De Heidelbergse Catechismus (NL)

Vraag 120: Waarom heeft Christus ons geboden God aan te spreken als: Onze Vader?
Antwoord Christus wil reeds bij het begin van ons gebed in ons het kinderlijk ontzag en vertrouwen jegens God wekken, waarop ons gebed gegrond moet zijn.
God is immers door Christus onze Vader geworden en Hij zal ons nog veel minder onthouden wat wij met waar geloof van Hem vragen, dan onze vaders ons aardse dingen weigeren1.
Vraag 121: Waarom wordt hieraan toegevoegd: die in de hemelen zijt?
Antwoord Daarmee leert Christus ons over de hemelse majesteit van God niet aards te denken1, en van zijn almacht alles te verwachten wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben2.
Vraag 122: Wat is de eerst bede?
Antwoord Uw naam worde geheiligd.
Dat wil zeggen:
Geef ons eerst dat wij U naar waarheid kennen1 en U heiligen, roemen en prijzen in al uw werken2, waarin uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid glansrijk stralen.
Geef ons ook dat wij ons hele leven - onze gedachten, woorden en werken - daarop richten, dat uw naam om ons niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt3.