Blijven bij God is: dankzij Jezus leven met de liefde (Deel 2: 1 Johannes 4: 16b)

Thema: Blijven bij God is: dankzij Jezus leven met de liefde
Tekst: 1 Johannes 4:16b
Tekstgedeelte(n): Matteüs 5: 38-48
1 Johannes 4: 7 - 5: 4a
Door: Ds. Ton de Ruiter (destijds predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen)
Gehouden te: Enkhuizen op 4 oktober 1998
Opmerking RJCV: Kan afzonderlijk van het vorige deel gelezen worden.
De prekenserie bestaat uit: 1Jo04v19 (Deel 1), 1Jo04v16b (Deel 2)

Aanwijzingen voor de Liturgie

Votum en zegengroet
Ps. 139:1, 2
(Morgendienst: Wet)
(Morgendienst: Ps. 139: 3, 5-6)
Gebed
Lezen: Matteüs 5: 38-48
Ps. 119: 47
Lezen: 1 Johannes 4: 7 - 5: 4a
Ps. 119: 49
Tekst: 1 Johannes 4:16b
Preek
Ps. 139:11
(Middagdienst: Geloofsbelijdenis: Gez. 3)
Gebed
Collecte
Ps. 146: 3, 6
Zegen


Over liefde. Duidelijk: bij Johannes lezen we: God leren kennen is hetzelfde als de liefde leren kennen en de liefde ook in het hart krijgen en dus ook liefhebben.
God kennen en je naasten liefhebben horen zondermeer bij elkaar.

Johannes zegt (verzen 7, 8): wie liefheeft, is uit God geboren. En: wie niet liefheeft, kent God niet. In onze tekst staat het heel kort en krachtig: wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft dan in hem / haar.

Er is dus niets zo belangrijk als het leren wat die liefde is en met die liefde leven. Daarmee staat of valt je verbonden zijn met God. Dat geldt voor ons allemaal.

Blijven bij God is: dankzij Jezus leven met de liefde

  1. de grootheid van die liefde
  2. de bron van die liefde
  3. ons werken met die liefde

 
1. De grootheid van die liefde

In de liefde blijven = je er op zetten zelf ook liefdevol te blijven. Niet alleen liefde ontvangen van God maar die liefde ook doorgeven naar anderen.
Maar nu komt een vraag op: als in verzen 7 en 8 staat: "Een ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God", mag je dan zeggen: dus - iedereen die liefheeft is een wedergeboren kind van God?
Maar ieder mens heeft toch wel lief. Ieder mens heeft toch wel zijn geliefden en vrienden waar hij van houdt en die hij liefheeft.

We voelen wel aan dat Johannes niet zegt: wie een beetje liefde in zijn lijf heeft is een kind van God, een wedergeborene.
Johannes wist ook, net zo goed als Jezus: dat de tollenaars ook hun vrienden liefhebben. En wij weten het ook: zelfs de grootste misdadigers hebben nog wel vrienden, vriendinnen of familie die ze echt liefhebben, waar ze eventueel voor door het vuur gaan. Ieder mens heeft lief. Dat is niets bijzonders, zegt de Here Jezus. Dat is heel gewoon.
Jezus zegt: als jij je vrienden en familie vriendelijk groet en liefhebt, dan doe je niets meer dan anderen. Je hebt een bepaalde kring mensen lief, mensen die je aardig vindt. Nou, dat is onder mensen heel normaal, gangbaar.

Maar Jezus zegt: bij volgelingen van Mij gaat de liefde verder! Is de liefde meer dan gewoon. Buitengewoon! Jullie moeten zelfs je vijanden liefhebben en bidden voor wie jou vervolgt.
En inderdaad. Dat kom je niet veel tegen in de wereld. Dat is abnormaal; meer dan het gewone; opvallend.
Maar je vijanden liefhebben, dat kan toch niet. Dat is onmogelijk. Je emoties verzetten zich daartegen. Mensen liefhebben die op jouw ondergang uit zijn? Die jouw geluk willen laten barsten? Die jouw leven vergallen of dat dreigen te doen? - Iemand liefhebben die iemand van jouw familie vermoord heeft? Of jouw kind? Moet je je voorstellen, ja.

Ik hoop uiteraard dat u en ik zulke dingen nooit meemaken. Maar er worden wel mensen en kinderen vermoord in onze wereld. Denk aan de situatie zoals in Kosovo, Soedan, Afrikaanse landen, Ierland, e.a. Denk verder aan incest en ander seksueel misbruik. Levens worden beschadigd, gebroken, emotioneel kapot gemaakt.
Liefde voor je vijanden?
Zou, zou - de Here Jezus wel geweten hebben wat Hij zei? Dat is natuurlijk oneerbiedig. Dat mag je niet zeggen. Maar denkt Hij echt ook aan zulke beroerde situaties? - Het is zo raar als je concreet nadenkt over wat Jezus zegt in Matteüs 5?
Bidt voor wie u vervolgen. Het zal je maar gebeuren. Dat je afgebeuld wordt, bespot, vernederd, bespuugd of gemarteld. Bidden? Voor die beulen, sadisten, seksisten?
Dan moet je toch iemand zijn zonder emoties? Dat kan toch geen mens.

Inderdaad - de woorden van Johannes en Jezus slaan ons neer. Wie kan hieraan voldoen? Wie kan dit?
En toch: Jezus en Johannes bedoelen die grote en ver gaande liefde. Die ongelooflijke, voor onze wereld onwerkelijke liefde.

Die liefde is uit God. Als je die liefde in je hebt, zegt Johannes, dan ben je uit God geboren (verzen 7 en 8). Die is abnormaal ver gaand.
Kijk: die liefde werd (verzen 9 en 10) zichtbaar toen God Jezus naar de aarde zond. Dat deed Hij voor een wereld die Hem niet zocht, niet wilde en zelfs zou kruisigen, de dood in zou jagen. Een wereld die vijandig tegenover Hem stond. God gaf zijn kind, zijn eniggeboren Zoon, voor zo'n helemaal-niet-aardige-en-lieve-wereld.
Mijn broeders en zusters, stel je voor dat je jouw kind zou moeten geven, offeren om een stel mensen te redden; mensen, die jullie ook nog erg benadeeld hadden. Ongelooflijk.

Maar God deed het! En Jezus liet zich vrijwillig sturen. Zo werd in Jezus die wonderlijke liefde van God zichtbaar: aan het kruis bad Hij voor zijn moordenaars. Hij had zijn vijanden lief. Hij was duidelijk uit God geboren. De Geest van God was in Hem - dezelfde liefde. Hij leefde niet voor zichzelf en dacht niet aan eigen geluk in de eerste plaats maar aan zijn Vader en aan ons. Gedreven door liefde voor ons ging Hij vrijwillig tussen zondaren wonen en liet Hij zich bespotten en ging Hij de hel in en de dood. Alles werd Hem afgenomen. Echt alles.
Door de liefde hield Hij het vol. Door de liefde volbracht Hij alles wat nodig was om ons te redden.

God is liefde. Jezus is liefde. Dat typeert hun hele gedrag en al hun daden. Ja, God kan ook toornig zijn. Maar pas nadat zijn liefde echt versmaad is en vertrapt is. En dan nog komt Hij vaak weer met liefde en roept Hij mensen terug tot Hem: bekeer u. Als het dan weer afgewezen wordt, ja, dan kan er ten slotte een eind komen aan Gods geduld. God is liefde en wil redden. En niemand zal kunnen aantonen dat God liefdeloos is geweest gedurende de hele geschiedenis. Over die liefde gaat het. Dat moeten wij weten.

2. De bron van die liefde

En daarmee zitten we tegelijk bij de bron van de liefde. Dat is God zelf.
Bij mensen is het vaak zo dat andere mensen (bijvoorbeeld kleine kinderen) of dieren een emotioneel warm liefdegevoel in ons opwekken.
Maar de aarde had sinds de zondeval weinig liefs en aantrekkelijks meer te bieden voor de Here. Overal zonde. Mensen gingen voortdurend hun eigen weg, negeerden God. Ook Israël had heel vaak weinig aantrekkelijks te bieden aan de Here. Zonde, eigenwijsheid, afkerigheid, hardnekkigheid. Dat zijn de woorden waarmee het volk vaak getypeerd wordt. Maar God zond zijn profeten, zond ten slotte zijn Zoon.

Waarom?
Omdat God liefde is. Hij had en heeft er behagen, plezier in om liefde te geven aan mensen die het totaal niet verdienen en zelfs niet zochten. Hij zoekt hen en roept hen.
Niet omdat die mensen iets te bieden hebben. Nee, God moet echt alles geven. Hij moet hen zelfs nog leren wat liefde is en zelfs zijn eigen Geest in hun hart brengen om hun hart te gaan vernieuwen, zodat zij Hem gaan liefhebben.
Maar God deed het en doet het.
Hij beloofde het ook aan ons, persoonlijk bij onze doop: Hij wil zorgen voor ons, onze zonden vergeven. Maar ook: met zijn Geest in ons wonen en dagelijks aan ons werken om ons van binnen uit te vernieuwen.

Daarmee zei God tegen jou en mij: Ik ga jou leren wat liefde is, wat die wonderlijke liefde is. Ik, de Here, wil van jou een mens gaan maken die ook van zijn vijanden kan houden. Die kan bidden voor wie je het leven moeilijk maken. Zo'n mens die begint te kiezen, net zoals Jezus deed, om te blijven in de liefde.
God de Vader wil zo intensief met jou bezig gaan dat je echt op je broer Jezus gaat lijken: zijn beeld gaat vertonen, ook in die liefde. Ja, juist ook in de liefde.

Een wonder, want die liefde is inderdaad niet normaal gangbaar in onze wereld. Die liefde komt niet uit je eigen hart op. Die wonderlijke liefde is uit God. Maar die liefde wordt werkelijkheid in ons leven - zo zeker als wij gedoopt zijn. De Geest van Jezus is ons gegeven en Hij stelt die liefde aan ons ter beschikking.
Daarom zijn we allemaal als gedoopten geen normale mensen meer. Christenen zijn geen normale gangbare mensen meer. We hebben iets wat anderen niet hebben: Gods Geest in ons. De liefde van God in ons.
Als dat niet zo was zou Johannes zijn brief niet hebben kunnen schrijven en dan had Jezus zijn Bergrede niet kunnen uitspreken. Dan was het allemaal onzin en onhaalbaar. Maar we zijn verzoend met God en we ontvangen van God ook de Geest - daarom zijn we geheel anders, nieuwe mensen. Jawel - onze oude zondige natuur is er nog wel en dat merk je. Er zit een neiging in ons om niet lief te hebben als het ons moeilijk valt. Maar door het geloof gaan we die oude mens kruisigen, doden. Ja, we ervaren die oude mens nog wel in ons, maar we erkennen zijn macht niet meer! Want we zijn van Jezus en van de Heilige Geest. We kiezen ervoor als nieuwe mens te leven, ons te laten leiden door de Geest van Jezus die in ons is. En we geloven met Paulus: we zijn geen slaven van de zonde meer. We zijn een nieuw leven begonnen. Christus leeft in ons. Zo strijden we door het geloof tegen de zonde in ons en zo gaan we door het geloof gebruik maken van de liefde van God in ons.

Kijk, dan zie je niet alleen de Here Jezus aan het kruis bidden voor zijn moordenaars, maar ook een Stefanus doet dat. En ook martelaren die doodgeknuppeld werden door Idi Amin. Je hoort ook van mensen in Rwanda van wie familieleden vermoord zijn door de andere bevolkingsgroep: ze bidden in kerken met kogelgaten in de muren: geef liefde in onze harten. Geef Heer, dat de haat die uit de oude mens voortkomt het niet wint in ons. Vervul ons met Uw Heilige Geest. Laat mij zijn een beeld van U.
O God, Jezus, leg de liefde die in U is ook in onze harten.
Hoe kan een Mandela in Zuid-Afrika zonder wraaklust president zijn? Is dat niet die wonderlijke liefde van Jezus? Of is het eigenbelang en broeit diep in zijn hart toch nog iets van haat? Ik dacht dat hij de kracht bij God en de Here Jezus zocht en zoekt.

Laten wij geregeld bidden:
O God, leg die liefde in onze harten. Die ongelooflijk sterke liefde. Die liefheeft zoals U. Liefde die altijd het goede zoekt, ook eeuwige redding en heil, voor zondaren.
Here, U alleen bent de bron van dat levende water, waardoor wij altijd verder kunnen. En U wilt die bron van dat levende water zijn, dankzij Jezus Christus.

3. Ons werken met die liefde

Nu hebben wij niet allemaal met grote vijanden te maken. Of met mensen die ons leven afgebroken hebben of zwaar beschadigd hebben.
Sommigen wel. Moge de Here hen bevrijden van de boeien van de oude haat in hen, door die wonderlijke liefde uit de hemel, die sterker is dan de haat van onze oude mens.

Maar allen lopen we wel eens tegen mensen aan die ons tegenwerken. Dan hebben we de neiging om te grommen en boos te mokken over hen.
En Johannes zegt tegen ons allen: blijf in de liefde. Dat betekent: Laat liefde in je hart heersen. Want zo gauw dat minder gaat worden, ben je ook minder in God en is God minder in jou.
Ga de strijd aan met je oude mens, die gelijk wil hebben en niet makkelijk wil vergeven; die vindt dat je reden hebt om wraaklustig te zijn en reden hebt om te haten en om die ander dus niet te helpen.
Maar de nieuwe mens denkt echt anders.
Die wil alleen woorden spreken tot opbouw. Die wil ook die anderen bevrijden uit de macht van de zonde en van de satan en heeft daar veel voor over. Net als Jezus.
Als nieuwe mensen willen we niet met zonde meedoen en kunnen we juist ook krachtig optreden, strijden tegen zonde en onrecht. Maar altijd met liefde in het hart voor de zondaren.
Want we geloven: God heeft mij gezocht met zijn liefde, hoewel ik vanuit mezelf zelfzuchtig ben en me niet zo druk maak om God en mijn naasten. Maar nu: Christus leeft in mij. Ik ben een ander mens.
Door dat geloof overwinnen we de wereld, zegt Johannes. De wereld van de zonde ook in ons eigen hart.
Overwinnen wij? Nou nee. God in ons. Maar wij toch ook. Aan Gods hand.

Gelooft u dat u een nieuw mens bent, een nieuwe schepping, zoals Paulus zichzelf en de gelovigen ziet? Dat is alleen door die liefde van God in ons.
Daardoor kunnen wij geheel anders.
Let steeds op uzelf, broeders en zusters, op je eigen hart: is dat vol van liefde of laat u er haat groeien, onvrede en ontevredenheid? Pas op. Beproef uzelf steeds weer. In uw huwelijk of in andere relaties. Thuis of buitenshuis. Blijf in de liefde.
Dan zal God in u blijven en u in God. Dat is de weg die Jezus wees en die Johannes wijst. Laten we die dan ook gaan.
Praat daar met elkaar en met uw kinderen over in allerlei situaties: wat is er nu in jouw hart? Blijf je in de liefde? En dan ga je de strijd, de geestelijke strijd, echt beleven: een worsteling met jezelf, mijn eigen oude mens die ik moet kruisigen. Dat is zwaar. Maar het kan. Door het geloof overwinnen we onszelf, de wereld ook in onszelf!
En zo blijft God in jou en jij in God. Zo groeit de band met Hem en je gaat steeds meer ervaren: ja, Hij is echt in mij en ik ben in Hem. Kijk die wonderlijk liefde is ook werkelijkheid in mij.
Dat beleven, is wonderlijk en fijn.

En dat bidt ik u allen toe, net als Johannes. Wees daar in geloof mee bezig. Want zo alleen blijven we verbonden aan God, zegt Johannes. Voor eeuwig.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar