Geestelijk strijden - Hoe doe je dat? (Deel 1: Hoe doe je dat?)

Thema: Geestelijk strijden - Hoe doe je dat?
Tekst: Efeziërs 6: 10-13
Tekstgedeelte(n): Efeziërs 1: 3-4
Efeziërs 1: 22-23
Efeziërs 2: 21-22
Efeziërs 6: 10-20
Door: Ds. Ton de Ruiter (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen)
Gehouden te: Enkhuizen op 8 september 2002
Benodigd: Optioneel: Een mooie plaat (of platen) van een soldaat van vroeger (eventueel op overheadprojector)
Opmerking RJCV: De preken uit de prekenserie Geestelijk strijden - Hoe doe je dat? zijn afzonderlijk van de andere delen te lezen. De serie bestaat uit:
Deel 1: Efe06v10 - Hoe doe je dat?
Deel 2: Efe06v12 - Strijdt bewust als soldaat de geestelijke strijd
Deel 3: Efe06v14a - Leef met de waarheid - in geloof - dat maakt je vrij!
Deel 4: Efe06v14b - Doe je pantser aan - leef goed - dan ben je minder kwetsbaar
Deel 5: Efe06v15 - Wees als christen gericht op vrede
Deel 6: Efe06v17a - De helm van het heil geeft je een optimistische kijk!
Mogelijk worden t.z.t. meer delen toegevoegd.
Extra: Inleiding op de prekenserie Geestelijk strijden - Hoe doe je dat?

Aanwijzingen voor de Liturgie

Votum en zegengroet
Ps. 90: 1, 3
Gebed
Inleiding en toelichting bij de schriftlezing (Lezen: gedeelten uit Efeziërs 1-3, Efeziërs 6)
Ps. 48: 1, 4 (Sion = de kerk is sterk en heerlijk als de Here er echt woont; als de kerkleden echt in geloof leven)
Lezen: Efeziërs 6: 10-20
Lied 96: 1, 5-9
Tekst: Efeziërs 6: 10-13
Preek
Lied 96: 1-4, 10
Geloofsbelijdenis
Ps. 147: 1, 7
Gebed
Collecte
Ps. 149: 2
Zegen

Inleiding en toelichting bij de schriftlezing

Even als schriftlezing een paar verzen om de toon van de brief te proeven. Paulus denkt over de gemeente op hoog niveau.
[ Lezen: Efeziërs 1: 3-4 ]

Dat betekent dat we echt wedergeboren moeten worden - dat we echt voor God gaan leven, niet half maar helemaal.
God wil dat bewerken door zijn scheppingskracht. Hij wil mensen zover brengen dat ze niet meer voor zichzelf of in zonden leven, maar dat ze met Christus opstaan in een nieuw leven. Nu al. Ja, Paulus ziet het gebeuren met mensen in zijn tijd en bij zichzelf.
Hij ziet hoe mensen door het evangelie veranderen. God werkt met grote kracht.
Overal ontstaan gemeenten. God geeft nieuw leven. Mensen krijgen hoop, moed, wijsheid. En ze gaan anders leven. Ja, als hemelburgers.
God maakt zondaren anders: heilig en onberispelijk; en zo wordt het eeuwige leven nu al zichtbaar - dankzij Jezus; door zijn Heilige Geest, die ons mensen vernieuwt.
Paulus bidt dan: "O God, dat dit werkelijkheid mag worden. Laat Christus en de Geest van Christus mij en heel de gemeente volledig beheersen". Dat is zijn verlangen.
En na dat gebed eindigt hij dan met een lofprijzing: hoofdstuk 3: 20-21 ...
[ Lezen: Efeziërs 3: 20-21 - nadrukkelijk lezen! ]

Paulus maakt mee dat veel heidenen tot geloof komen. Hij maakt mee hoe overal gemeenten ontstaan. Hij verbaast zich over de grote kracht van God die in de wereld werkt. God schept door het evangelie echt een nieuwe mensheid: zijn gemeente.
Paulus is er dolenthousiast over. Hij roept het de Efeziërs toe: mensen besef wat God aan het doen is en werk mee!
Hij wil jullie samen tot een mooie krachtige gemeente maken. Geef Jezus de leiding in alles. Luister goed naar Hem, u persoonlijk en u allemaal samen. Dan mag je veel verwachten.
Ja, ook hier, in de gemeente waar jij lid van bent.
Dit verkondigt Paulus: God geeft echt nieuw leven en maakt ons tot een nieuwe kring van mensen die leven voor God en voor elkaar. Zo zullen we ook Gods zegeningen al meer gaan ontdekken.

Preek

De brief aan de Efeziërs bestaat uit twee delen. Eerst schildert Paulus de rijkdom van de gelovigen. Wat een voorecht dat je bij de gemeente van Jezus mag horen. Allerlei beloften en rijkdom wordt uitgestald.
Dan in deel 2 van de brief trekt Paulus de consequenties. Nu je dan ook zo rijk bent - leef dan ook als een rijke. Geloof het. Nu je door God op hoog niveau zet als zijn kind - leef dan ook op dat hoge niveau. Door het te geloven!
God heeft je leven anders gemaakt en geeft je zo veel - leef dan ook 'geheel anders'. Dat is de lijn die je steeds leest in de Bijbel: u hebt de liefde van God ontvangen, leef nu dan zelf ook liefdevol. U hebt de Heilige Geest in u - leef dan als heiligen. U hebt Gods vergeving leren kennen - wees nu ook vergevingsgezind. Je hoort echt bij God - wees dan heilig, want uw God is heilig. Wees trouw, want Hij is trouw. Wees vrijgevig, want Hij is vrijgevig; wees goed voor je naasten, want God is goed. Wees bereid de minste te zijn, want God en Jezus waren bereid te dienen, de minste te zijn. En zo kun je wel doorgaan.
In Efeziërs 5: 1 lezen we: 'mensen, wees navolgers van God. Doe zoals God'!
Wees een echte beelddrager van God. In de gemeente wordt dat weer werkelijkheid, als het goed is, dankzij de Heilige Geest en dankzij de vergeving van zonden.

Paulus zei in de hoofdstukken 4-6: leef zo als echte kinderen van God: liefdevol en tot dienst bereid als man en vrouw in je huwelijk (Efeziërs 5: 21ev); in je gezin als ouders en kinderen (Efeziërs 6: 1ev), in de maatschappij als werkgever of als werknemer (Efeziërs 6: 5ev); ja, in al je relaties en situaties (Efeziërs 5: 1ev).

En wat Paulus vraagt is niet niks - hij vraagt een hoog niveau van christenleven.
Je hebt de neiging te vragen: kan dat wel Paulus? Vraag je niet teveel?
Maar Paulus houdt het strak vol: leef zo! Want... hij kent de kracht van Gods Geest. Die is in ons en die maakt het mogelijk voor ons. Geloof dat (zegt Paulus) in alle praktische situaties en relaties.
Geloof dat je een broer of zus van Jezus bent geworden. Dat betekent dat je van goddelijke adel bent, hemelse prinsen en prinsessen. Geloof dat en leef dan zo uit dat geloof.

Is Paulus niet wat erg activistisch? Tjonge jonge, wat moeten we veel doen, zeg.
Tegenwoordig willen veel christenen eigenlijk alleen maar horen dat Jezus voor ons gestorven is en dat Hij voor ons zorgt. En dat Hij het allemaal helemaal voor ons in orde maakt. Maar als gezegd wordt dat ze zelf ook iets moeten doen - dan beginnen ze te protesteren.
Maar... zulke mensen hebben Paulus tégen zich. Hij zegt echt: U gelooft toch? Nou, doe dan dit en doe dan dat. Trouwens ook Jezus spreekt vaak zo.
Het christenleven betekent niet rustig zitten (stil maar wacht maar en Jezus zal alles wel automatisch voor elkaar maken). Het christenzijn vraagt inspanning. Daar is het hele Nieuwe Testament helder over. Ook Paulus onderstreept het aan het einde van zijn brief aan de Efeziërs.

Het geeft daar een heldere afsluiting: samenvattend geeft hij een plaatje. Dat onthoudt makkelijk, nietwaar. Paulus houdt de Efeziërs en ons een plaatje voor van een soldaat en zegt: kijk mensen dit is nou een christen. Een christen is eigenlijk een soldaat in volle wapenrusting.

[ Als je een mooie plaat (of platen) hebt van een soldaat van vroeger, laat die dan zien - eventueel op overheadprojector ]

En het gaat om een zwaar bewapende soldaat: met helm, harnas, laarzen, schild en zwaard.
Wees zó christen, zegt Paulus. Wees om zo te zeggen een parate soldaat. Klaar voor de strijd.
En gemeente van christenen: wees dus een paraat leger. Goed bewapend. Wees geen stelletje christenen die lui op hun gat zitten, die weinig actief zijn. Dat kan niet!

Waarom moeten we zijn als soldaten? Nou heel simpel: omdat het in onze wereld oorlog is.
Paulus weet dat uit ondervinding en waarschuwt ons: jij kunt zomaar aangevallen worden door vijanden; en andersom kun jij ook zomaar de opdracht krijgen om zelf vijanden aan te vallen.
Wees paraat. Klaar om het gevecht aan te gaan. Het kan ieder moment weer beginnen.
Ben je niet klaar? Dat kan je je leven kosten. Want de vijand is geen lieverdje. Het is 'de duivel himself'. En die is er op uit je te vernietigen, in de hel te laten komen. Zó schrijft Paulus.

Het gaat duidelijk om een geestelijke oorlog en dus ook om een 'geestelijke' wapenrusting.
Het gaat om jouw hart, om jouw denken, om jouw keuzen in allerlei situaties en relaties.
Jezus wil een prachtige gemeente bouwen van allerlei mensen en wil dat jij zijn medewerker bent. Maar de duivel zal alles doen om dat werk af te breken; en wil jou dus ook tegenwerken. Want satan wil niet dat de gemeente iets prachtigs, zichtbaar en beleefbaar wordt in de wereld. Dat zouden mogelijk nog meer mensen naar Jezus toe gaan. En dat wil hij niet.
En daarom: als in een gemeente de waarheid van de Bijbel al meer gaat heersen en de leden al meer groeien in de gezindheid van Jezus en in de gehoorzaamheid aan Jezus - dan zal de satan boze geesten sturen om op allerlei manier de gelovigen weer tot halve christenen te maken: minder liefdevol dan mogelijk. Minder trouw dan mogelijk. 'Ach, joh, niet zo fanatiek, niet zo activistisch', hoor je dan zomaar zeggen.
Dat hoor je de duivel via een ander zeggen, of in je eigen hart.
Hij zal altijd proberen gelovigen en kerken slap te maken.
Opdat de wereld aan die kerk maar niet zal zien dat Jezus echt leeft en echt nieuw leven geeft. Hij heeft liever dat de maatschappij verloedert. Zoals vandaag in Nederland.

Maar... Jezus ging voor onze zonden lijden en sterven. Zijn ze dan niet zo erg? Met iedere zonde die jij gewoon doet, sla je de Here Jezus om zo te zeggen weer aan het kruis. Wie makkelijk zonden toelaat en doet en ze goedpraat hoort niet bij het koninkrijk van God en zal er ook nooit in komen. Tenzij je je bekeert. De Here zegt dat heel, heel helder.

Stel je voor: een soldaat die makkelijk ontrouw is en dingen doet die de vijand graag wil. Dat is een verrader.
Wees paraat, zegt Paulus. Doe je wapenrusting aan die God je geeft. Blijf dichtbij de Here Jezus - dan blijft zijn kracht ook dichtbij jou. Dan sta je sterk.

Broeders en zusters, jongens en meisjes, in onze wereld en in ons leven is er een zware oorlog aan de gang. In Nederland - om ons heen. Ook om ons hart. Wilt u en wil jij een soldaat zijn? Paraat zijn?
Kijk niet alleen naar mensen - kijk in geloof dieper, zoals Paulus je leert kijken. Geloof dat er boze geesten, duivelse machten zijn die ons ontrouw willen maken in allerlei relaties en situaties. Op allerlei manier probeert satan ons te verleiden tot een beetje ontrouw aan God, tot een beetje oneerlijk of onheilig leven. 'Ach zo erg is dat toch niet'. Hoor je het? Satan is zo vriendelijk en slim en machtig.
Paulus gebruikt grote woorden om de macht van de vijanden te onderstrepen en ons des te meer te waarschuwen: ...
[ Lezen: Efeziërs 6: 12 ]

Als je de duivel en zijn helpers vergelijkt met ons, dan voel je hoe machteloos je bent.
Net als David tegenover Goliath.

Ja, satan is veel sterker dan wij. Daarom is het enige wat je kan redden: ...
[ Lezen: Efeziërs 6: 13 ]

Dat deed David ook. Hij ging in geloof - samen met God. Toen kon hij tegen Goliath op. Hij mocht die reus zelfs verslaan!
Blijf daarom sterk 'in de Here' en zijn kracht. Blijf zo als soldaat - paraat - klaar om te verdedigen of om aan te vallen.
Ook als op een kwade dag satan aanvalt - als onheil je treft - of als een relatie ineens verstoord wordt of teleurstelt - wie dan zijn geestelijke wapenrusting aan heeft en beseft: nu valt satan mij aan, die zal sterker staan en de aanval af kunnen slaan en zelfs satan kunnen wegjagen.
Besef: het is oorlog. Kies ervoor als een soldaat van Christus voor Hem te strijden. Om in al je relaties en situaties Hem te volgen en trouw te blijven.
Het wonderlijke is dat Hij je dan sterker maakt dan al die grote machten.
Dankzij Jezus en met Jezus kun je de duivel en alle verleidingen aan. Door Hem en met Hem kun je staande blijven, wat er ook gebeurt. Maar trek dan wel je wapenrusting aan!
Zo - als we dat allen doen - zal de gemeente van Jezus al meer een leger zijn en zullen we als krachtige levende stenen een prachtig en sterk bouwwerk zijn. Een sterk geestelijk leger.

[ We gaan nu in deze preek niet alle onderdelen van de wapenrusting bij langs. Dat wil ik in volgende preken doen. Steeds één onderdeel. Graag wil ik u en mezelf daarmee helpen om de geestelijke wapenrusting goed aan te trekken, zodat we niet sneuvelen in de geestelijke oorlog. ]
Laten we ons best doen te blijven beseffen, dat we als soldaten echt in dienst van Jezus staan. Verdedigend en aanvallend. Voor Koning Jezus en zijn koninkrijk.

Mijn broeder en zuster, jongen en meisje, namens de Here Jezus wil ik u dringend mobiliseren: doe mee, als soldaat, in het leger van Jezus! Actief, trouw en met inzet voor God en zijn gemeente. En samen trekken we al meer de wapenrusting aan. Laten we elkaar helpen, als krijgsmakkers in de geestelijke strijd.
Zo zullen we als gemeente al meer worden tot een tempel voor de Here en tot een heerlijke leesbare brief voor de wereld om ons heen.
Geve de Here dat we dat al meer mogen beleven, persoonlijk en samen als gemeente.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar