijn lichaam opgenomen, in zijn zorg, liefde, en wijsheid. We praten maar niet over Hem, of weten iets of veel over Hem - NEE WE ZIJN in Hem. Hij is om ons heen. We zitten vast aan Hem. En Hij staat met de vergeving klaar, met zijn Geest, met zijn kracht en hulp. Hij helpt ons om te leven voor Hem als echte volgelingen, als echte levende christenen. Hij is er vóór ons. Wij zijn in Hem - dat is: Hij wil er vóór ons zijn tot in eeuwigheid. Hij wil één zijn met ons.
Hij in ons - wij in Hem. Eenheid. Met wie ben je één?

Met Hem die de dood overwonnen heeft, die satan overwonnen heeft. Met Hem, die sterker is dan alle verleidingen. Wijzer dan de hele wereld bij elkaar. Liefdevoller dan wie ook op aarde (Hij bleef het aan het kruis). Trouw aan ons tot in de hel. Hij had alles voor ons over. Wij zijn in ZIJN krachtenveld / invloed. Geloof dat en leef in dat geloof. Dat merk je dan ook. In vers 14 staat dat we ook verzegeld zijn met de Geest van Jezus. Die is gegeven als een onderpand. Dat merk je natuurlijk. Net als wanneer je een cd-verzameling bestelt, dan krijg je soms alvast de eerste. De rest volgt. In-Christus-zijn merk je. Hoe? Waaraan merk je het? Lees vers 15... [ Lezen: Efeziërs 6: 15 ]
Geloof - vertrouwen - Hem Koning laten zijn; liefde voor Hem boven alles, plus liefde voor je naasten. Daar merk je het aan. Je denkt niet meer in de eerste plaats aan jezelf, eigen belangen.
Paulus dankt voor wat hij van Gods werk, van de Heilige Geest bij hen merkt.
Maar tegelijk bidt hij om groei voor de Efeziërs; om meer van God (Efeziërs 6: 16-17). Meer vol worden van Hem. Want het eerste begin smaakt naar meer!
Mijn broeder en zuster, is dat bij u en jou ook zo? Zo ja: gefeliciteerd. Zo nee - dan is het de vraag of je al wel wedergeboren bent (geef je over aan de Here Jezus en aan zijn leiding, helemaal. Dan is de wedergeboorte een feit en ga je het wonder in je leven van verandering meemaken; heel concreet en ook merkbaar: ik begin echt te leven voor Hem!).

Vers 18: "zodat gij weet"

Dat betekent: niet alleen met je verstand, als een theorie, maar uit ondervinding!

Vers 19

Die grote (opstandings)kracht (vers 20) heeft invloed, verandert ons (vruchten van de Geest).
Geloof dat je één bent met Christus. Dat blijven geloven is de strijd in ons leven.

Preek

In hoofdstuk 1 vertelt Paulus over onze rijkdom. Dít is het grote geheimenis van de gemeente: wij zijn in Hem en Hij is in ons.
Even vergelijking: met Kerst kwam Jezus op aarde (Immanuël - God met ons). Maar na Goede Vrijdag, Pasen en zijn Hemelvaart is Hij sinds Pinksteren weer op aarde (God met ons - Immanuël). Laten we dat Pinkster-Kerst noemen!


Nu in Efeziërs 6 zegt Paulus nadrukkelijk: 'mensen - weet dat de mooie realiteit van Pinkster-Kerst niet het enige is in je leven. Er is ook een vijand: de duivel. Die probeert je te verleiden. Het is oorlog, jij moet je als soldaat gedragen!'.
En zolang het oorlog is, is het een / de kernopdracht voor alle christenen: strijdt; volhardt; overwin; wees krachtig in de Here; geloof!

Thema:

Beste gelovigen, strijdt bewust als soldaat de geestelijke strijd

  1. Waardoor je het kunt
  2. Waarom je het moet
  3. Hoe je het doet

1. Waardoor je het kunt

Kunnen we het? Ja! Hoe dan?
Antwoord: Efeziërs 6: 10: Wees krachtig 'in de Here'. Dat betekent: wees je bewust wie bij jou is (geloof!)
'En wees krachtig in de sterkte van zijn macht'. Dat betekent: besef, geloof, weet hoe machtig Hij is, die bij jou is!
Tegelijk moeten we beseffen: Hij is niet alleen machtig, sterker dan welke vijand ook en in staat alle situaties te beheersen en tot een goed einde te brengen. Maar... Hij houdt ook van jou! Dat is ook heel belangrijk.
Daardoor weet je: Hij, die zo machtig is, wil bij je zijn en je helpen en zich voor jou inzetten.

Mijn broeder en zuster: Hij houdt van u. Van jou! Echt. Van ons allen.
Hoe ik dat weet? ...
[ Lezen: Johannes 3: 16 ]
[ En lees het nu nog een keer, maar vul nu je eigen naam in: ]
Alzo lief had God... [ naam - die hoort ook bij die wereld ], dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat als... [ naam ] in Hem gelooft, ... [ naam ] niet verloren gaat maar eeuwig leven zal.

God is liefdevol - Hij gaf zijn Zoon voor jou persoonlijk. Geloof dat, dat is: ga in zijn liefde staan!
Jezus is vol liefde - Hij deed alles ook voor jou persoonlijk. Geloof dat, dat is: geloof dat Hij jou zo verregaand liefheeft. Hij die alles overwon: de duivel, de verleidingen, de satan, de dood!
Wees sterk, krachtig in de Here, kies voor dit geloof.
Niet alleen denken aan wat Hij deed (2000 jaar gelden) - maar dat Hij NU zich inzet! Hier!
Hij is naast jou, in jou! Hij die sterke Jezus. Jij bent 'in Hem'.
Omstandigheden kunnen droevig, verbijsterend zijn. Maar: met Psalm 23 zeggen we: al ga ik door een dal van diepe duisternis, de Here is mijn herder, mij ontbreekt niets!

Psalm 23 is hetzelfde als Efeziërs 6: 10: beiden zijn een strijdkreet of strijdlied. Woorden van geloof (van vertrouwen op Hem ín jou - Pinksterkerst). Hij is machtig en houdt van je!
Efeziërs 6: 10 is een opdracht die alleen door geloof uit te voeren is. Anders kan het niet.
Vandaar: doe die wapenrusting aan: wees je bewust dat Christus jouw kleding, jouw pantser is, jouw helm, jouw zwaard, jouw kracht. Hij in mij en ik in Hem. Een éénheid.
Uw, jouw en mijn identiteit is: Hij en ik samen één. Ik nooit los van Hem. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: dit is ons geheim, onze kracht; de werkelijkheid in ons leven. Ik wou dat alle christenen dit echt geloofden. Hoe vaak heerst er op dit punt ongeloof!
Zó alleen, door dit te geloven, kun je geestelijk vechten. Zó kan het! Door Hem, in jou.

Beste gelovigen, strijdt bewust als soldaat de geestelijke strijd.

2. Waarom je het moet

Nou, simpel: als je het niet doet, kom je om! Wie niet wil vechten verliest. Want de vijand vecht wel. Vers 11 noemt 'verleidingen van de duivel', en vers 12 noemt allerlei machten.
Kijk naar de opdracht in Efeziërs 4: 27... [ Lezen: Efeziërs 4: 27 ]
(de duivel probeert steeds weer een voet binnen de deur van je leven te krijgen).
Hij is de vader van alle leugens, zegt Jezus. En Petrus zegt: Hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden (1 Petrus 5: 7-8).
Laten we nog een keer Efeziërs 6: 12 lezen: ... [ Lezen: Efeziërs 6: 12 ]

Satan heeft echt grote macht.
Wil ik u bang maken? Nee, de Bijbel. God zelf waarschuwt ons. En een gewaarschuwd mens telt voor 2 of voor 10.
Wie zich niet laat waarschuwen is dom en komt zeer waarschijnlijk om.
Geestelijk vechten is een must.

Hierover nog één opmerking: ieder gemeentelid is dus een soldaat. Samen zijn we een groot leger. Een sterk leger, ALS we bewust met die strijd bezig zijn. Niet een beetje, maar dagelijks - wees je bewust van de vijand.
Anders ga je er aan! En niet alleen jijzelf. Maar als in een leger een paar soldaten hun werk maar half doen, niet echt meestrijden - dan kan dat de ondergang van het hele leger betekenen.
Laten we daarom allen één zijn in de geestelijke strijd.

3. Hoe je het doet

Eerst even kijken naar de vraag: Hoe strijdt satan, de duivel?
Vers 11: verleidingen. Allerlei soorten en maten. Ook vaak op jouw persoon afgestemd.
Om zijn tactiek te herkennen een paar voorbeelden:

Hoe strijd satan?

Nee, ik zeg niet dat je zo alle depressiviteit kunt oplossen. Maar ga de strijd aan en herken de aanvallen. Herken de vijand die ons wil afhouden van een leven met Jezus en voor Jezus.
Hij wil ons zo graag down maken en ons daardoor verlammen.

Hoe vaak wil de duivel ons niet afleiden? Hij wil graag dat wij druk zijn, zodat we geen tijd denken te hebben voor gebed. Maar wat is het belangrijkste in jouw leven? Toch het contact met Vader en Jezus? Vol worden van Hem en je onder zijn leiding stellen. Anders loop je met al je drukte zomaar verkeerd.

Mijn broeder en zuster, jongens en meisjes: leg je Bijbel open bij Efeziërs 6: 10-12 in je kamer - in je werkkamer; of schrijf hem over en hang hem ergens op zodat je hem geregeld ziet. Ga bewust als een geestelijk soldaat in de strijd staan. Ik ben er van overtuigd dat velen van u veel meer overwinningen kunnen beleven dan ze nu meemaken. Als je satan gaat herkennen en zijn aanvallen. Hij probeert je zo vaak te verleiden. Op allerlei manier wil hij bewerken dat jij en u wat ongelovig leeft of wat ongehoorzaam of ontrouw bent. Daar is zijn lust en zijn leven.
Maar soldaten van Jezus herkennen hem en zeggen: "Nee, satan. Je zult me niet krijgen".

Mijn broeder en zuster, jongens en meisjes, Jezus wil je helpen. Echt. Hij wil dat wij de strijd kennen en herkennen. Hij wil ons zo overwinningen laten beleven. Daarom zegt Hij het via Paulus tegen ons. Ga er dan bewust mee bezig. Want het is echt waar: ... [ Lezen: Efeziërs 6: 12 ]

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar