Vader regeert (Deel 1: Wil God rampen?)

Thema: Wil God rampen?
Tekst: 1 Koningen 17: 1
Tekstgedeelte(n): 1 Koningen 17: 1
1 Koningen 16: 29-34
Openbaring 16: 1-11
Door: Ds. Ton de Ruiter (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen)
Gehouden te: Enkhuizen op 14 maart 2001
Opmerking RJCV: Kan afzonderlijk van het volgende deel gelezen worden.
De prekenserie bestaat uit: 1Kon17v01 (Deel 1), Luc13v01 (Deel 2).
Opmerking TdeR: Beide delen van deze serie zijn te gebruiken als preek over Zondag 10, maar ook als vrije stof preek.

Aanwijzingen voor de Liturgie

 1. Votum en zegengroet
 2. Ps. 136: 1, 4-5, 18-21 (eventueel in beurtzang; regels 1+2 per couplet mannen of vrouwen en regels 3+4 steeds door allen).
 3. Ps. 147: 2-3
 4. Lezen tekst: 1 Koningen 17: 1
 5. Eerste gedeelte preek
 6. Lezen: 1 Koningen 16: 29-34
 7. Tweede gedeelte preek
 8. Lezen: Openbaring 16: 1-11
 9. Derde gedeelte preek
 10. Liedboek 284: 1-3
 11. Ps. 125: 1-4
 12. Zegen

Elia kondigt een ramp aan! Geen regen - dat is dorst, mogelijk sterven van dieren, mensen, kinderen, en honger.
Elia is knecht van God. God zelf wil een ramp!
Maar God is toch een goede God; liefde; Hij zorgt toch voor zijn volk; als een Vader? En dan zo'n ramp? Wil een Vader zo'n ramp over zijn kinderen brengen?

Ja - er kunnen situaties zijn dat God dat wil; waarin God het het beste vindt dat er een ramp plaatsvindt. Dat Hij tegen de wolken zegt: niet naar mijn volk Israël, niet naar Kanaän. Blijf weg; ze moeten het moeilijk krijgen - zelfs in doodsnood komen.
Hier lezen we letterlijk wat we in Zondag 10 ook voor ons leven belijden: Zondag 10, Antwoord 27… Vruchtbare en onvruchtbare tijden (goede en hele slechte jaren) komen uit zijn Vaderhand.
De Here, onze God is Schepper, ontwerper van hemel en aarde. De zon en de wolken zijn in zijn hand. Ook gezondheid en ziekten, en alles wat genoemd wordt. Ja, alle dingen zijn in zijn hand; Hij is echt Koning; ook in Nederland in 2019. En alles wat we meemaken is niet toevallig of een speling van de natuur of wat dan ook, maar uit Gods Vaderhand komt het naar ons toe. Goede en kwade dingen. Als Gods kinderen erkennen we dit en vandaag denken we dan ook aan de gekke koeienziekte BSE, aan mond en klauwzeer en aan de varkenspest van een poosje geleden. Verschrikkelijke dingen. Maar we kijken als christenen vanuit de belijdenis van zondag 10. Vader regeert.
Daarover straks nog wat meer - nu even terug naar de tijd van Elia.

God de Vader wilde een ramp over Israël laten komen en liet dat aankondigen door Elia. Vader keek naar zijn kinderen in Israël vond dát het beste voor zijn volk.

Maar: waarom dan toch?
Wil God zomaar een ramp, omdat Hij dat leuk vindt? Nee, God is de schepper van alle mensen en dieren in Israël; en ook de hemelse Vader van Israël. Denk niet dat God het leuk vindt om zijn schepping en kinderen in moeiten te brengen en ze te laten lijden. God heeft nooit plezier in de dood of ondergang van mensen of dieren. Ze zijn immers zijn maaksel. Alleen als het echt nodig is, als het het beste is zal Hij klappen uitdelen.
Net als de vaders en moeders onder ons - die geven hun kindren niet voor de lol of voor hun plezier een tik of een andere straf. Dat doe je nooit zomaar voor de lol. Vaders en moeders die dat wel doen zijn slechte ouders. En een God die dat wel voor zij lol doet is een slechte God. Dat mag je best zo zeggen.
Als er geen liefde achter een klap zit - geen verlangen om er iets goeds mee te bereiken - dan is een klap fout.
De Bijbel zegt: God is liefde. En zeker in Jezus' leven werd dat zichtbaar. Maar ook in de geschiedenis is dat wel te zien.

Kijk nog even naar 1 Koningen 17: 1.
[ Lezen: 1 Koningen 17: 1 ]

U hebt misschien al even gekeken naar het voorafgaande. Laten we het lezen:
[ Lezen: 1 Koningen 16: 29-34 ]

De namen Achab en Izebel - ze zijn in de geschiedenis van de Bijbel spreekwoordelijk voor goddelozen, voor ontrouwe kerkleden die God aan hun laars lapten en beledigden, krenkten.
Zie vers 33b…
[ Lezen: 1 Koningen 16: 33b (GNB): "…zodat hij de woede, boosheid van de Here meer opwekte dan alle koningen voor hem; Het Boek: Hij riep de toorn van de Here op, meer dan een van de andere koningen ooit deed." ]

Wat doet God dan? Slaat Hij ze allemaal in één keer dood en laat Hij dan een paar vromen nog over waarmee Hij dan verder gaat? Dat had gekund natuurlijk. Maar God is liefde.
Hij ziet dat Achab en Izebel Hem de rug toekeren en beledigen. Dat bijna het hele volk met hen meedoet en de Baäl gaat dienen (Baäl is de god van hebzucht, seks en materialisme; vandaag heerst Baäl ook in Nederland en Europa; al wordt er geen beeld gemaakt en wordt zijn naam niet genoemd; de goddeloosheid en afgoderij (kijk waar mensen tijd, aandacht, geld en energie aan geven) is vandaag niet zo heel veel anders dan in de tijd van Achab en Izebel).

God ziet zijn kinderen weglopen. Ze willen niet meer bij Hem zijn en gaan weg… en God weet dat ze op die manier allemaal naar de hel gaan, letterlijk. En Vader is boos, zeker; maar tegelijk huilt het in zijn Vaderhart. Hij houdt van zijn schepping, van de mensen, van zijn volk, de kinderen van zijn vriend Abraham.

Nu is duidelijk waarom God die ramp wil - die droogte, waardoor dieren en mensen dreigen te sterven.
Waarom?
De Bijbel zegt heel duidelijk: omdat God zijn volk tot bekering wil brengen. Hij waarschuwt: "Mensen; afgoderij kost je je leven (ja, ook je eeuwig leven); hier op aarde laat Hij het dan al merkbaar voelen. Soms laat Hij het leven hier op aarde al een beetje een hel worden om mensen die Hem niet erkennen tot bezinning en bekering te dringen. "Mensen, denk na! Waarom zou God deze ramp toelaten?". Die vraag - daar moest Israël mee bezig gaan. Ze moesten gaan inzien dat Baäl hen helemaal niets te bieden heeft. Dat Baäl alleen maar misbruik maakt van de gaven die Gód geeft. Baäl doet net of hij alles geeft. Maar Israël voelt aan den lijve hoe machteloos hun god Baäl is. Keren ze nu terug naar de Here? Dat wil God bewerken.

Is het in onze tijd anders?
Laten we even een stukje lezen in Openbaring 16: 1-11.

[ Lezen: Openbaring 16: 1-11 ]
- verzen 5, 6 onderstrepen de zondigheid;
- verzen 9c, 11c geven aan: bekering kan nog wel; maar ze wilden niet; hoewel God de rampen op aarde wel zo bedoelde!

Hoe kijken wij vandaag naar rampen? Verschrikkelijk die aardbevingen… branden… BSE, varkenspest, mond en klauwzeer.

Wat ik u duidelijk wil maken is: geloof wat de Bijbel en ook Zondag 10 zeggen. God is bezig met onze wereld. Als Koning en Vader, ja echt. Hij ziet Nederland (en Europa). Dat Nederlanders en anderen zich massaal overgeven aan materialisme en seks, aan genot en luxe. Wat er precies in andere werelddelen gebeurt, hoe volken daar met God omgaan - dat kan ik allemaal niet zo beoordelen. Maar in Nederland en in Europa zie ik het met eigen ogen en hoor ik met eigen oren hoe mensen hier met God omgaan. TV, radio, kranten, bladen - ze vertellen het me. En ik praat met allerlei mensen.

En ik praat ook regelmatig met God - ik lees veel in de Bijbel om m'n Vader goed te kennen en vraag Hem inzicht, zodat ik leer kijken zoals Hij.
Daardoor weet ik, dat ons 'Nederlandje' te vergelijken is met Israël in de dagen van Achab en Izebel. Om God wordt net zo hard gelachen als toen; en echte gelovigen worden uitgelachen, net als Elia en Elisa. En allerlei andere godsdiensten zijn groeiend net als toen, vandaag vooral de godsdienst van de techniek, maar ook van het geld en de luxe (Mammon) en de seks en de alcohol (Baäl). God ziet (en ik zie het, en u toch ook) dat het overgrote deel van de Nederlanders op weg is… naar de hel!
Verschrikkelijk, God huilt om Nederland (om ons mooie landje met die vele mooie schepselen van Hem - maar die het zo bederven door hun goddeloosheid). De Here Jezus huilt ook om ons land en volk - Hij gaf zijn bloed voor deze wereld, dus ook voor Nederland, echt waar!
Huilt u weleens met God de Vader en met Jezus mee? Of vindt u het ook normaal wat we onder andere via radio, TV en bladen te horen en te zien krijgen?

God huilde om Israël in Achabs dagen… en liet een ramp toe om mensen van de hel te redden. Want daarheen waren ze echt op weg. God is nog altijd dezelfde God, van liefde. Hij wil redden.
Hij geeft waarschuwingen, klappen om ook Nederlanders tot nadenken te stemmen, tot bekering te dringen. Straks hebben we misschien geen vlees meer in de winkels. Ach, is dat erg?
En wij, kinderen van God - laten we hierin Gods werk erkennen, die Nederlanders terug wil roepen en redden van de hel - dan kunnen wij het zeker wel accepteren.
Natuurlijk leiden gelovigen ook mee onder rampen. Ook bij de ramp in Enschede en Volendam zullen kinderen van God geweest zijn. Ook onder de boeren die hun hele veestapel af moeten maken, zullen kinderen van God zijn.
Maar Jezus wilde dienen en lijden om mensen te waarschuwen en te redden. En wij zijn nu zijn Lichaam op aarde. Dan zijn wij toch ook bereid om te lijden als daarmee mensen mogelijk tot inkeer gebracht zullen worden?
De gelovige Elia moest ook lijden, vluchten. En veel andere gelovigen ook. Maar ze zagen wel Gods hand in die droogte en baden God om positief effect van die ramp.

Wij leven in Nederland in 2019 - als kinderen van God. Met de Bijbel. En we mogen met God omgaan en vragen: Heer, wat wilt u ons volk, Nederland, zeggen?
Als God ons dan als verhoring op onze gebeden via de Bijbel inzicht geeft, ons laat weten hoe Hij werkt in rampen, ook vandaag - dan geeft de Here ons daarmee de profetische taak dat maar te laten horen aan anderen. Net als Elia en anderen in die dagen. Ook wij zijn als volgelingen van Jezus toch gezalfd met de Heilige Geest tot profeten, priesters en koningen (Zondag 12).

God regeert. Ook vandaag. Dat geloven we toch met Zondag 10: 'alle dingen komen uit Gods Vaderhand'. En WIJ weten dat God er altijd een goed doel mee voor ogen heeft - in ieder geval ook altijd mensen wil redden die verloren dreigen te gaan; Hij wil hen tot bekering roepen. WIJ weten het. Zullen wij dan geen voorbidders zijn voor Nederland?

WIJ bidden in Nederland tot God, met alle christenen. We zijn een kleine minderheid in Nederland. Maar WIJ zijn de enigen die beseffen dat het dagelijks brood voor alle Nederlanders door God gegeven moet worden. WIJ zijn de bidders van Nederland. Stel je voor dat Nederland geen priesters / voorbidders meer had. Wat zou er dan gebeuren?
Ons gebed voor Nederland is van beslissend belang.
Laten we als priesters voorbede doen - maar niet om brood alleen. Want Nederland heeft meer nodig: bekering.
Laten we daarom ook als profeten spreken over wat God doet, ook vandaag, ook als het over die veeziekten en andere rampen gaat. Waarschuw mensen, net als de profeten in het Oude Testament.

Mijn broeder, zuster, het gaat in uw leven toch niet hoofdzakelijk om uw brood, om uw baan, om uw levensonderhoud? Maar toch in de eerste plaats om het koninkrijk van God, om zijn eer en Naam. Ons diepste verlangen is toch, dat onze Koning Jezus in Nederland weer meer overwinningen mag behalen en meer invloed krijgt in onze maatschappij. Dat is toch uw diepste verlangen? Ja toch?!
Zo niet, dan is ons christenzijn nog erg onvolwassen en kortzichtig. Dan zijn we in het geloof nog echt baby's, die alleen maar denken aan hun natje en droogje.
Natuurlijk, bidden we ook om ons natje en droogje, om dagelijks brood, om onderdak en om geld. Maar wat willen we eigenlijk met dat geld, dat brood en met onze huizen?
Leven voor onszelf, net als de meeste mensen in Nederland? Of willen we met ons geld en brood iets van Jezus laten zien, van zijn liefde en vrijgevigheid. Willen we het koninkrijk van God er verder mee helpen? Daar leven we toch voor? Ja toch?

Dan mag je zeker zijn dat Vader voor je zorgt. Jezus belooft: zoek eerst mijn koninkrijk en al het andere zal je gegeven worden.
En Hij belooft ook dat dan onze gebeden en onze woorden van betekenis zullen zijn voor Nederland. U, jij en ik, functioneren dan als profeten en priesters voor mensen om ons heen. Jezus wil en zal ook door jou, u en mij mensen gaan redden van de hel. Als wij het koninkrijk van God eerst zoeken en zijn priesters en profeten willen zijn. Ook vandaag in de actualiteit van de veeramp.
Hou uw ogen open voor wat er in Nederland aan de hand is. En voor wat onze God aan het doen is.
Wees priesters voor Nederland, voorbidders; vraag maar om profeten voor Nederland te mogen zijn.
Wie zo bidt zal door de Heilige Geest geholpen worden om z'n plek in Nederland in te nemen. Geve de Here veel zegen als verhoring van onze gebeden voor ons land en volk. Geve de Here ook positieve gevolgen aan zulke rampen die we meemaken. Ja, geve de Here in Nederland terugkeer tot Hem.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar